Mgr. Anna Kačincová Predmerská, PhD.

odborná asistentka, tajomníčka vedeckého časopisu Communication Today

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Materská dovolenka

Doktorka Kačincová Predmerská aktívne pôsobí na pôde FMK od roku 2012. Okrem FMK UCM súbežne študovala Kulturológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Bc., Mgr.). Po dosiahnutí magisterského titulu sa vrátila na FMK UCM, kde po ukončení tretieho stupňa štúdia ostala pôsobiť na pozícii odbornej asistentky.

V rámci vedeckej činnosti sa dlhodobo venuje problematike onlinovej žurnalistiky – jej súčasným trendom, vývoju žurnalistických žánrov, komparáciám serióznej, bulvárnej, tradičnej a olinovej žurnalistiky. Spomenuté témy reflektovala aj v teoretických statiach v rámci viacerých výskumných projektov a v množstve konferenčných príspevkov.

Zároveň pôsobí v redakčnej rade prestížneho vedeckého časopisu Communication Today, v organizačných a programových výboroch fakultných konferencií Megatrends and Media a Marketing Identity, participuje na výskumných projektoch a je koordinátorkou štúdia pre študentov 4. ročníka (Bc.) externej formy štúdia v študijnom programe teória digitálnych hier

Oblasti záujmu:onlinová žurnalistika, súčasné trendy v onlinovej žurnalistike, tradičná žurnalistika, žurnalistické žánre, mediálne stereotypy.

 

Publikácie

ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABD 001 Štruktúra a kompozícia postojových žánrov recenzie a kritiky (review a critique) v The Guardiane, Daily Maile a The Sune / Predmerská, Anna, 2014.
In: Štruktúra a kompozícia žánrov anglicky písaného novinárstva / ed. Juraj Vojtek ; recenzenti: Mária Follrichová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-582-9, s. 191-225.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 3

ADM 001 Comparison of the opinion genres of the English written journalism editorial, column and review/criticism / Predmerská, Anna - Schmidtová, Mariana, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 107-117.

ADM 002 Digital journalism rethinking journalistic practice in the era of digital media / Višňovský, Ján - Radošinská, Jana - Predmerská, Anna, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 57-66.

ADM 003 Review and criticism in online journalism / Predmerská, Anna, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 217-226.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFC 001 Prepojenie umenia a reklamy / Predmerská, Anna = Interconnection of art and advertising, 2013.
In: QUAERE 2013 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 20. - 24. května 2013 Hradec Králové, Česká republika. Vol. III / recenzenti: Jiří Králík, Milan Muška. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-905243-7-8, S. 559-567 [CD-ROM].

AFC 002 Analýza recenzie filmu Interstellar v domácom onlinovom denníku Sme, anglickom The Guardian a americkom The New York Times / Predmerská, Anna = Analysis of Interstellar review published in Slovak online daily newspaper Sme, English The Guardian, and American The New York Times, 2014.
In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 2432-2440 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 8

AFD 001 Alfons Mucha a Andy Warhol: Tvorcovia reklamy alebo umelci? / Predmerská, Anna = Alphonse Mucha and Andy Warhol: Ad Creators or Artists?, 2012.
In: Diskurzy v masmediálnych štúdiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Eva Vicenová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-439-6, S. 147-157 [CD-ROM].

AFD 002 Genialita verzus osobný problém / Predmerská, Anna = Paper title in English, 2013.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Eva Odlerová, Vasko Kusin. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-486-0, S. 178-186 [CD-ROM].

AFD 003 Typologické vymedzenie vzťahu umenia a reklamy / Predmerská, Anna = Typologically defined relationship between art and advertising, 2013.
In: Panelák: médiá a umenie (+ posterová sekcia) - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Miloš Mistrík ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Viliam Končal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-480-8, S. 72-89.

AFD 004 Komparácia žánru recenzia v slovenskej a britskej dennej tlači / Predmerská, Anna = Comparison of the Genre Review in the Slovak and British Daily Press, 2014.
In: Humanizačné aspekty elektronických médií - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Miloš Mistrík, Juliána Laluhová ; recenzenti zborníka: Slavomír Magál, Ivan Dubnička. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-584-3, S. 118-136.

AFD 005 Recenzia v britskej tlači / Predmerská, Anna = Review in the British press, 2014.
In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-578-2, S. 330-339 [CD-ROM].

AFD 006 Diferences between film reviews published in selected representatives of the British, American and Slovak daily elite newspapers / Predmerská, Anna, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 474-483.

AFD 007 Recenzie oskarových filmov v kontexte anglickej, americkej a slovenskej dennej elitnej onlinovej tlače / Predmerská, Anna = Reviews of the Oskar Movies in the Context of the British, American and Slovak Daily Elite Online Press, 2015.
In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma II. : transkultúrna komunikácia a mediálne umenie : od slova k žánru a jeho súčasným podobám / editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-722-9, S. 231-253 [CD-ROM].

AFD 008 Fenomén broadsheet vs. tabloid a ich uplatnenie v domácej (slovenskej) mediálnej praxi / Predmerská, Anna, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 184-194.

BDB  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 7

BDB 001 Nad prehybom, pod prehybom / Predmerská, Anna = Above-the-fold, below-the-fold, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 145-147.

BDB 002 Občianska žurnalistika / Predmerská, Anna = Activist journalism, watchdog journalism, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 153-155.

BDB 003 Publicistické žánre / Predmerská, Anna = Opinion genres, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 167-169.

BDB 004 Publicistika / Predmerská, Anna = Opinions, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 169-171.

BDB 005 Recenzia, jej typológia / Predmerská, Anna = Review, its typology, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 172-174.

BDB 006 Svetový formát novín / Predmerská, Anna = Broadsheet, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 194-197.

BDB 007 Tabloidový formát novín / Predmerská, Anna = Tabloid, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 205-207.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 3

EDI 001 Aktuálne trendy v mediálnej kultúre / Predmerská, Anna, 2014.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 5, no. 2 (2014), pp. 100-102.
Rec na: Aktuálne trendy v mediálnej kultúre / Jana Radošinská, Ján Višňovský. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - 153 s. - ISBN 978-80-8105-516-4.

EDI 002 Aktuálne otázky teórie a praxe v ére internetu / Predmerská, Anna, 2015.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 59, č. 1-2 (2016), s. 43-45.
Rec na: Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu / Ján Višňovský. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2015. - 349 s. - ISBN 978-80-8105-742-7.

EDI 003 Supersvet / Predmerská, Anna : Boh - vykúpenie či skaza?, 2017.
In: Živly : 19. Letný filmový seminár 4 živly : 9. - 13. 8. 2017 Banská Štiavnica / editor: Tomáš Hudák. - Bratislava : občianske združenie štyri živly. - ISBN 978-80-970770-6-8, S. 7.
Rec na: Superwelt / réžia: Karl Markovics, 2015.

Predmety

  • Žurnalistické žánre I., II. - 2. Bc. KOMU
  • Teória médií I., II. - 2. Bc KOMU
  • Systém a organizácia práce v tlačovom médiu - 2. Bc KOMU
  • Propedeutika mediálnych štúdií - 1. Bc. AMES, KOMU, TEDI
  • Odborná prax - 2. Bc KOMU

Projekty

VEGA (1/0283/20) : Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií

VEGA (1/0611/16) : Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí na Slovensku

KEGA (023UCM-4/2014) : Štruktúra a kompozícia žánrov anglicky písaného novinárstva

Pobyty

Universität Wien, Publizistik und Kommunikationwissenschaften, Viedeň, Rakúsko

Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, Zlín,Česká republika

Danish School of Media and Journalism, Aarhus, Dánsko

Oznamy