Andrej Brník a študenti FMK v kine OKO

Systém štúdia

Akademický rok má dva semestre – letný a zimný. Počas nich študent absolvuje prednášky a cvičenia, ktoré si zapísal do indexu na zápise. Na konci každého semestra je skúškové obdobie, počas ktorého musí splniť podmienky na úspešné ukončenie všetkých zapísaných predmetov.

Spôsob výučby

Štúdium na vysokej škole sa uskutočňuje vo forme prednášok a seminárov (cvičení). Líšia sa najmä počtom študentov. Prednášky bývajú vo väčších miestnostiach, semináre (cvičenia) sú komornejšie. To dáva vyučujúcim oveľa väčší priestor na interakciu so študentmi. Na väčšine prednášok a seminárov (cvičení) sa robí prezenčná listina. Zvyčajne sa tolerujú dve vymeškania, no každý vyučujúci má na absolvovanie predmetu iné požiadavky.

Absolvovanie predmetov

Podmienkou absolvovania predmetov býva spravidla ústna skúška, test alebo písomná práca. Do hodnotenia na skúške sa môže započítavať aj aktivita na hodinách alebo vypracovanie priebežných zadaní. Za každý absolvovaný predmet získa študent určitý počet kreditov. Po dosiahnutí potrebného počtu sa môže študent zapísať do ďalšieho semestra. Všetky informácie o systéme štúdia možno nájsť v príručke k štúdiu, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle univerzity na začiatku akademického roka.

Akademický informačný systém (AIS)

Informácie o priebehu štúdia sa zaznamenávajú do AIS-u. V tejto internetovej aplikácii má študent zaznamenané všetko od poplatkov, cez známky až po termíny skúšok, na ktoré sa cez AIS aj prihlasuje.

Index

Počas prvého zápisu získa každý vysokoškolský študent index. Doň si na zápise zapíše všetky predmety, ktoré v danom ročníku absolvuje. Po skončení semestra, počas skúškového obdobia doň vyučujúci zapisujú hodnotenia predmetov. Všetky hodnotenia však musia mať študenti zapísané nielen v indexe, ale aj v AIS-e.

ISIC – univerzitný preukaz študenta

Medzinárodný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať výhody u partnerov, najmä študentské zľavy doma i v zahraničí. ISIC má platnosť jeden rok, predlžuje sa nalepením prolongačnej známky.

Ak ste aj napriek tomuto úvodu do štúdia narazili na nezrovnalosti, nebojte sa! Na začiatku semestra je každému ročníku v odbore priradený koordinátor štúdia. Na neho sa môžete obrátiť s akýmikoľvek pochybnosťami a otázkami. Je tu pre vás.

 
Späť hore ↑