Mgr. Lenka Rusňáková, PhD.

odborná asistentka

Doktorka Lenka Rusňáková je absolventkou študijného programu masmediálna komunikácia FMK UCM v Trnave pri absolvovaní všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia. Na FMK UCM v Trnave pôsobí ako odborná asistentka od roku 2018.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje novým trendom v (multi)mediálnej produkcii, aktuálnym otázkam mediálneho diskurzu, tvorbe príbehov v mediálnych obsahoch rôzneho typu, obsahovo-formálnym náležitostiam písania záverečných prác. Okrem toho sa zaoberá publicistikou v periodickej tlači, konkrétne publicistikou racionálneho a emocionálneho typu. Uvedeným témam sa detailne venovala v rôznych odborných publikáciách, štúdiách či učebných materiáloch (viď. záložka „publikácie“). 

Na FMK sa dlhodobo zúčastňovala na organizácii medzinárodných vedeckých konferencií (Megatrends and Media, Marketing Identity) ako členka programového, vedeckého a organizačného výboru. V časopise Communication Today (zameranom na oblasť marketingovej a masmediálnej komunikácie) momentálne zastáva funkciu Indexing Process a Editor. Podieľa sa na recenzovaní štúdií do vedeckého periodika Acta Ludologica, koordinovaní vybraných ročníkov, organizácii rôznych eventov pre študentov, je členkou viacerých významných vedeckých projektov. V minulosti absolvovala stáže v reklamnej, personálnej, produkčnej agentúre a v redakcii regionálneho časopisu.

Oblasti záujmu:  mediálny diskurz, mediálna kultúra, mediálny priemysel, mediálne publiká, narácia (príbehy) v mediálnych obsahoch, printové, elektronické a digitálne médiá, žurnalistické žánre v tlači.

 

Publikácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Globalizovaný filmový priemysel / Radošinská, Jana – Kvetanová, Zuzana – Rusňáková, Lenka; vedeckí recenzenti: Miloš Mistrík, Martin Štoll, Terézia Rončáková. – 1. vyd. – Praha : Wolters Kluwer, 2020. – 283 s. [17,2AH]. – ISBN 978-80-7598-950-5.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Publicistika v periodickej tlači. Žurnalistické žánre / Bučková, Zuzana – Rusňáková, Lenka ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. – 1. vyd. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. – 268 s. – ISBN 978-80-8105-903-2.

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Narácia v snímke Avengers: Pomstitelia / Rusňáková, Lenka, 2019. In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.]; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. – 1. vyd. – Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-8105-954-4, s. 83-117 [1,98 AH].

Naratívna analýza a jej miesto vo vedeckom diskurze mediálnych štúdií / Rusňáková, Lenka, 2019. In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.]; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. – 1. vyd. – Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. – ISBN 978-80-8105-954-4, s. 48-82 [2,1 AH].

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Herné mechaniky a ich dosah na konštruovanie virtuálnej telesnej identity / Lenka Rusňáková, 2016. In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. – 1. vyd. – Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. – ISBN 978-83-7729-346-1, s. 154-175 [1,15 AH].

BCI Skriptá a učebné texty

Novinárska publicistika. Vybrané žánrové druhy / Lenka Rusňáková, Zuzana Bučková ; recenzenti: Ján Višňovský, Anna Kačincová Predmerská. – 1. vyd. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. – 123 s. [6 AH]. - ISBN 978-80-8105-850-9.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Biographical Drama Becoming a Blockbuster: The Case Study of Bohemian Rhapsody / Jana Radošinská, Lenka Rusňáková, Zuzana Točená, 2022. In: EJMAP: European Journal of Media, Art & Photography. – ISSN 1339-4940, Roč. 10, č. 1 (2022), s. 98-107.

Philosophical meta-story about The Little Prince as a synergy of book and film industries: On the possibilities of film adaption of literature for children and youth / Lenka Rusňáková, Zuzana Kopecká, 2022. In: Communication Today. – ISSN 1338-130X, Roč. 13, č. 1 (2022), s. 74-90.

Signs and Values of Mainstream Audio-Visual Content Intended for Children and Youth / Lenka Rusňáková, Monika Prostináková Hossová, 2022. - Kategória do roku 2021 ADN.
In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 5, č. 2 (2022), s. 26-53.

The blockbuster biopic Bohemian Rhapsody as an expression of cinema/music synergy / Jana Radošinská ... [et al.], 2023. – Kategória do roku 2021 ADN. In: Communication Today. – ISSN 1338-130X, Roč. 14, č. 1 (2023), s. 4-20.

Predmety

 • žurnalistické žánre I., II. - 1. Bc. KOMU + 2. Bc. KOMU (EXT)
 • žurnalistické žánre I., II. - 1. Bc. KOMU (D)
 • seminár k záverečnej práci I. - 3. Bc. KOMU, VZME (D)
 • mediálny diskurz I., II. - 2. Bc. KOMU (EXT+D)
 • jazyk a narácia v médiách - 1. Mgr. KOMU (EXT+D)
 • Projekty

 • APVV: Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia (v trvaní)
 • FPPV: Detský recipient v globalizovanej spoločnosti: vybrané problémy mediálnej produkcie (ukončené)
 • VEGA: Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (ukončené)
 • FPPV: Novinárska publicistika. Vybrané žánrové druhy (ukončené)
 • FPPV: Žurnalistické žánre II. (ukončené)
 • VEGA: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka (ukončené)
 • Pobyty

 • Študijná mobilita na Karlovej Univerzite v Prahe, Fakulta sociálnych vied (máj 2017)
 • Univerzita Jana Amosa Komenskáho Praha, Katedra mediálních studií, Praha, Česká republika, 2023
 • Ocenenia

 • Získanie Ceny dekana FMK za vynikajúce výsledky v štúdiu na vysokej škole (2013) a Ceny rektora UCM za vynikajúce výsledky na vysokej škole (2015)
 • 2. miesto v univerzitnom kole ŠVOaUK (2015)
 • Oznamy