Mgr. Lenka Rusňáková, PhD.

odborná asistentka

Doktorka Lenka Rusňáková je absolventkou študijného programu masmediálna komunikácia FMK UCM v Trnave pri absolvovaní všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje predovšetkým aktuálnym otázkam filozofie médií, novým trendom v (multi)mediálnej produkcii, obsahovo-formálnym náležitostiam písania záverečných prác a tiež problematike determinantov kreovania súčasnej kultúry digitálnych hier. Osobitnú pozornosť venuje procesu formovania tela a identity vo virtuálnom svete kyberpriestoru. Okrem toho sa zaoberá aj publicistikou v periodickej tlači, konkrétne publicistikou racionálneho a emocionálneho typu.

Na FMK sa dlhodobo zúčastňovala na organizácii medzinárodných vedeckých konferencií (Megatrends and Media, Marketing Identity) ako členka programového, vedeckého a organizačného výboru. V časopise Communication Today, zameranom na oblasť marketingovej a masmediálnej komunikácie, momentálne zastáva funkciu Indexing Process a Editor

Podieľa sa i na koordinovaní vybraných ročníkov, organizácii rôznych eventov pre študentov, je členkou vedeckých projektov. V minulosti absolvovala stáže v reklamnej, personálnej, produkčnej agentúre a v redakcii lokálneho časopisu.

Oblasti záujmu: digitálne a počítačové hry, printové, elektronické a digitálne médiá, dosah médií na človeka a spoločnosť, mediálna kultúra, mediálny priemysel, narácia v mediálnych obsahoch. 

 

Publikácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Globalizovaný filmový priemysel / Radošinská, Jana – Kvetanová, Zuzana – Rusňáková, Lenka; vedeckí recenzenti: Miloš Mistrík, Martin Štoll, Terézia Rončáková. – 1. vyd. – Praha : Wolters Kluwer, 2020. – 283 s. [17,2AH]. – ISBN 978-80-7598-950-5.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Herné mechaniky a ich dosah na konštruovanie virtuálnej telesnej identity / Lenka Rusňáková, 2016. In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. – 1. vyd. – Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. – ISBN 978-83-7729-346-1, s. 154-175 [1,15 AH].

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Publicistika v periodickej tlači. Žurnalistické žánre / Bučková, Zuzana – Rusňáková, Lenka ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. – 1. vyd. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. – 268 s. – ISBN 978-80-8105-903-2.

BCI Skriptá a učebné texty

Novinárska publicistika. Vybrané žánrové druhy / Lenka Rusňáková, Zuzana Bučková ; recenzenti: Ján Višňovský, Anna Kačincová Predmerská. – 1. vyd. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. – 123 s. [6 AH]. - ISBN 978-80-8105-850-9.

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Narácia v snímke Avengers: Pomstitelia / Rusňáková, Lenka, 2019. In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.]; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. – 1. vyd. – Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-8105-954-4, s. 83-117 [1,98 AH].

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Naratívna analýza a jej miesto vo vedeckom diskurze mediálnych štúdií / Rusňáková, Lenka, 2019. In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.]; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. – 1. vyd. – Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. – ISBN 978-80-8105-954-4, s. 48-82 [2,1 AH].

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Biographical Drama Becoming a Blockbuster: The Case Study of Bohemian Rhapsody / Jana Radošinská, Lenka Rusňáková, Zuzana Točená, 2022. In: EJMAP: European Journal of Media, Art & Photography. – ISSN 1339-4940, Roč. 10, č. 1 (2022), s. 98-107.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Philosophical meta-story about The Little Prince as a synergy of book and film industries: On the possibilities of film adaption of literature for children and youth / Lenka Rusňáková, Zuzana Kopecká, 2022. In: Communication Today. – ISSN 1338-130X, Roč. 13, č. 1 (2022), s. 74-90.

Predmety

 • žurnalistické žánre II. - 2. Bc. KOMU (EXT)
 • seminár k záverečnej práci I. - 3. Bc. KOMU, VZME
 • mediálny diskurz I., II. - 2. Bc. KOMU
 • jazyk a narácia v médiách - 1. Mgr. KOMU
 • tvorba príbehov v hrách I., II. - 1. Mgr. TEDI
 • Projekty

 • APVV-21-0115: Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia
 • FPPV-32-2022: Detský recipient v globalizovanej spoločnosti: vybrané problémy mediálnej produkcie
 • VEGA 1/0283/20: Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií, doba riešenia: 2020 – 2022
 • FPPV-03-2019: Novinárska publicistika. Vybrané žánrové druhy
 • FPPV-15-2017: Žurnalistické žánre II.
 • VEGA 1/0284/14: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka, doba riešenia: 2014 – 2016
 • Pobyty

 • Študijná mobilita na Karlovej Univerzite v Prahe, Fakulta sociálnych vied (máj 2017)
 • Ocenenia

 • Získanie Ceny dekana FMK za vynikajúce výsledky v štúdiu na vysokej škole (2013) a Ceny rektora UCM za vynikajúce výsledky na vysokej škole (2015)
 • 2. miesto v univerzitnom kole ŠVOaUK (2015)
 • Oznamy