Mgr. Lenka Rusňáková, PhD.

odborná asistentka, technická redaktorka Communication Today, členka vedeckého, programového a organizačného výboru konferencií Megatrends and Media a Marketing Identity

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Štvrtok 9:20 - 10:50 hod., Nám. J. Herdu 2, 103b

Doktorka Lenka Rusňáková je absolventkou študijného programu masmediálna komunikácia FMK UCM v Trnave pri absolvovaní všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje predovšetkým aktuálnym otázkam filozofie médií, novým trendom v (multi)mediálnej produkcii, obsahovo-formálnym náležitostiam písania záverečných prác a tiež problematike determinantov kreovania súčasnej kultúry digitálnych hier. Osobitnú pozornosť venuje procesu formovania tela a identity vo virtuálnom svete kyberpriestoru. Okrem toho sa zaoberá aj publicistikou v periodickej tlači, konkrétne publicistikou racionálneho a emocionálneho typu.

Na FMK sa zúčastňuje na organizácii medzinárodných vedeckých konferencií (Megatrends and Media, Marketing Identity) ako členka programového, vedeckého a organizačného výboru. Zároveň je súčasťou užšej redakčnej rady (technická redakcia a databázy) vedeckého časopisu Communication Today zameraného na oblasť marketingovej a masmediálnej komunikácie.

Podieľa sa i na koordinovaní vybraných ročníkov, organizácii rôznych eventov pre študentov, je členkou vedeckých projektov, expertnej skupiny pre vzťah so študentmi a pre publikačnú činnosť. V minulosti absolvovala stáže v reklamnej, personálnej, produkčnej agentúre a v redakcii lokálneho časopisu.

Oblasti záujmu: digitálne a počítačové hry, printové, elektronické a digitálne médiá, dosah médií na človeka a spoločnosť, mediálna kultúra.

 

Publikácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Globalizovaný filmový priemysel / Jana Radošinská, Zuzana Kvetanová, Lenka Rusňáková ; vedeckí recenzenti: Miloš Mistrík, Martin Štoll, Terézia Rončáková. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2020. - 283 s. [17,2AH]. - ISBN 978-80-7598-950-5.

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Herné mechaniky a ich dosah na konštruovanie virtuálnej telesnej identity / Lenka Rusňáková, 2016.
In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1, s. 154-175 [1,15 AH].

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Publicistika v periodickej tlači. Žurnalistické žánre / Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - 268 s. - ISBN 978-80-8105-903-2.

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Narácia v snímke Avengers: Pomstitelia / Lenka Rusňáková, 2019.
In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.] ; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-8105-954-4, s. 83-117 [1,98 AH].

Naratívna analýza a jej miesto vo vedeckom diskurze mediálnych štúdií / Lenka Rusňáková, 2019.
In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.] ; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-8105-954-4, s. 48-82 [2,1 AH].

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Elektronická invázia amerických filmov / Lenka Chrenková, 2015.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 2, č. 2 (2015), s. 4-10.

Vývojové tendencie amerického mainstreamového filmu v tvorbe Walta Disneyho / Lenka Chrenková, 2016.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 3, č. 1 (2016), s. 4-10.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Stylisation of virtual characters in digital games / Lenka Rusňáková, 2019.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 15, č. 1 (2019), s. 113-123.

Historical reflection of the game principle agon and its application in the current creation of media reality / Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 25-37.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Mimicry - principle of identity transformation from the perspective of digital games theory / Lenka Rusňáková, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 18-29.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Culture of digital games in the context of media studies / Lenka Rusňáková, Zuzana Bučková, 2017.
In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I : Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659, S. 149-156.

Problém identity v kontexte dualizmu duše (mysle) a tela = Problem of identity in the context of soul (mind) and body dualism / Lenka Chrenková, 2015.
In: MMK 2015 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. ročník VI. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-12-2, S. 1825-1834 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Produkčné mechanizmy amerického mainstreamového filmu a ich vplyv na recipienta = The Production mechanism of American Mainstream Film and Their Influence on the Recipient / Lenka Rusňáková, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 131-142 [CD-ROM].

Text as an artifact - theoretical-methodological reflection / Zuzana Chrenková, Lenka Rusňáková, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.
In: Marketing Identity : Digital Mirrors - part II. : Digital Mirrors - part II. / editors: Alena Kusá, Anna Zaušková, Lenka Rusňáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-985-8. - ISSN 1339-5726, s. 242-253.

Proteus effect - possibilities of transformation and self-presentation of players in digital games and sociocultural reality / Lenka Rusňáková, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection.
In: Megatrends and Media : Digital Universe : Digital Universe / editors: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0015-4 (online), s. 448-467 [online].

K problému vnímania kybernetického organizmu a kultu tela z pohľadu feministickej filozofie - teoretická reflexia / Lenka Rusňáková, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 195-213.

Specifications of media communication related to the hip-hop subculture / Lenka Rusňáková, 2018.
In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Alena Kusá, Hana Pravdová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-973-5. - ISSN 2644-4534, S. 202-208.

The cosplay phenomenon and its possition in the current digital age / Lenka Rusňáková, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 398-407.

Kyberpriestor digitálnych médií a jeho dosah na formovanie identity človeka = Cyberspace of digital media and its impact on the personal identity formation / Lenka Rusňáková, 2016.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Denisa Jánošová ; recenzenti: Zora Hudíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-804-2, S. 119-139 [CD-ROM].

The issue of game genre typology in the Slovak online game-magazine sector / Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 280-294.

Digital media: Invasion of American film / Lenka Chrenková, Dagmar Valentovičová, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 399-414.

BCI Skriptá a učebné texty

Novinárska publicistika : vybrané žánrové druhy / Lenka Rusňáková, Zuzana Bučková ; recenzenti: Ján Višňovský, Anna Kačincová Predmerská. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - 123 s. [6 AH]. - ISBN 978-80-8105-850-9.

BDB  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

Gamifikácia = Gamification / Lenka Rusňáková, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 70-72.

Celebritizácia, celebrifikácia = Celebritization, celebrifikation / Lenka Rusňáková, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 30-32.

Kyberpriestor = Cyberspace / Lenka Rusňáková, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 113-116.

Celebrita, mediálne známa osobnosť = Celebrity / Lenka Rusňáková, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 27-29.

Youtube, youtuber / Lenka Rusňáková, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 230-232.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Elektronická invázia americkej seriálovej tvorby / Rastislav Tinák, Lenka Rusňáková, 2019.
In: ŠVOAUK 2019 : študentská vedecká odborná a umelecká konferencia : sekcia marketingovej a masmediálnej komunikácie : študentská vedecká odborná a umelecká konferencia : sekcia marketingovej a masmediálnej komunikácie / editori Jaroslav Bednárik, Martin Graca ; recenzenti Ján Višňovský, Erika Moravčíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0008-6, s. 385-426.

Filmová adaptácia životopisných literárnych diel / Michaela Lehotská, Lenka Rusňáková, 2018.
In: ŠVOAUK 2018 : sekcia umeleckej komunikácie / zostavovatelia: Jozef Sedlák, Petra Cepková, Marek Šimončič ; interní recenzenti: Zora Hudíková, Dušan Blahút. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-982-7, S. 88-114.

Hip-hopová subkultúra v mediálnom prostredí 21. storočia / Lenka Chrenková, Jana Radošinská, 2015.
In: ŠVOaUK 2015 : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 26. marca 2015 / zostavovatelia: Imrich Jenča, Rudolf Rybanský ; interný recenzent: Daniela Kollárová, Juliána Mináriková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - ISBN 978-80-8105-690-1, S. 63-103 [CD-ROM].

RPG ako atraktívna forma herného spracovania / Andrej Filip, Lenka Rusňáková, 2018.
In: ŠVOAUK 2018 : sekcia umeleckej komunikácie / zostavovatelia: Jozef Sedlák, Petra Cepková, Marek Šimončič ; interní recenzenti: Zora Hudíková, Dušan Blahút. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-982-7, S. 167-193.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

Konštruovanie tela v kyberpriestore digitálnych médií / Lenka Rusňáková. - Trnava : FMK UCM v Trnave, 2018. - 226 s.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Current Issues of the Journalistic Theory and Practice in the Era of the Internet / Lenka Rusňáková, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 1 (2016), pp. 129-132.
Rec na: Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu / Ján Višňovský. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2015. - 349 s. - ISBN 978-80-8105-742-7.

Before Comics: The Formation of The Domestic Picture Story in the Second Half of the XIX Century / Lenka Rusňáková, 2017.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 2 (2017), pp. 169-172.
Rec na: Před komiksem / T. Prokůpek, M. Foret. - Praha : Filip Tomáš - Akropolis, 2016. - 368 s. - ISBN 978-80-7470-145-0.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Megatrendy a médiá 2019 [elektronický zdroj] : Digital Universe / editori zborníka: Zuzana Bučková, Anna Kačincová Predmerská, Lenka Rusňáková ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - 614 s. - ISBN 978-80-572-0014-7 (online).

Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny / editori zborníka: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Rudolf Rybanský, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 580 s. - ISBN 978-80-8105-953-7.

Megatrends and Media [elektronický zdroj] : Digital Universe / editors: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - 773 s. - ISBN 978-80-572-0015-4 (online).

Marketing Identity : Digital Mirrors - part II. / editors: Alena Kusá, Anna Zaušková, Lenka Rusňáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 356 s. - ISBN 978-80-8105-985-8. - ISSN 1339-5726.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Editorial / Lenka Rusňáková, 2018.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 9, č. 2 (2018), s. 2.

Predmety

 • Žurnalistické žánre II. - 3. Bc. KOMU, externí študenti
 • Seminár k záverečnej práci I. - 3. Bc. KOMU, VZME
 • Média v systéme sociálnych vied - 2. Bc. KOMU
 • Tvorba príbehov v hrách I. a II. - 1. Mgr. TEDI
 • Globalizácia médií a mediálneho priemyslu - 2. Mgr. AMES
 • Princípy analýz mediálnych komunikátov - 3. Bc. VZME

Projekty

 • VEGA 1/0283/20: Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií, doba riešenia: 2020 – 2022
 • FPPV (2019): Novinárska publicistika. Vybrané žánrové druhy.
 • FPPV-15-2017: Žurnalistické žánre II.
 • VEGA 1/0284/14: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka, doba riešenia: 2014 – 2016

Pobyty

Študijná mobilita na Karlovej Univerzite v Prahe, Fakulta sociálnych vied (máj 2017)

Ocenenia

 • Získanie Ceny dekana FMK za vynikajúce výsledky v štúdiu na vysokej škole (2013) a Ceny rektora UCM za vynikajúce výsledky na vysokej škole (2015)
 • 2. miesto v univerzitnom kole ŠVOaUK (2015)

Oznamy