Mgr. Rastislav Zábojník, PhD.

odborný asistent

 

Publikácie

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 3

ACB 001 Film / Zábojník, Rastislav - Valentovičová, Dagmar : vybrané kapitoly z teórie a dejín. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. - 113 s. - (Mediálne kompetencie ; zv. III). - ISBN 978-80-8105-000-8.

ACB 002 Filmový a mediálny manažment - Manažérska komunikácia II. / Magál, Slavomír - Valentovičová, Dagmar - Zábojník, Rastislav ; recenzenti: Vladimír Burčík, Andrej Trnka. - [1. vyd.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - 237 s. - ISBN 978-80-8105-387-0.

ACB 003 Filmový a mediálny manažment - vybrané kapitoly z manažérskej komunikácie I. / Magál, Slavomír - Valentovičová, Dagmar - Zábojník, Rastislav ; recenzenti: Vladimír Burčík, Andrej Trnka. - [1. vyd.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - 239 s. - ISBN 978-80-8105-388-7.

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 3

ACD 001 Dramaturgia a produkcia dokumentárneho filmu v kontexte trhovej ekonomiky / Belková, Barbara - Zábojník, Rastislav, 2011.
In: Filmový a mediálny manažment - filmová produkcia I. / editor: Slavomír Magál, Dagmar Valentovičová ; recenzenti: Vladimír Burčík, Dagmar Valentovičová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-386-3, s. 81-129.

ACD 002 Produkcia reklamného spotu / Vrabcová, Veronika - Zábojník, Rastislav, 2011.
In: Filmový a mediálny manažment - filmová produkcia I. / editor: Slavomír Magál, Dagmar Valentovičová ; recenzenti: Vladimír Burčík, Dagmar Valentovičová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-386-3, s. 8-80.

ACD 003 Tvorba a produkcia televízneho formátu v TV JOJ / Szymiková, Soňa - Zábojník, Rastislav, 2011.
In: Filmový a mediálny manažment - filmová produkcia I. / editor: Slavomír Magál, Dagmar Valentovičová ; recenzenti: Vladimír Burčík, Dagmar Valentovičová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-386-3, s. 187-238.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AEC 001 E-learning and innovative forms of its application at the Faculty of mass media communication, UCM in Trnava / Magál, Slavomír - Zábojník, Rastislav - Kraľovičová, Denisa, 2012.
In: Edukacja dla bezpieczeństwa : media a bezpieczeństwo : edukacyjne konteksty bezpieczeństwa / pod redakcją Andrzeja Piotrowskiego ; recenzje Bogdan Zalewski, Piotr Semków. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeeństwa, 2012. - ISBN 978-83-61304-50-0, S. 101-115.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 5

AFD 001 Vnútorné pohľady do vonkajšieho sveta: Minútové filmy Veroniky Bódyovej / Bódyová, Veronika - Zábojník, Rastislav, 2010.
In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2009 / editori: Jozef Matúš, Hana Pravdová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8105-192-0, S. 337-346.

AFD 002 Zásady a techniky efektívnej prezentácie (pitching) filmového a mediálneho projektu / Zábojník, Rastislav, 2011.
In: Nové diskurzy mediálnych štúdií - Megatrendy a médiá / editori zborníka: Slavomír Magál, Dana Petranová, Martin Solík. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-253-8, S. 245-260.

AFD 003 Typológia osobnosti a jej komunikačné súvislosti pre manažérsku prax / Zábojník, Rastislav, 2013.
In: Zväčšenina: médiá ako komodita - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Jozef Matúš, Ľudmila Čábyová ; recenzenti zborníka: Rudolf Rybanský, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-479-2, S. 320-334.

AFD 004 Branded products a vybrané súvislosti cenotvorby pri ich umiestnení vo filmovom diele / Zábojník, Rastislav = Branded products and selected context of pricing dealing with its placement in cinematographic works, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 296-301.

AFD 005 Transformácia vybraných segmentov kreatívneho priemyslu v kontexte problematiky transmediálnej značky / Zábojník, Rastislav = Transformation of creative industry selected segments in context of transmedia brand topic, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 302-309.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 4

BED 001 Film / Plencner, Alexander - Zábojník, Rastislav, 2006.
In: Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie / autor projektu výkladového slovníka: Ján Vopálenský. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. - (Masmediálne štúdie). - ISBN 978-80-89220-59-2, s. 35.

BED 002 Filmové dielo / Plencner, Alexander - Zábojník, Rastislav, 2006.
In: Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie / autor projektu výkladového slovníka: Ján Vopálenský. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. - (Masmediálne štúdie). - ISBN 978-80-89220-59-2, s. 37.

BED 003 Kinematografia / Plencner, Alexander - Zábojník, Rastislav, 2006.
In: Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie / autor projektu výkladového slovníka: Ján Vopálenský. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. - (Masmediálne štúdie). - ISBN 978-80-89220-59-2, s. 55-56.

BED 004 Význam komunikačného mixu pri stratégii uvádzania filmového produktu na trh / Zábojník, Rastislav = Role of marketing communication mix in film relase market strategy, 2010. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Nové trendy v marketingu : dôsledky hospodárskej ... 2010. ISBN 978-80-8105-205-7. s. 394-395.
In: Médiá v čase krízy - zodpovednosť a reflexia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu: Dôsledky hospodárskej krízy - výzva pre marketing organizovanej Fakultou mamsmediálnej komunikácie UCM v Trnave v dňoch 3. - 4. novembra 2010 v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku / Jozef Matúš, Daniela Kollárová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8105-206-4, S. 89-101.

Predmety

  • Dejiny filmu I. - 1. ročník Bc. MARK
  • Tvorba a produkcia reklamných komunikátov I. - 3. ročník Bc. MARK
  • Produkcia a distribúcia AV diela - 2. ročník Mgr. KOMU
  • Produkcia propagačných materiálov - 2. ročník Mgr. MARK
  • Kultové AV diela I. - 1. ročník Mgr. KOMU
  • Praktikum reklamnej tvorby I. - 1. ročník Mgr. MARK
  • Praktická dramaturgia - 2. ročník Mgr. KOMU
  • Produkcia a distribúcia AV diela - 2. ročník Mgr. KOMU

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

Oznamy