doc. Mgr. Łukasz P. Wojciechowski, PhD.

docent, osoba zodpovedná za študijný program masmediálna komunikácia

Docent na Katedre masmediálnej komunikácie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Má ukončené štúdium 1. a 2. stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra – estetika na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a odbore tvorivá fotografia na Institute tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.

Vedeckú hodnosť philosophiae doctor (PhD.) získal na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2019 úspešne habilitačné konanie a udelená vedecko-pedagogická hodnosť docent (doc.) v odbore mediálne štúdiá.Venuje sa guerilla marketingu, ambientnej marketingovej komunikácii a novým trendom, ako aj otázkam nekromarketingu, semiotiky a dejín filmu a fotografie.

Je autorom monografie Ambient marketing: +case studies in V4 (2016). Visiting profesor na Ekonomickej univerzite v Katoviciach. Zúčastnil sa na pozvaných prednáškach v USA, Českej republike a Poľsku. Laureát Grand Prix divadelnej fotografie, ceny na festivale filmov Emigra a je autorom rôznych fotografických expozícií, obálok kníh a plagátov, má praktické skúsenosti s filmovou produkciou ako asistent réžie a asistent produkcie a najmä ako fotograf pri medzinárodných projektoch. Jeho tvorba je prezentovaná na filmových plagátoch, filmových web stránkach (o.i. IMDB.com), službách VoD (Netflix) aj na obálkach knižných publikácii (napr. Jánošík vyd. Ikar) či časopisoch.

Oblasti záujmu: fotografia, film, počítačová grafika, guerilla marketing, nekromarketing.

 

Publikácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Ambient marketing : + case studies in V4 / Łukasz P. Wojciechowski ; reviewers: Agnieszka Ogonowska, Katarína Fichnová, Jaroslav Světlík. - 1. vyd. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016. - 149 s. - ISBN 978-83-7490-953-2.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Trust and Marketing / Katarína Fichnová, Łukasz P. Wojciechowski, Peter Mikuláš, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.
In: Intuition, Trust, and Analytics / edited by Jay Liebowitz, Joanna Paliszkiewicz, Jerzy Gołuchowski. - 1. vyd. - Boca Raton : CRC Press Taylor & Francis Group, 2018. - (Data Analytics Applications Series). - ISBN 978-1387-1912-5, s. 143-172.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch

Ambient Marketing Practices in the United States: A Professional View / Amiee J. Shelton, Łukasz P. Wojciechowski, Jamie Warner, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 1 (2016), pp. 66-81.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Similarities and Differences between Social Networking Services in Poland and Slovakia / Katarína Fichnová, Peter Mikuláš, Łukasz Wojciechowski, 2012.
In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis : Studia Linguistica VII. część 2 : Dialog z tradycją ; kolegium recenzentów Czesław Bartula ... [et al.]. - ISSN 2083-1765, Vol. 115, no. 7, part 2 (2012), pp. 94-105.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Guerilla marketing - ambient marketing : a kreatívne príklady krajín V4 / Łukasz P. Wojciechowski ; recenzenti: Dušan Pavlů, Krzysztof Gajdka, Peter Mikuláš. - 1. vyd. - Sosnowiec ; Bratislava : Secunda Faciem Scientiarum, Európska Akadémia Manažmentu, Marketingu a Médií, 2016. - 141 s. - ISBN 978-83-944718-1-1.

Predmety

 • správa mediálneho obsahu – 2. Bc. KOMU
 • estetika médií – 3. Bc. KOMU
 • dejiny filmu I., II. – 1. Bc. KOMU
 • produkcia a distribúcia audiovizuálneho diela – 1. Mgr. KOMU
 • mediálne a komunikačné stratégie – 2. Mgr. KOMU
 • teoreticko-metodologické východiská mediálnej komunikácie – 1. PhD. KOMU
 • Projekty

 • KEGA 018UCM-4/2021: Umenie v masmédiách - ambientné médiá. Úloha v projekte: hlavný riešiteľ. 1/2020 - 1/2022 / KEGA 018UCM-4/2021: Art in mass media – ambient media. Role in the project: Responsible researcher. 1/2020 - 1/2022
 • KEGA 023UCM-4/2020: Rozvoj digitálnych herných štúdií a dizajnu. Úloha v projekte: spoluriešiteľ. 1/2020 - 1/2022 / KEGA 023UCM-4/2020: Development of digital game studios and design. Role in the project: co-solver. 1/2020 - 1/2022
 • APVV-18-0257: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov. Úloha v projekte: spoluriešiteľ. Doba riešenia: 3/2020 - 3/2022 / APVV-18-0257: Incubator of multimedia digital production - reciprocal transfer of science, art and creative industries. Role in the project: co-solver. Solution time: 3/2020 - 3/2022
 • KEGA 017UKF-4/2015: Ambientná komunikácia ako nová alternatíva marketingovej komunikácie v štátoch Vyšehradskej skupiny príprava modernej vysokoškolskej učebnice. Úloha v projekte: Zodpovedný riešiteľ 9/2015 - 12/2016 Hodnotený ako excelentný / KEGA 017UKF-4/2015: Ambient communication as a new alternative to marketing communication in the Visegrad Group countries preparation of a modern university textbook. Role in the project: Responsible researcher 9/2015 - 12/2016 Rated as excellent
 • OPV ITMS 26110230080: Ekvivalencia študijných programov FF UKF v Nitre a poprednej zahraničnej univerzity v Poľsku. Úloha v projekte: spoluriešiteľ. Doba riešenia: 4/2013 - 12/2015
 • VF 60900018: Creativity for masmedial studies - marketing communication in the V4 countries conditions. Úloha v projekte: spoluriešiteľ. Doba riešenia: 9/2010 - 12/2015 / VF 60900018: Creativity for masmedial studies - marketing communication in the V4 countries conditions. Role in the project: co-solver. Solution period: 9/2010 - 12/2015
 • Členstvá

 • člen zoznamu hodnotiteľov v oblasti vzdelávania Mediální a komunikační studia a Psychologie / Member of the list of evaluators in the field of Media and Communication Studies and Psychology; Národní akreditační úřad pro vysoké školství, Praha, Česká republika / National Accreditation Office for Higher Education, Prague, Czech Republic; od 24. novembra 2020 - trvá / from 24 November 2020 - lasts
 • člen zoznamu hodnotiteľov v oblasti vzdelávania Mediální a komunikační studia a Psychologie / Member of the list of evaluators in the field of Media and Communication Studies and Psychology; Národní akreditační úřad pro vysoké školství, Praha, Česká republika / National Accreditation Office for Higher Education, Prague, Czech Republic; od 24. novembra 2020 - trvá / from 24 November 2020 - lasts
 • člen odborovej komisie pre š.o. 3.2.3. masmediálne štúdiá / Member of the trade union commission for study programme 3.2.3. mass media studies; Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovesnká republika / Faculty of Arts, University of Constantine the Philosopher in Nitra, Slovak Republic; 2020 - súčasnosť / 2020 - present
 • člen kolégia recenzentov časopisu Studia de Cultura / Member of the College of Reviewers of Studia de Cultura; Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Karkov, Poľska republika / Department of Media and Research of the Institute of Philology of the Polish University of Education im. Commission of the National Education in Krakow, Karkov, Republic of Poland; 2019 - súčasnosť / 2019 - present
 • člen odborovej spoločnosti v zahraničí / Member of a trade union company abroad; Klub učitelů marketingu - Česká marketingová společnost, Praha, Česká republika / Marketing Teachers' Club - Czech Marketing Society, Prague, Czech Republic; 2017 - súčasnosť / 2017 - present
 • člen komisií PhD. a PhDr. (2.1.6 estetika); Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovenská republika; 2016 - súčasnosť / 2016 - present
 • člen redakčnej rady časopisu Media-Kultura-Biznes / Member of the editorial board of the magazine Media-Kultura-Biznes; Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, Poľska republika / Institute of Media, Journalism and Communication of the Faculty of Science of the University of Gdańsk, Gdańsk, Poland; 2016 - súčasnosť / 2016 - present
 • člen redakčnej rady časopisu Dot.Comm / Member of the editorial board of Dot.Comm; Európska akadémia manažmentu, marketingu a médií, o.z., Bratislava, Slovenská republika / European Academy of Management, Marketing and Media, Ltd., Bratislava, Slovak Republic; 2013 - súčasnosť / 2013 - present
 • členstvo v odbornom združení / Membership in a professional association; Slovenský syndikát novinárov, Bratislava, Slovenská republika / Slovak Syndicate of Journalists, Bratislava, Slovak Republic; 2010 - súčasnosť / 2010 - present
 • Pobyty

 • University of Economics (Intweek); Katowice, Poľsko / Katowice, Poland; 25. 4. 2022 - 30. 4. 2022; Ceepus
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Intweek); Katowice, Poľsko / Katowice, Poland; 6. 5. 2019 - 11. 5. 2019; Erasmus+
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Intweek); Katowice, Poľsko / Katowice, Poland; 23. 4. 2018 - 28. 4. 2018; Erasmus+
 • Univerzita Karlova v Prahe / Charles University in Prague; Praha, Česko / Prague, Czech Republic; 1. 4. 2017 – 30. 4. 2017; Ceepus
 • Higer School of Administration; Bielsko - Biała, Poľsko / Bielsko - Biała, Poland; 16. 6. 2014 - 22. 6. 2014; Erasmus
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisiji Edukacji Narodowej w Krakowie / University of Education im. Commission for National Education in Krakow; Krakov, Poľsko / Krakow, Poland; 2. 3. 2014 - 8. 3. 2014; Erasmus
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Intweek); Katowice, Poľsko / Katowice, Poland; 21. 4. 2013 - 28. 4. 2013; Erasmus
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Intweek); Katowice, Poľsko / Katowice, Poland; 23. 4. 2012 - 28. 4. 2012; Erasmus
 • Ocenenia

  Pozvané prednášky:

 • Visiting Professor na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Fakulta informatiky a komunikácie
 • Pozvané prednášky na Roger Williams University v USA. Téma: Ambient marketing
 • Pozvaný blok prednášok na Janáčkovej Akadémii múzických umění v Brne. Témy: Marketingové intervencie do verejného priestoru a Self Promotion v Art marketingu
 • Pozvaná prednáška – Konferencia: Religia i kultura w mediach cyfrowych. Téma: Digital and conventional form of ambient marketing of cultural and educational institutions and their subjective perception of youth
 • Pozvané prednášky na Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Téma: Príprava učiteľov mediálnej výchovy
 • Pozvaná prednáška - Medzinárodný školský projekt v spolupráci s UNESCO. Téma: Kultúra v priebehu času
 • Pozvaná prednáška – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Téma: Media masowe i ich postrzeganie przez młodzież
 • Oznamy