Mgr. Ľuboš Greguš, PhD.

odborný asistent

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Štvrtok 10:10 - 11:40 hod., Nám. J. Herdu 2, 103b

Doktor Ľuboš Greguš sa vo svojej vedeckej práci sa venuje spravodajstvu elektronických médií, s dôrazom na televíziu, online prostredie a jeho publikum. Zameriava sa predovšetkým na skúmanie kvality spravodajských autorských príspevkov a schopnosť recipientov správy recipovať a interpretovať.

Doktor Ľuboš Greguš pôsobí na FMK UCM v Trnave už siedmy rok, pričom tu absolvoval prvé dva stupne vysokoškolského štúdia. V časopise Communication Today zastáva funkciu Indexing Process a Technical editora. Zároveň sa aktívne zapája aj do prípravy vedeckej konferencie Megatrendy a médiá.

Doktor Ľuboš Greguš pôsobil tri roky v televízii TA3, pričom sa dominantne zameriaval na zahraničné spravodajstvo. V rámci svojej výučby sa preto snaží študentom poskytnúť informácie z praxe vo vyváženom prepojení s teóriou.

Oblasti záujmu: spravodajstvo, televízia, recepcia, kvalita spravodajských príspevkov, elektronické médiá, onlinová žurnalistika, publikum, interpretácia mediálnych obsahov.

 

Publikácie

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADN 001 News values in Slovak television news / Greguš, Ľuboš - Mináriková, Juliána, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 78-89.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFC 001 Islam versus Western society and media / Greguš, Ľuboš, 2018.
In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 195-197.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFD 001 Stráca spravodajstvo dôveru recipientov vplyvom onlinového prostredia? / Greguš, Ľuboš, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 44-57.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Dictionary of Selected Terms of Media Studies / Greguš, Ľuboš, 2018.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 9, č. 1 (2018), s. 152-153.
Rec na: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - 250 s. - ISBN 978-80-8105-874-5.

Predmety

 • Výberové prednášky – média a hovorca I., II.– 2. Mgr. MARK a KOMU
 • Teória a prax mediálneho výskumu- 3. Bc. KOMU
 • Výskum médií a počítačových hier- 1. a 2. Mgr. TEDI
 • Techniky mediálneho výskumu – 1. Mgr. KOMU
 • Projekty

  VEGA: Synergy of the Media Industry Segments in the Context of Critical Political Economy of Media

  Pobyty

  CEEPUS: Študijná mobilita na Masarykovej univerzite v Brne

  Oznamy