Mgr. Branislav Oprala, PhD.

odborný asistent

Doktor Oprala pôsobí na FMK UCM od roku 2013 a absolvoval na nej bakalársky, magisterský aj doktorandský stupeň štúdia v odbore masmediálna komunikácia. V súčasnosti na fakulte pôsobí ako odborný asistent.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje spoločenskej zodpovednosti médií, ktorej súčasnú reflexiu v slovenskom mediálnom priestore rozoberal vo svojej diplomovej práci, mediálnej propagande, účinkami médií, filozofiou médií a cenzúrou, úlohou spravodajských médií a epistemologickým určením mediálnych informácií, ktoré spracovával vo svojej dizertačnej práci.

Na FMK vyučuje multiplatformovú žurnalistiku, reguláciu a samoreguláciu médií či systém práce v médiách. Pôsobí v Kreatívnom ateliéri onlinovej žurnalistiky, vedie tiež Kabinet eventov, v ktorom pôsobil už počas štúdia. Niekoľko rokov spolupracuje na organizovaní a moderovaní diskusií v rámci Týždňa vedy a techniky. Sedem ročníkov sa podieľa na organizovaní Lyžiarskeho záťahu, ako spoluorganizátor a manažér pôsobil taktiež počas štyroch ročníkov herného festivalu Unicon a troch ročníkov FREJM-u – Študentského festivalu filmu a videa či v projekte 48 hodín bez médií.

Ako akreditovaný novinár za FMK UCM sa zúčastnil na Filmovom festivale v Karlových Varoch, ďalšie dva ročníky už ako akreditovaný novinár Denníka N. Na súťaži Štúrovo pero dvakrát obsadil ako spoluautor druhé miesto v kategóriách novinárske príspevky vysokoškolákov. Po ukončení magisterského štúdia pôsobil ako PR a event manažér v Stredisku kultúry Bratislava-Nové mesto.

Pôsobil ako freelancer v Denníku N so zameraním na rozhovory s celospoločenskými témami. Ako spoluautor bol nominovaný na Novinársku cenu 2017 v kategóriách Najlepší rozhovor a Československá cena verejnosti za rozhovor: „Moderátor Václav Moravec: Nenávidíme cudzincov, ale vládnu nám Slovák a Polojaponec. Je to blázinec“.

V minulosti tiež pracoval ako jeden z dramaturgov politickej diskusnej relácie televízie Markíza – Na telo s Michalom Kovačičom.

Oblasť záujmu: spoločenská zodpovednosť médií, mediálna propaganda, mediálna etika, úloha spravodajských médií, filozofia médií.

 

Publikácie

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Temporal changes under the influence of digital media / Slavomír Gálik, Branislav Oprala, 2021. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 12, č. 1 (2021), s. 4-12.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

The rise of idiocracy in the online environment / Branislav Oprala, Pavel Bielik, 2020.
In: Sovremennyj diskurs-analiz. - ISSN 2687-0975, č. 2(26), časť 2 (2020), s. 10-22.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Jazyk a pravda. Možnosti a limity jazyka v kontexte epistemológie = Language and Truth. Language Options and Limits in the Context of Epistemology / Branislav Oprala, 2020.
In: Quo vadis massmedia : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Zora Hudíková, Lucia Škripcová, Nikola Kaňuková ; recenzenti: Zuzana Kvetanová, Zdenko Mago. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0053-6 (online), s. 192-200.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Some psychological reasons for idiocracy becoming a new media standard / Branislav Oprala, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.
In: Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 452-461 [online].

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Post-truth era as a global media phenomenon, what does it mean, what are its consequences, and where has the global crisis of trust originated? / Branislav Oprala, 2020.
In: Megatrends and Media : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Zuzana Kvetanová, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. - ISBN 978-80-572-0062-8. - ISSN 2729-7403, s. 69-81.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Médiá a zodpovednosť. Ako noviny pristupujú k informovaniu svojich čitateľov? = Media and responsibility. What is the newspapers approach to informing their readers? / Branislav Oprala, 2019. In: Marketing Identity 2019 : Offline Is the New Online - aktuálne výzvy onlinovej a offlinovej komunikácie : Offline Is the New Online - aktuálne výzvy onlinovej a offlinovej komunikácie / editori: Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0039-0 (online), s. 131-151.

Predmety

  • multiplatformová žurnalistika - 3. Bc. KOMU
  • regulácia a autoregulácia médií - 2. Bc. AMES
  • systém práce v médiách - 2. Bc. VZME
  • kreatívny ateliér - print a online - 2. Bc., 3. Bc., 1. Mgr., 2. Mgr. KOMU, MARK
  • kreatívny ateliér - organizácie eventov - 2. Bc., 3. Bc., 1. Mgr., 2. Mgr. KOMU, MARK
  • Pobyty

  • Erasmus+: Fakulta sociálnych vied, odbor: mediálne štúdiá a žurnalistika, Univerzita Karlova v Prahe
  • Ocenenia

  • Gaudeamus – študentská osobnosť roka, kategória prínos pre univerzitu
  • Oznamy