Mgr. Ľuboš Greguš, PhD.

odborný asistent

Doktor Ľuboš Greguš sa vo svojej vedeckej práci venuje spravodajstvu elektronických médií, s dôrazom na televíziu, online prostredie a jeho publikum. Zameriava sa predovšetkým na skúmanie kvality spravodajských autorských príspevkov a schopnosť recipientov správy recipovať a interpretovať.

Na FMK UCM v Trnave pôsobí ako pedagóg od roku 2020, pričom tu absolvoval všetky tri stupne vysokoškolského štúdia. V časopise Communication Today zastáva funkciu editora a člena redakcie zodpovedného za indexovanie časopisu. Zároveň sa v minulosti aktívne zapájal aj do prípravy vedeckej konferencie Megatrendy a médiá.

Doktor Ľuboš Greguš pôsobil tri roky v televízii TA3, pričom sa dominantne zameriaval na zahraničné spravodajstvo. V rámci svojej výučby sa preto snaží študentom poskytnúť informácie z praxe vo vyváženom prepojení s teóriou.

Oblasti záujmu: spravodajstvo, televízia, recepcia, kvalita spravodajských príspevkov, elektronické médiá, onlinová žurnalistika, publikum, interpretácia mediálnych obsahov, dezinformácie, misinformácie.

 

Publikácie

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník

Media text in the mirror of linguistics [elektronický zdroj] / Nataliya Ivanovna Panasenko, Ľuboš Greguš ; reviewers: Olena Morozova, Terézia Rončáková, Halyna Stashko. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2022. - 166 s. [online]. - ISBN 978-80-7676-514-6.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Misleading Through Images: Television News as Simulacrum / Ľuboš Greguš, Anna Kačincová Predmerská, Jana Radošinská, 2022. DOI DOI 10.11114/sme.v10i2.5557.
In: Studies in Media and Communication. - ISSN 2325-8071, Roč. 10, č. 2 (2022), s. 65-80.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

The foreign news and media image of the European Union in current television news production / Ľuboš Greguš, Anna Kačincová Predmerská, 2020.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 11, č. 2 (2020), s. 84-102.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Conflict, confrontation, and war reflected in mass media: semantic wars, their victors and victims / Nataliya Ivanovna Panasenko, Ľuboš Greguš, Inna Zabuzhanska, 2018. DOI DOI 10.2478/lart-2018-0017.
In: Lege Artis : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035, Roč. 3, č. 2 (2018), s. 132-163.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

The Position and Influence of Agency News on Foreign News in Contemporary Slovak Television Production / Ľuboš Greguš, Ján Višňovský, 2020. DOI DOI 10.13187/me.2020.4.609.
In: Media Education (Mediaobrazovanie). - ISSN 1994-4160, Roč. 60, č. 4 (2020), s. 609-626.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Television news as an information source and its perception in Slovakia / Ján Višňovský ... [et al.], 2019.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 40-60.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

News values in Slovak television news / Ľuboš Greguš, Juliána Mináriková, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 78-89.

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Televízia pod vplyvom internetu - zmeny, trendy a výzvy / Ľuboš Greguš, 2018.
In: Vývoj a inovácie v súčasnej praxi onlinového novinárstva / recenzenti: Hana Pravdová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-965-0, s. 28-57 [1,9 AH].

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Profesia televízneho redaktora v kontexte trendov súčasného spravodajstva / Ľuboš Greguš, Simona Mičová, 2019.
In: Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie / zost. Anna Sámelová, Mária Stanková, Ján Hacek. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - ISBN 978-80-223-4755-6, s. 42-49.

Predmety

 • teória a prax mediálneho výskumu- 2. Bc. KOMU
 • mediálny výskum - 3. Bc. VZME; 3. Bc. AMES; 1. Mgr. KOMU
 • aplikovaný mediálny výskum - 1. Mgr. AMES
 • ekonomika pozornosti publika - 1. Mgr. AMES
 • médiá a hovorca I., II. - 2. Mgr. KOMU
 • Projekty

 • VEGA: Synergy of the Media Industry Segments in the Context of Critical Political Economy of Media
 • Univerzitný projekt UCM: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
 • Medzinárodný projekt Central European Digital Media Observatory (CEDMO) pod záštitou European Health and Digital Executive Agency v rámci právomocí delegovaných Európskou komisiou s účasťou entít zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Francúzska a Grécka
 • Pobyty

 • Université de Lorraine, Nancy, 27. 3. 2023 - 31. 3. 2023, Erasmus +
 • CEEPUS: Študijná mobilita na Masarykovej univerzite v Brne
 • Ocenenia

 • Daniel Mareci´ Young Researcher Award (ocenenie na konferencii ESRARC 2018, Praha, Česká republika)
 • Oznamy