Mgr. Anna Kačincová Predmerská, PhD.

odborná asistentka, tajomníčka vedeckého časopisu Communication Today

Doktorka Kačincová Predmerská aktívne pôsobí na pôde FMK od roku 2012. Okrem FMK UCM súbežne študovala Kulturológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Bc., Mgr.). Po dosiahnutí magisterského titulu sa vrátila na FMK UCM, kde po ukončení tretieho stupňa štúdia ostala pôsobiť na pozícii odbornej asistentky.

V rámci vedeckej činnosti sa dlhodobo venuje problematike onlinovej žurnalistiky – jej súčasným trendom, vývoju žurnalistických žánrov, komparáciám serióznej, bulvárnej, tradičnej a olinovej žurnalistiky. Spomenuté témy reflektovala aj v teoretických statiach v rámci viacerých výskumných projektov a v množstve konferenčných príspevkov.

Zároveň pôsobí v redakčnej rade prestížneho vedeckého časopisu Communication Today, v organizačných a programových výboroch fakultných konferencií Megatrends and Media a Marketing Identity, participuje na výskumných projektoch a je koordinátorkou štúdia pre študentov 4. ročníka (Bc.) externej formy štúdia v študijnom programe teória digitálnych hier

Oblasti záujmu:onlinová žurnalistika, súčasné trendy v onlinovej žurnalistike, tradičná žurnalistika, žurnalistické žánre, mediálne stereotypy.

 

Publikácie

ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABD 001 Štruktúra a kompozícia postojových žánrov recenzie a kritiky (review a critique) v The Guardiane, Daily Maile a The Sune / Predmerská, Anna, 2014.
In: Štruktúra a kompozícia žánrov anglicky písaného novinárstva / ed. Juraj Vojtek ; recenzenti: Mária Follrichová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-582-9, s. 191-225.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 3

ADM 001 Comparison of the opinion genres of the English written journalism editorial, column and review/criticism / Predmerská, Anna - Schmidtová, Mariana, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 107-117.

ADM 002 Digital journalism rethinking journalistic practice in the era of digital media / Višňovský, Ján - Radošinská, Jana - Predmerská, Anna, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 57-66.

ADM 003 Review and criticism in online journalism / Predmerská, Anna, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 217-226.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFC 001 Prepojenie umenia a reklamy / Predmerská, Anna = Interconnection of art and advertising, 2013.
In: QUAERE 2013 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 20. - 24. května 2013 Hradec Králové, Česká republika. Vol. III / recenzenti: Jiří Králík, Milan Muška. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-905243-7-8, S. 559-567 [CD-ROM].

AFC 002 Analýza recenzie filmu Interstellar v domácom onlinovom denníku Sme, anglickom The Guardian a americkom The New York Times / Predmerská, Anna = Analysis of Interstellar review published in Slovak online daily newspaper Sme, English The Guardian, and American The New York Times, 2014.
In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 2432-2440 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 8

AFD 001 Alfons Mucha a Andy Warhol: Tvorcovia reklamy alebo umelci? / Predmerská, Anna = Alphonse Mucha and Andy Warhol: Ad Creators or Artists?, 2012.
In: Diskurzy v masmediálnych štúdiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Eva Vicenová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-439-6, S. 147-157 [CD-ROM].

AFD 002 Genialita verzus osobný problém / Predmerská, Anna = Paper title in English, 2013.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Eva Odlerová, Vasko Kusin. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-486-0, S. 178-186 [CD-ROM].

AFD 003 Typologické vymedzenie vzťahu umenia a reklamy / Predmerská, Anna = Typologically defined relationship between art and advertising, 2013.
In: Panelák: médiá a umenie (+ posterová sekcia) - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Miloš Mistrík ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Viliam Končal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-480-8, S. 72-89.

AFD 004 Komparácia žánru recenzia v slovenskej a britskej dennej tlači / Predmerská, Anna = Comparison of the Genre Review in the Slovak and British Daily Press, 2014.
In: Humanizačné aspekty elektronických médií - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Miloš Mistrík, Juliána Laluhová ; recenzenti zborníka: Slavomír Magál, Ivan Dubnička. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-584-3, S. 118-136.

AFD 005 Recenzia v britskej tlači / Predmerská, Anna = Review in the British press, 2014.
In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-578-2, S. 330-339 [CD-ROM].

AFD 006 Diferences between film reviews published in selected representatives of the British, American and Slovak daily elite newspapers / Predmerská, Anna, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 474-483.

AFD 007 Recenzie oskarových filmov v kontexte anglickej, americkej a slovenskej dennej elitnej onlinovej tlače / Predmerská, Anna = Reviews of the Oskar Movies in the Context of the British, American and Slovak Daily Elite Online Press, 2015.
In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma II. : transkultúrna komunikácia a mediálne umenie : od slova k žánru a jeho súčasným podobám / editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-722-9, S. 231-253 [CD-ROM].

AFD 008 Fenomén broadsheet vs. tabloid a ich uplatnenie v domácej (slovenskej) mediálnej praxi / Predmerská, Anna, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 184-194.

BDB  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 7

BDB 001 Nad prehybom, pod prehybom / Predmerská, Anna = Above-the-fold, below-the-fold, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 145-147.

BDB 002 Občianska žurnalistika / Predmerská, Anna = Activist journalism, watchdog journalism, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 153-155.

BDB 003 Publicistické žánre / Predmerská, Anna = Opinion genres, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 167-169.

BDB 004 Publicistika / Predmerská, Anna = Opinions, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 169-171.

BDB 005 Recenzia, jej typológia / Predmerská, Anna = Review, its typology, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 172-174.

BDB 006 Svetový formát novín / Predmerská, Anna = Broadsheet, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 194-197.

BDB 007 Tabloidový formát novín / Predmerská, Anna = Tabloid, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 205-207.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 3

EDI 001 Aktuálne trendy v mediálnej kultúre / Predmerská, Anna, 2014.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 5, no. 2 (2014), pp. 100-102.
Rec na: Aktuálne trendy v mediálnej kultúre / Jana Radošinská, Ján Višňovský. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - 153 s. - ISBN 978-80-8105-516-4.

EDI 002 Aktuálne otázky teórie a praxe v ére internetu / Predmerská, Anna, 2015.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 59, č. 1-2 (2016), s. 43-45.
Rec na: Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu / Ján Višňovský. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2015. - 349 s. - ISBN 978-80-8105-742-7.

EDI 003 Supersvet / Predmerská, Anna : Boh - vykúpenie či skaza?, 2017.
In: Živly : 19. Letný filmový seminár 4 živly : 9. - 13. 8. 2017 Banská Štiavnica / editor: Tomáš Hudák. - Bratislava : občianske združenie štyri živly. - ISBN 978-80-970770-6-8, S. 7.
Rec na: Superwelt / réžia: Karl Markovics, 2015.

Predmety

  • Žurnalistické žánre I., II. - 2. Bc. KOMU
  • Teória médií I., II. - 2. Bc KOMU
  • Systém a organizácia práce v tlačovom médiu - 2. Bc KOMU
  • Propedeutika mediálnych štúdií - 1. Bc. AMES, KOMU, TEDI
  • Odborná prax - 2. Bc KOMU

Projekty

VEGA (1/0283/20) : Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií

VEGA (1/0611/16) : Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí na Slovensku

KEGA (023UCM-4/2014) : Štruktúra a kompozícia žánrov anglicky písaného novinárstva

Pobyty

Universität Wien, Publizistik und Kommunikationwissenschaften, Viedeň, Rakúsko

Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, Zlín,Česká republika

Danish School of Media and Journalism, Aarhus, Dánsko

Oznamy