Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu FMK UCM v Trnave 2022 – 2026

Akademický senát Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „AS“ a „FMK UCM“) v zmysle príslušných ustanovení Štatútu FMK UCM a Zásad volieb do AS FMK UCM na svojom zasadnutí dňa 21. 4. 2022 vyhlásil voľby do zamestnaneckej časti AS FMK. VOĽBY DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AS FMK SA USKUTOČNIA 29. … Viac →

Výberové konanie na funkčné miesto profesora, docenta a odborného asistenta

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 131/2002 Z. z.“), § 6 zákona č. 552/2003 … Viac →

Vyberme si svojich zástupcov: Pozývame na voľby do Študentskej rady vysokých škôl

Vážení študenti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súvislosti s vyhlásením nových volieb zástupcov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024 sa tieto voľby uskutočnia dňa 28. apríla prezenčnou formou v budove J. Herdu 2 v Trnave od 8:00 do 13:00 hod.  Neanonymné návrhy na … Viac →