Mgr. Ľuboš Greguš

denný doktorand

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, JC 106

streda, 8.00 - 10.00 hod.

Magister Ľuboš Greguš sa vo svojej vedeckej činnosti venuje spravodajstvu elektronických médií, s dôrazom na televíziu, online prostredie a jeho publikum. Zameriava sa predovšetkým na skúmanie kvality spravodajských autorských príspevkov a schopnosť recipientov správy recipovať a interpretovať.

Vyštudoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave.

Oblasti záujmu:

 

Publikácie

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADN 001 News values in Slovak television news / Greguš, Ľuboš - Mináriková, Juliána, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 78-89.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFC 001 Islam versus Western society and media / Greguš, Ľuboš, 2018.
In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 195-197.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFD 001 Stráca spravodajstvo dôveru recipientov vplyvom onlinového prostredia? / Greguš, Ľuboš, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 44-57.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Dictionary of Selected Terms of Media Studies / Greguš, Ľuboš, 2018.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 9, č. 1 (2018), s. 152-153.
Rec na: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - 250 s. - ISBN 978-80-8105-874-5.

Predmety

Oznamy