mediálne a informačné kompetencie

FMK spolu s partnermi predstavili kroky v boji proti dezinformáciám

Projekt CEDMO môže byť silným nástrojom, ktorý pomôže súčasnej stredoeurópskej spoločnosti v boji proti dezinformáciám a falošným správam, hovorí Dr. Solík.

Nastavenie prostredia a zosúladenie organizácií, ktoré budú overovať fakty v rámci Stredoeurópskeho observatória digitálnych  médií (CEDMO), je prvým krokom hubu, ktorého cieľom je pomoc spoločnosti lepšie odolávať účinkom šírenia dezinformácií v online svete. Túto a ďalšie aktivity predstavili partneri projektu CEDMO na dnešnom online podujatí. 

Spúšťajú novú webstránku

Miestom pre prezentovanie prístupu k overovaniu faktov a aj samotné overené fakty je webová stránka CEDMO, ktorá je od dnes prístupná verejnosti. Prináša kľúčové informácie o výskyte dezinformácií v strednej Európe, ale aj pravidelný fact-checking, čiže fakty k overovaným informáciám umožňujúce vytvorenie si názoru na príslušnú  správu. 

CEDMO spája štyri univerzity a jeden výskumný inštitút z Česka, Slovenska a Poľska, päť organizácií zameraných na overovanie faktov a jednu technologickú firmu, ktorá prepája hub na Európske observatórium digitálnych médií EDMO. Slovensko v tomto  projekte zastupujú Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM) a Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT). Fact-checkingové organizácie pôsobiace na Slovensku zastupuje slovenská pobočka AFP, infosecurity.sk a demagog.sk. 

FMK UCM skúma vplyv dezinformácií na deti a adolescentov, ako aj analyzuje falošné správy, ich štruktúru a typické znaky. Výsledkom týchto aktivít budú o. i. aj vzdelávacie kurzy určené pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl s cieľom posilniť  digitálnu a mediálnu gramotnosť.  

KInIT vyvíja metódy a nástroje založené na umelej inteligencii, ktorých cieľom je prispieť k poznaniu v tejto oblasti a preniesť tieto znalosti do praxe – podporiť fact-checkerov pri ich každodennej práci. Nielen efektívnejšie overovať fakty, ale aj rýchlejšie reagovať na novovznikajúce dezinformačné naratívy. 

Fact-checkeri budú medzi sebou spolupracovať

„V prvých mesiacoch fungovania CEDMO hubu sme absolvovali hĺbkové rozhovory so všetkými zapojenými fact-checkingovými organizáciami, aby sme porozumeli ich potrebám. Plánujeme využiť prepojenie obsahu v slovenskom, českom a poľskom jazyku, napríklad automaticky upozorníme fact-checkerov, ak sa na Slovensku objaví falošná správa, ktorá bola už predtým overená v Česku. Ide o náročnú úlohu, ale veríme, že umelá inteligencia a šikovní výskumníci dokážu významne uľahčiť prácu našim fact-checkerom,“ uviedla Mária Bieliková, členka Strategickej rady CEDMO a koordinátorka aktivít využitia umelej inteligencie v projekte z Kempelenovho inštitútu. 

„Stredoeurópske observatórium digitálnych médií je skvelou príležitosťou na prepojenie teoretických konceptov a výsledkov výskumu s praxou, keďže projekt pokrýva nielen výskumníkov, ale aj subjekty z novinárskeho, vládneho a mimovládneho prostredia. Môže byť silným nástrojom, ktorý pomôže súčasnej stredoeurópskej spoločnosti v boji proti dezinformáciám a falošným správam,“ doplnil Martin Solík, člen Strategickej rady CEDMO a odborný asistent na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Projekt koordinuje Fakulta sociálnych vied Karlovej univerzity (FSV UK) v Prahe a je spolufinancovaný Európskou komisiou (EK) prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

Aktivity CEDMO v skratke
  • Overovanie faktov so zameraním na Slovensko, Česko a Poľsko a zdieľanie postupov a znalostí.
  • Výskum a vývoj podpory overovania faktov s využitím umelej inteligencie.
  • Analýza vplyvu dezinformácií na spoločnosť.
  • Podpora mediálnej gramotnosti a mediálnej edukácie.
  • Monitorovanie a odporúčanie v oblasti regulácií zameraných na odhaľovanie a kontrolu dezinformácií.