Mgr. Eva Jonisová, PhD.

odborná asistentka, administrátorka webu fmk.sk

Doktorka Eva Jonisová pôsobí na FMK UCM v Trnave od roku 2013. Bakalárske štúdium masmediálnej komunikácie ukončila v roku 2016, magisterské v tom istom študijnom programe v roku 2018. V roku 2022 úspešne obhájila dizertačnú prácu, zaoberajúcu sa znakovosťou a naráciou vo fotografii, čím zavŕšila doktorandské štúdium. Zároveň získala vedeckú hodnosť philosophiae doctor (PhD.) a od septembra 2022 pôsobí na fakulte ako odborná asistentka.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá najmä fotografiou, konkrétne dokumentárnou, sociálnou a žurnalistickou, inscenovaným portrétom či znakovosťou (semiotikou) a naráciou v tomto médiu. Venuje sa tiež onlinovej žurnalistike, vyučuje predmet multiplatformová žurnalistika a participuje na tréningu začínajúcich redaktorov univerzitného časopisu atteliér.

Participovala na viacerých kolektívnych výstavách študentov Ateliéru komunikácie v médiu fotografie (AKMF) v Galérii Ľudovíta Hlaváča na FMK UCM v Trnave či v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. Takisto sa pravidelne zúčastňuje na tvorivých dielňach pod záštitou AKMF a pod odborným vedením doc. MgA. Jozefa Sedláka a Mgr. art. Petry Cepkovej, ArtD. Študenti spolu s pedagógmi dokumentaristickým spôsobom mapujú život a zachovávajú obrazové správy a stopy v čase cez médium fotografie v Nižných Ružbachoch, Vyšných Ružbachoch či v Podolínci, z čoho následne vyšli aj knižné publikácie. Samostatne vystavovala v Trnave (Ecce Eva, 2019) či v Senici (Kalvárie; 2021). V roku 2021 bola lektorkou fotografických workshopov v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, ako aj kurátorkou výstavy Impresie všedného dňa v Senici aj vo Velkých Pavloviciach (ČR).

Venuje sa tiež online žurnalistike, tri roky pôsobila ako redaktorka, editorka a korektorka webového portálu Gaudeo.sk, neskôr attelier.sk. Okrem toho viac než rok naberala prax a skúsenosti v lifestylovom online magazíne. Takisto sa venuje jazykovým korektúram, v súčasnosti je spolueditorkou fotografickej časti kreatívnej ročenky MUUZA a členkou redakčnej rady vedeckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP). Spravuje web a sociálne siete Galérie Ľudovíta Hlaváča. Je administátorkou fakultného webu fmk.sk.

Oblasti záujmu: fotografia, médium fotografie, inscenovaná fotografia, dokumentárna fotografia, konceptuálna fotografia, online žurnalistika, multiplatformová žurnalistika.

 

Publikácie

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Photography as a medium and tool for social change / Eva Jonisová, 2021.
In: Sovremennyj diskurs-analiz. - ISSN 2687-0975, č. 2(28) (2021), s. 14-23.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Portrait - Visual Identity of a Person / Eva Jonisová, 2019.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 7, č. 2 (2019), s. 98-131.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

(ne)Tvorivosť vo fotografii v kontexte pandémie / Eva Jonisová, 2021.
In: Fenomén 2021 : pandémia covidu-19 a médiá / Anna Sámelová, Mária Stanková, Ján Hacek (eds.) ; recenzenti: Romana Javorčeková, Marián Gladiš. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. - ISBN 978-80-223-5250-5, s. 340-355.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciác

Fenomén tvorivosti a novosti v médiu fotografie = The phenomenon of creativity and novelty in the medium og photography / Eva Jonisová, 2020.
In: Quo vadis massmedia : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Zora Hudíková, Lucia Škripcová, Nikola Kaňuková ; recenzenti: Zuzana Kvetanová, Zdenko Mago. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0053-6 (online), s. 101-112.

Fleeting glance at a portrait / Peter Lančarič, Eva Jonisová, 2020.
In: Megatrends and Media : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Zuzana Kvetanová, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0062-8. - ISSN 2729-7403, s. 593-602.

Quarantine - the modern camera obscura? Aspects of the medium of photography within the context of the pandemic / Eva Jonisová, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.
In: Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 214-225 [online].

Portrét, identita a mýtus krásy v kontexte umenia a médií = Portrait, identity and the beauty myth in the context of art and media / Eva Jonisová, 2019.
In: Marketing Identity 2019 : Offline Is the New Online - aktuálne výzvy onlinovej a offlinovej komunikácie : Offline Is the New Online - aktuálne výzvy onlinovej a offlinovej komunikácie / editori: Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0039-0 (online), s. 371-385.

Narration as a basic creative and communication component of the medium of photography / Eva Jonisová, Peter Lančarič, 2020.
In: Megatrends and Media : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Zuzana Kvetanová, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0062-8. - ISSN 2729-7403, s. 566-576.

Predmety

 • propedeutika mediálnych štúdií - 1. Bc. KOMU (D, EXT)
 • multiplatformová žurnalistika I., II. - 3. Bc. KOMU (D, EXT)
 • multiplatformová žurnalistika I., II. (semináre) - 3. Bc. KOMU (D)
 • ateliér žurnalistiky - print a online I., II., III., IV. - všetky ročníky a ŠP
 • mediálny ateliér - print a online I., II., III., IV. - všetky ročníky a ŠP

 • Projekty

 • Projekt KEGA č. 013UCM-4/2021 s názvom Projekcia digitálnych technológií v štruktúre výrazových prostriedkov média fotografie pri skúmaní luminografie, fotomontáže a inscenovanom portréte v pedagogickom procese - členka riešiteľského kolektívu
 • Projekt KEGA č. 021UCM-4/2022 s názvom Zaradenie laboratórnych cvičení zameraných na fotochemické procesy do pedagogického procesu - členka riešiteľského kolektívu
 • Inštitucionálny projekt FPPV-20-2020 s názvom Revitalizácia Galérie Ľudovíta Hlaváča - vedúca riešiteľka projektu (2020)
 • Členstvá

 • editorka fotografickej časti kreatívnej ročenky MUUZA, 2019 - súčasnosť
 • technická redaktorka vedeckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP), 2019 - súčasnosť
 • Pobyty

 • Študentská mobilita (program CEEPUS) - Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika, 1. - 28. február 2022
 • Oznamy