Mgr. Lenka Rusňáková, PhD.

odborná asistentka, technická redaktorka Communication Today, členka vedeckého, programového a organizačného výboru konferencií Megatrends and Media a Marketing Identity

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

na materskej dovolenke

Doktorka Lenka Rusňáková je absolventkou študijného programu masmediálna komunikácia
FMK UCM v Trnave pri absolvovaní všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje predovšetkým aktuálnym otázkam filozofie médií, novým trendom v (multi)mediálnej produkcii, obsahovo-formálnym náležitostiam písania záverečných prác a tiež problematike determinantov kreovania súčasnej kultúry digitálnych hier. Osobitnú pozornosť venuje procesu formovania tela a identity vo virtuálnom svete kyberpriestoru. Okrem toho sa zaoberá aj publicistikou v periodickej tlači, konkrétne publicistikou racionálneho a emocionálneho typu.

Na FMK sa zúčastňuje na organizácii medzinárodných vedeckých konferencií (Megatrends and Media, Marketing Identity) ako členka programového, vedeckého a organizačného výboru. Zároveň je súčasťou užšej redakčnej rady (technická redakcia a databázy) vedeckého časopisu Communication Today zameraného na oblasť marketingovej a masmediálnej komunikácie.

Podieľa sa i na koordinovaní vybraných ročníkov, organizácii rôznych eventov pre študentov, je členkou vedeckých projektov, expertnej skupiny pre vzťah so študentmi a pre publikačnú činnosť. V minulosti absolvovala stáže v reklamnej, personálnej, produkčnej agentúre a v redakcii lokálneho časopisu.

Oblasti záujmu: digitálne a počítačové hry, printové, elektronické a digitálne médiá, dosah médií na
človeka a spoločnosť, mediálna kultúra.

 

Publikácie

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABC 001 Herné mechaniky a ich dosah na konštruovanie virtuálnej telesnej identity / Rusňáková, Lenka, 2016.
In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1, s. 154-175 [1,15 AH].

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Publicistika v periodickej tlači. Žurnalistické žánre / Bučková, Zuzana - Rusňáková, Lenka ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - 268 s. - ISBN 978-80-8105-903-2.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 2

ADF 001 Elektronická invázia amerických filmov / Chrenková, Lenka, 2015.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 2, č. 2 (2015), s. 4-10.

ADF 002 Vývojové tendencie amerického mainstreamového filmu v tvorbe Walta Disneyho / Chrenková, Lenka, 2016.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 3, č. 1 (2016), s. 4-10.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADM 001 Historical reflection of the game principle agon and its application in the current creation of media reality / Bučková, Zuzana - Rusňáková, Lenka, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 25-37.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADN 001 Mimicry - principle of identity transformation from the perspective of digital games theory / Rusňáková, Lenka, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 18-29.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFC 001 Problém identity v kontexte dualizmu duše (mysle) a tela / Chrenková, Lenka = Problem of identity in the context of soul (mind) and body dualism, 2015.
In: MMK 2015 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. ročník VI. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-12-2, S. 1825-1834 [CD-ROM].

AFC 002 Culture of digital games in the context of media studies / Rusňáková, Lenka - Bučková, Zuzana, 2017.
In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I : Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659, S. 149-156.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 6

AFD 001 Digital media: Invasion of American film / Chrenková, Lenka - Valentovičová, Dagmar, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 399-414.

AFD 002 Kyberpriestor digitálnych médií a jeho dosah na formovanie identity človeka / Rusňáková, Lenka = Cyberspace of digital media and its impact on the personal identity formation, 2016.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Denisa Jánošová ; recenzenti: Zora Hudíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-804-2, S. 119-139 [CD-ROM].

AFD 003 The issue of game genre typology in the Slovak online game-magazine sector / Bučková, Zuzana - Rusňáková, Lenka, 2016.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 280-294.

AFD 004 K problému vnímania kybernetického organizmu a kultu tela z pohľadu feministickej filozofie - teoretická reflexia / Rusňáková, Lenka, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 195-213.

AFD 005 Produkčné mechanizmy amerického mainstreamového filmu a ich vplyv na recipienta / Rusňáková, Lenka = The Production mechanism of American Mainstream Film and Their Influence on the Recipient, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 131-142 [CD-ROM].

AFD 006 The cosplay phenomenon and its possition in the current digital age / Rusňáková, Lenka, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 398-407.

BDB  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 5

BDB 001 Celebrita, mediálne známa osobnosť / Rusňáková, Lenka = Celebrity, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 27-29.

BDB 002 Celebritizácia, celebrifikácia / Rusňáková, Lenka = Celebritization, celebrifikation, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 30-32.

BDB 003 Gamifikácia / Rusňáková, Lenka = Gamification, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 70-72.

BDB 004 Kyberpriestor / Rusňáková, Lenka = Cyberspace, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 113-116.

BDB 005 Youtube, youtuber / Rusňáková, Lenka, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 230-232.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 Hip-hopová subkultúra v mediálnom prostredí 21. storočia / Chrenková, Lenka - Radošinská, Jana, 2015.
In: ŠVOaUK 2015 : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 26. marca 2015 / zostavovatelia: Imrich Jenča, Rudolf Rybanský ; interný recenzent: Daniela Kollárová, Juliána Mináriková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - ISBN 978-80-8105-690-1, S. 63-103 [CD-ROM].

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 2

EDI 001 Current Issues of the Journalistic Theory and Practice in the Era of the Internet / Rusňáková, Lenka, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 1 (2016), pp. 129-132.
Rec na: Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu / Ján Višňovský. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2015. - 349 s. - ISBN 978-80-8105-742-7.

EDI 002 Before Comics: The Formation of The Domestic Picture Story in the Second Half of the XIX Century / Rusňáková, Lenka, 2017.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 2 (2017), pp. 169-172.
Rec na: Před komiksem / T. Prokůpek, M. Foret. - Praha : Filip Tomáš - Akropolis, 2016. - 368 s. - ISBN 978-80-7470-145-0.

Predmety

  • Seminár k záverečnej práci I. - 3. ročník Bc. KOMU, VZME
  • Média v systéme sociálnych vied - 2. ročník Bc. KOMU
  • Tvorba príbehov v hrách I. a II. - 1. ročník Mgr. TEDI.
  • Globalizácia médií a mediálneho priemyslu - 2. ročník Mgr. AMES
  • Princípy analýz mediálnych komunikátov - 3. ročník Bc. VZME

Projekty

FPPV (2019): Novinárska publicistika. Vybrané žánrové druhy.

Pobyty

Študijná mobilita na Karlovej Univerzite v Prahe, Fakulta sociálnych vied (máj 2017)

Oznamy