Mgr. Rastislav Zábojník, PhD.

odborný asistent

Dr. Rastislav Zábojník, ako absolvent Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, získal svoj magisterský titul v študijnom programe filmová a televízna produkcia, manažment a marketing v roku 2001. Následne svoje akademické štúdium rozšíril o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2018 úspešne získal titul PhD. v študijnom odbore masmediálne štúdiá na Katedre marketingovej komunikácie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Jeho profesionálna dráha zahŕňa od roku 2001 prácu odborného asistenta v študijnom odbore masmediálnych štúdií na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave a súbežne pôsobil niekoľko rokov ako odborný asistent a vedúci útvaru na Ústave mediálnej komunikácie Fakulty masmédií Vysokej školy práva v Bratislave. Tiež má významný prínos ako mentor a lektor vo viacerých vzdelávacích projektoch na inštitúciách celoživotného vzdelávania, s cieľom rozvíjať profesijné zručnosti a kompetencie v oblasti mediálneho manažmentu a marketingu. Aktívne participuje na projektoch zameraných na inovatívne metódy vo vzdelávaní, implementáciu e-Learningu na úrovni vysokých škôl a integráciu modelov umelej inteligencie do malého a stredného podnikania, zvlášť so zameraním na rodinné podnikanie. Dr. Zábojník sa aktívne podieľal na založení a rozvoji e-Learningových riešení na svojom pracovisku a v súčasnosti je administrátorom e-Learningového projektu Moodle na UCM v Trnave.

Dr. Zábojník je recenzentom karentovaného vedeckého časopisu Communication Today so zameraním do oblasti mediálnych a komunikačných štúdií a marketingovej komunikácie. Bol členom organizačného výboru konferencie IADIS International Conference on Internet Technologies & Society,  Perth, Austrália. Aktívne participuje na zahraničných prednáškových pobytoch na partnerských univerzitách v Európskej únii. Inicioval založenie online multimediálneho festivalu sociálnych spotov a krátkych filmov. Tento festival mal za cieľ podporovať a šíriť osvetu o charte ľudských práv a prispievať k rozšíreniu povedomia o dôležitosti a rešpektovaní ľudských práv v spoločnosti.

Svoj výskum a publikačnú činnosť orientuje do problematiky masmediálnych štúdií s osobitným zameraním na procesy manažmentu, komunikácie a osobnej značky v rodinnom podnikaní. Súbežne sa venuje implementácii inovatívnych metód vo vzdelávaní na úrovni vysokých škôl s dôrazom na implementáciu modelov umelej inteligencie a komplexných metód hybridného vzdelávania. Jeho výskum má presah predovšetkým do problematiky digitálnej transformácie trhu práce a podnikateľského prostredia v kontexte manažmentu osobnej značky.

Oblasti záujmu: mediálny manažment a marketing, digitálna transformácia a nové médiá, inovácie v malom a strednom podnikaní, rodinné podnikanie s nástupom inteligentného priemyslu, umelá inteligencia a jej dopady na spoločnosť, branding a budovanie osobnej značky v podnikaní, dejiny filmových teórií a umenia, koncept vzdelávania 4.0.

 

Publikácie

AFD Zábojník, R. (2023). Udržateľnosť a rozvoj rodinných podnikov prostredníctvom inovácií v kontexte umelej inteligencie. In M. Prostináková Hossová, M. Graca, & L. Labudová (Eds.), Marketing & Media Identity: AI - Budúcnosť Súčasnosti: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Marketing and Media Identity 2023: AI - The Future of Today“ (pp. 142-155). Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

AED Zábojník, R. (2023). The role of human capital in the context of digital economy transformation. In M. Prostináková Hossová, M. Martovič, & M. Solík (Eds.), Marketing Identity: AI - The Future of Today (pp. 446-455). University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia.

AFD Zábojník, R. (2023). Umelej inteligencie a jej vplyv na budúcnosť trhu práce. In M. Prostináková Hossová, M. Graca, & L. Labudová (Eds.), Marketing & Media Identity: AI - Budúcnosť Súčasnosti (pp. 129-141). Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

AFD Zábojník, R. (2022). Implementácia inovatívnych modelov vysokoškolského vzdelávania s nástupom technologických inovácií priemyslu 4.0. In M. Prostináková Hossová, L. Labudová, & M. Martovič (Eds.), Marketing Identity: Metaverse je nový vesmír (pp. 237-245). Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

AFD Zábojník, R. (2022). Riešenie medzigeneračného konfliktu v kontexte stratégie nástupníctva v praxi rodinného podnikania na Slovensku. In M. Prostináková Hossová, L. Labudová, & M. Martovič (Eds.), Marketing Identity: Metaverse je nový vesmír (pp. 228-236). Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

AFD Zábojník, R. (2022). Stabilita a kontinuita rodinného podnikania s nástupom ekonomickej recesie v podmienkach slovenského trhu. In M. Prostináková Hossová, L. Labudová, & M. Martovič (Eds.), Marketing Identity: Metaverse je nový vesmír (pp. 246-256). Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

AFD Zábojník, R. (2020). Faktory úspešnej generačnej výmeny v rodinných podnikoch. In Z. Kvetanová, I. Piatrov, & M. Martovič (Eds.), Covid 2.0 - Marketing Identity (pp. 187-196). Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

AFD Zábojník, R. (2019). Význam interakcie osobnej značky podnikateľa a korporátnej značky v malom a strednom podnikaní. In Z. Bučková, A. K. Predmerská, & L. Rusňáková (Eds.), Digital Universe - Marketing a médiá (pp. 602-614). Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

ADM Zábojník, R. (2018). Personal Branding and Marketing Strategies. European Journal of Science and Theology, 14(6), pp. 159-169.

Predmety

 • budovanie osobnej značky I. - 1. Mgr. KOMU (D, EXT)
 • budovanie osobnej značky II. - 1. Mgr. KOMU (D, EXT)
 • produkcia a distribúcia mediálneho diela I. - 1. Mgr. KOMU (D, EXT)
 • produkcia a distribúcia mediálneho diela II. - 1. Mgr. KOMU (EXT)
 • the operational framework of communication agencies - 1. Bc. VZME (D)
 • produkcia propagačných materiálov - 2. Mgr. MARK (D)
 • praktikum reklamnej tvorby I. - 1. Mgr. MARK (EXT)
 • kultový film I. - 1. Mgr. KOMU (D, EXT)
 • kultový film II. - 1. Mgr. KOMU (D, EXT)
 • dejiny filmu I., II. - 1. Bc. KOMU (EXT)
 • Projekty

 • KEGA 024UCM-4/2023 Rozvoj digitálnych zručností v procese vzdelávania mediálnych a komunikačných štúdií s využitím umelej inteligencie v súlade s potrebami Priemyslu 4.0. Pozícia: Zástupca vedúceho projektu. Stav riešenia: v schvaľovaní.
 • KEGA 029UCM-4/2023 Jazyk umenia v súčasnom mediálnom kontexte. Pozícia: Člen riešiteľského kolektívu. Stav riešenia: v schvaľovaní.
 • ESF 26110230062 Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK UCM Trnava. Pozícia: Člen riešiteľského kolektívu. Stav riešenia: ukončený.
 • ESF 26110230001 Návrh a implementácia Open Source infraštruktúry a inovačných technológií novej generácie na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Pozícia: Člen riešiteľského kolektívu. Stav riešenia: ukončený.
 • KEGA č. 004UCM-4/2010 Tvorba a rozvoj filmového a mediálneho manažmentu vo vzdelávacom procese vysokoškolského štúdia v súlade s požiadavkami mediálneho trhu práce. Pozícia: Zástupca vedúceho projektu. Stav projektu: ukončený ako excelentný.
 • FAGA č. 1/0390/09 Budovanie novej koncepcie a obsahovej náplne programu filmovej a mediálnej teórie vo vzdelávacom procese vysokoškolského štúdia v odbore Masmediálne štúdiá. Pozícia: Vedúci projektu. Stav riešenia: ukončený.
 • KEGA č. 3/7335/09 Mediálne kompetencie. Pozícia: Člen riešiteľského kolektívu. Stav riešenia: ukončený.
 • Pobyty

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Česká republika, 2018
 • Vysoká škola finanční a správní, Fakulta ekonomických studií, Česká republika, 2018
 • University of Dubrovnik, Department of Economics and Business economics, Chorvátsko, 2019
 • University of Applied Sciences, Hochschule der Medien, Nemecko, 2019
 • Lithuania Business University of Applied Sciences, Litva, 2021
 • Business and Technology University, Gruzínsko, 2021
 • Lucian Blaga University of Sibiu, Rumunsko, 2022
 • Ocenenia

 • Projekt hodnotený ako excelentný: KEGA č. 6/6543/07 Tvorba a rozvoj filmového a mediálneho manažmentu vo vzdelávacom procese vysokoškolského štúdia v súlade s požiadavkami mediálneho trhu práce.
 • Člen organizačného výboru konferencie: IADIS International Conference on Internet Technologies & Society, Curtin University, Perth, Australia.
 • Účasť v panelovej diskusii: The Visegrad Young Film Days, 2021.
 • Účasť v panelovej diskusii: Next Gen AI: Aké zmeny so sebou prináša umelá inteligencia? 2023.
 • Vyžiadaná prednáška: Umelá inteligencia a jej implementácia v akademickom prostredí, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline.
 • Oznamy