doc. Mgr. Łukasz P. Wojciechowski, PhD.

docent, osoba zodpovedná za študijný program masmediálna komunikácia

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Streda 13:45 - 15:15 hod., JAMA, JC 85

Web: https://ukf.academia.edu/LukaszWojciechowski

Docent Łukasz. P. Wojciechowski absolvoval Ústav literárnej a umeleckej komunikácie UKF v Nitre a Institutu tvůrčí fotografie Slezskej univerzity v Opave. Titul PhD. získal na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore estetika a dejiny estetiky. V súčasnosti pôsobí na FMK UCM ako odborný asistent na Katedre masmediálnej komunikácie.

Venuje sa otázkam nekromarketingu, semiotike, dejinám filmu a fotografie, guerillovému marketingu a novým trendom v masmediálnej komunikácii a marketingu. marketingu. Na FMK UCM je
členom expertnej skupiny pre publikačnú činnosť a projektovú činnosť.

Má praktické skúsenosti s filmovými produkciami ako asistent réžie či produkcie v medzinárodných projektoch. Je držiteľom ceny Grand Prix divadelnej fotografie a tvorcom fotografických výstav, obálok kníh a plagátov. Jeho fotografie sú súčasťou odborných publikácií a periodík. Zúčastnil sa niekoľkých zahraničných prednáškových pobytov v USA, Českej republike a Poľsku (visiting professor, pozvané prednášky, IntWeek, Erazmus).

Oblasti záujmu: fotografia, film, počítačová grafika, guerrilla marketing, nekromarketing.

 

Publikácie

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAA 001 Ambient marketing / Wojciechowski, Łukasz P. : + case studies in V4 ; reviewers: Agnieszka Ogonowska, Katarína Fichnová, Jaroslav Světlík. - 1. vyd. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016. - 149 s. - ISBN 978-83-7490-953-2.

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABC 001 Trust and Marketing / Fichnová, Katarína - Wojciechowski, Łukasz P. - Mikuláš, Peter, 2018.
In: Intuition, Trust, and Analytics / edited by Jay Liebowitz, Joanna Paliszkiewicz, Jerzy Gołuchowski. - 1. vyd. - Boca Raton : CRC Press Taylor & Francis Group, 2018. - (Data Analytics Applications Series). - ISBN 978-1387-1912-5, s. 143-172 [2,17 AH].

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 3

ADE 001 Necromarketing in advertising / Wojciechowski, Łukasz P. - Shelton, Amiee J., 2014.
In: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego w Katowiciach : Marketing Communication - Selected Issues. - ISSN 2083-8611, Č. 205 (2014), s. 91-97.

ADE 002 Necromarketing in the Media and Marketing Communications / Wojciechowski, Łukasz P. - Babjaková, Viktória, 2015. - Popis urobený: 12. 2. 2016.
In: Social Communication. - ISSN 2299-5382, Vol. 2 (2015), pp. 15-29 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.degruyter.com/

ADE 003 The Creative Process in the Virtual World in the Development of Ambient Campaign / Fichnová, Katarína - Wojciechowski, Łukasz P., 2017.
In: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego w Katowiciach. - ISSN 2083-8611, Č. 317 (2017), s. 93-105.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 3

ADM 001 Election Opinion Polls and Their Impacts on Voting Preferences of Slovak and Polish Voters / Fichnová, Katarína - Wojciechowski, Łukasz P., 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 261-272.

ADM 002 #Żytniagate / Wojciechowski, Łukasz P. : social networking community managers literacy, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 117-124.

ADM 003 (No)future notes on media / Wojciechowski, Łukasz P., 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 101-106.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADN 001 Ambient Marketing Practices in the United States: A Professional View / Shelton, Amiee J. - Wojciechowski, Łukasz P. - Warner, Jamie, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 1 (2016), pp. 66-81.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4

AFD 001 Celebrity naecromarketing: Nonliving celebrities in media communication / Mikuláš, Peter - Wojciechowski, Łukasz P., 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-779-3. - ISSN 1339-5726, S. 192-207.

AFD 002 Selfie - exposed identity in digital media - originality or banality? / Fichnová, Katarína - Wojciechowski, Łukasz P., 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 327-347.

AFD 003 Advertainment - the relation between guerrilla marketing and digital games / Wojciechowski, Łukasz P. - Mago, Zdenko, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 437-447.

AFD 004 Nové formy politického jazyka - guerillové politické kampane / Spálová, Lucia - Wojciechowski, Łukasz P., 2017.
In: Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. : zborník príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie / editor: Radoslav Štefančík ; reviewers: Richard Repka, Robert Ištok. - Bratislava : Ekonóm, 2017. - ISBN 978-80-225-4424-5, S. 124-132.

BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 1

BCI 001 Dejiny francúzskej kinematografie / Wojciechowski, Łukasz P. : vybrané kapitoly ; recenzenti: Katarína Fichnová, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2018. - 120 s. - ISBN 978-80-8105-916-2.

CDF  Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 2

CDF 001 ANKETA_MA / Wojciechowski, Łukasz P. - Čierna, Alena - Fujak, Július, 2018.
In: Vlna : časopis o súčasnom umení a kultúre. - ISSN 1335-5341, Roč. 20, č. 70 (2018), s. 16-21.

CDF 002 To placard Transparent / Wojciechowski, Łukasz P., 2018.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 6, č. 1 (2018), s. 74-75.

CED  Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

CED 001 [Fotografie] / Wojciechowski, Łukasz P., 2018.
In: Emanácie hudobnej semiosféry / Július Fujak ; posudzovatelia: Zuzana Martináková, Martin Štúr. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra kulturológie, 2018. - ISBN 978-80-558-1281-6, s. 68.

Predmety

  • Estetika v masmediálnej komunikácii - 1. Bc. VZME
  • Dejiny filmu I., II. - 1. Bc. KOMU, MARK
  • Guerillove formy komunikácie - 2. Bc. MARK
  • Teoreticko-metodologické východiská masmediálnej komunikácie – 1. PhD. KOMU

Oznamy