Mgr. Zuzana Bučková, PhD.

odborná asistentka

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, konzul.m. JC 26

Doktorka Zuzana Bučková sa v akademickom prostredí zaoberá oblasťou mediálnej reality, so zreteľom na médium televízie najmä v kontexte rodovej stereotypyzácie, násilia i sexizmu. V súčasnosti sa intenzívne venuje problematike digitálnych hier v súvislosti s kultúrou.

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM. Absolvovala odbornú prax, kde sa podieľala prevažne na jazykovej korektúre a tvorbe reklamných a marketingových kampaní.

V súčasnosti je odbornou asistentkou na Katedre masmediálnej komunikácie.

Oblasti záujmu: mediálna realita, médium televízie, rodová stereotypizácia, násilie, sexizmus, dimenzie digitálnych hier v sociokultúrnom a mediálnom prostredí.

 

Publikácie

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABC 001 Zmena reality - zmena identity? / Bučková, Zuzana, 2016.
In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1, s. 131-153 [1,66 AH].

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Publicistika v periodickej tlači. Žurnalistické žánre / Bučková, Zuzana - Rusňáková, Lenka ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - 268 s. - ISBN 978-80-8105-903-2.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 2

ADF 001 Genderové stereotypy v tvorbe mediálnej reality / Bučková, Zuzana, 2015.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 2, č. 2 (2015), s. 35-40.

ADF 002 Mediálna realita - žáner sitkom / Bučková, Zuzana, 2016.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 3, č. 1 (2016), s. 20-27.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADM 001 Historical reflection of the game principle agon and its application in the current creation of media reality / Bučková, Zuzana - Rusňáková, Lenka, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 25-37.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADN 001 Historical reflection on game principle alea and its presence in virtual reality / Bučková, Zuzana, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 30-45.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFC 001 Reflexia (digitálnych) hier z hľadiska interdisciplinárneho prístupu / Bučková, Zuzana = Reflection of (digital) games in terms of interdisciplinary approach, 2015.
In: MMK 2015 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. ročník VI. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-12-2, S. 1461-1470 [CD-ROM].

AFC 002 Culture of digital games in the context of media studies / Rusňáková, Lenka - Bučková, Zuzana, 2017.
In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I : Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659, S. 149-156.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 6

AFD 001 Dimensions of (digital) games from the point of J. Huizinga and R. Caillois / Bučková, Zuzana, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-779-3. - ISSN 1339-5726, S. 426-437.

AFD 002 Problém aplikácie konceptu R. Cailloisa mimikry na súčasnú digitálnu realitu / Bučková, Zuzana = Issue of application of concept R. Caillois mimicry on the current digital reality, 2016.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Denisa Jánošová ; recenzenti: Zora Hudíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-804-2, S. 140-154 [CD-ROM].

AFD 003 The issue of game genre typology in the Slovak online game-magazine sector / Bučková, Zuzana - Rusňáková, Lenka, 2016.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 280-294.

AFD 004 Herný princíp Ilinx/Vertigo a jeho uplatnenie v digitálnych médiách / Bučková, Zuzana, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií II. : budúcnosť mediálnej výchovy : budúcnosť marketingu v kontexte médií / editori zborníka: Dana Petranová, Dáša Mendelová, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-863-9, S. 192-209.

AFD 005 Medieval games in the current media culture / Bučková, Zuzana, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 300-311.

AFD 006 Násilie a sexizmus v televíznej dramatickej tvorbe / Bučková, Zuzana = Violence and Sexism in Television Drama Production, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 25-38 [CD-ROM].

BDB  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 5

BDB 001 Digitálna hra / Bučková, Zuzana = Digital game, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 47-50.

BDB 002 Multimédiá / Bučková, Zuzana = Multimedia, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 142-144.

BDB 003 Platba za zhliadnutie / Bučková, Zuzana = Pay-per-view, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 156-158.

BDB 004 Video na požiadanie / Bučková, Zuzana = Video-on-demand, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 218-220.

BDB 005 Videoblog / Bučková, Zuzana, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 221-222.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Media Entertainment in the 21st Century / Bučková, Zuzana, 2017.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 2 (2017), pp. 164-167.
Rec na: Mediálna zábava v 21 storočí / Jana Radošinská. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - 140 s. - ISBN 978-80-8105-793-9.

Predmety

  • Hry v dejinách kultúry – 1. ročník Bc. TEDI
  • Propedeutika mediálnych štúdií – 1. ročník Bc. TEDI, VZME
  • Žurnalistické žánre I. II. – 2. ročník Bc. KOMU

Oznamy