Prípravný kurz na prijímačky

Počas troch sobôt si zopakujete všetko, čo by mal vedieť uchádzač o štúdium na našej fakulte. Intenzívne opakovanie pod vedením pedagógov FMK vám ušetrí hodiny samoštúdia. Cieľom kurzu je prejsť všetky oblasti v takom rozsahu, v akom budú obsiahnuté v prijímačkových testoch.

V roku 2016 sa prípravné kurzy neorganizujú.

 

Cena: 99 € EUR Stiahnuť prihlášku

Základné informácie

Informácie o kurzoch

Prednášať na prípravnom kurze budú pedagógovia Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Prípravné kurzy tvoria okruhy tém, s ktorými sa ako uchádzači stretnete v rámci testov prijímacej skúšky:

 • médiá a mediálne prostredie,
 • ekonómia, marketing,
 • nové médiá – multimédiá,
 • slovenské a svetové dejiny,
 • cudzí jazyk a literatúra,
 • spoločensko-politické dianie.

Komu je kurz určený

 • záujemcom o štúdium na FMK v roku 2015, ktorí chcú získať výhodu oproti ostatným uchádzačom,
 • uchádzačom, ktorí si nie sú istí svojimi vedomosťami,
 • uchádzačom, ktorí si nie sú istí očakávaným rozsahom vedomostí.

Čo sa naučíte

V rámci kurzu absolvujete prednášky z týchto oblastí:

 • Systém masmédií a základné princípy ich fungovania.
 • Obsah a dôležitosť mediálnej výchovy.
 • Základný prehľad vo výtvarnom umení, hudbe, filme a literatúre.
 • Základy ekonómie, štátneho práva, slovenských a svetových dejín.
 • Internetová komunikácia a nové médiá.
 • Cudzí jazyk (angličtina alebo nemčina).

Harmonogram

Harmonogram prípravných kurzov

Základy ekonómie a marketingu (08.30 – 11.05)
Výtvarné umenie, hudba, literatúra v masmediálnych štúdiách (11.25 – 14.00)
Stručný prehľad svetových a slovenských dejín (14.20 – 16.55)


Mediálny priestor v Slovenskej republike (08.30 – 11.05)
Film a jeho miesto medzi médiami (11.25 – 14.00)
Internetová komunikácia a nové médiá (14.20 – 16.55)


Cudzí jazyk – nemecký jazyk (8.30 – 11.05)
Cudzí jazyk – anglický jazyk (8.30 – 11.05)
Mediálna výchova a rozvoj kritického myslenia  (11.25 – 14.00)
Náuka o štáte a práve (14.20 – 16.55)

Kurz sa uskutoční v priestoroch FMK UCM v Trnave – Kino OKO na Námestí Jozefa Herdu. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, po hodine nasleduje 10 min. prestávka a po ukončení bloku prednášok (3 hod.) prestávka 20 minút.

Zmena programu vyhradená.

Prihláška

Prihláška

V roku 2016 prípravné kurzy neorganizujeme.

Ing. Alena Hrušková
FMK UCM v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Cena kurzu: 99,- € s DPH
Číslo účtu: SK678180 0000 0070 0040 2060
Variabilný symbol: 14012015

K prihláške priložte doklad o zaplatení poplatku za kurz. Bez dokladu o zaplatení nie je možné prihlášku akceptovať.

Ďalšie informácie

Mobil: 0903 472 163
Tel. č.: 033/5565 425
alena.hruskova@ucm.sk

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vydala pre záujemcov o štúdium knižnú publikáciu Masmediálne štúdiá v kocke, ktorú je možno kúpiť na pôde fakulty, č. d. 103 alebo elektronicky objednať na dobierku na: alena.hruskova@ucm.sk.

Kto vás pripraví lepšie na prijímacie skúšky na FMK, ak nie samotní pedagógovia FMK?

 
Späť hore ↑