Uplatnenie absolventov FMK

Uplatnenie absolventov

Chcete sa v budúcnosti pohybovať v prostredí redakcie novín, televízie alebo na marketingových oddeleniach? Pracovať ako redaktori, moderátori alebo textári? Dlhoročné skúsenosti z oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie nám umožnili vytvoriť široké ponuky študijných programov, naši absolventi preto ľahko nachádzajú uplatnenie.

KOMU

Masmediálna komunikácia

Profil absolventa bakalárskeho štúdia

Ako absolventi bakalárskeho štúdia masmediálnej komunikácie budete mať teoretické poznatky z oblasti komunikácie, masmédií, žurnalistiky a doplňujúce vedomosti zo sociológie, manažmentu, politológie a práva. Budete sa vedieť odborne vyjadrovať v cudzom jazyku a nadobudnete zručnosti a praktické skúsenosti z tvorby audiovizuálnych diel alebo textov.

Uplatnenie

Profil absolventa magisterského štúdia

Vďaka magisterskému štúdiu si doplníte teoretické vedomosti z mediálnej vedy o estetiku, kultúru a dejiny vybraného odboru. Zručnosti z tvorby mediálnych produktov, ktoré ste získali počas bakalárskeho štúdia, posuniete o informácie z oblasti réžie, dramaturgie a psychológie.

Uplatnenie

Podať elektronickú prihlášku

 

» Viac informácií o študijnom programe KOMU aj v tomto videu.

Podrobný profil absolventa, ciele a výsledky vzdelávania a uplatniteľnosť TU.

MARK

Marketingová komunikácia

Profil absolventa bakalárskeho štúdia

Ako absolventi bakalárskeho štúdia marketingovej komunikácie budete mať široké povedomie o práci v marketingovej sfére. Tiež získate potrebné teoretické vedomosti z ekonómie, práva, manažmentu i fungovania trhového hospodárstva a budete mať praktické skúsenosti z prípravy a realizácie marketingových komunikátov. Životopisy si budete môcť posielať do oblastí vo výkonných profesiách marketingu a mediálneho manažmentu.

Uplatnenie

 • marketingový špecialista,
 • marketingový manažér malej firmy alebo neziskovej organizácie,
 • sales-manažér,
 • online marketér.
 • Priemerné platy v segmente.

Profil absolventa magisterského štúdia

Ako absolventi programu marketingová komunikácia budete ovládať moderné informačné technológie a ich využitie pri tvorbe mediálnej kampane i komunikačnej stratégie. Svoje poznatky a nadobudnuté zručnosti budete môcť využiť v mediálnom manažmente, marketingu a riadení tvorivých procesov.

Uplatnenie

 • marketingový manažér,
 • producent,
 • pracovník reklamnej agentúry,
 • PR špecialista,
 • manažér mediálnych inštitúcií.
 • Priemerné platy v segmente.

Podať elektronickú prihlášku

 

» Viac informácií o študijnom programe MARK aj v tomto videu.

Podrobný profil absolventa, ciele a výsledky vzdelávania a uplatniteľnosť TU.

VZME

Media relations

Profil absolventa bakalárskeho štúdia

Ako absolventi bakalárskeho štúdia media relations budete ovládať fungovanie mediálneho systému a marketingovej branže, podporené prehľadom z rôznych vedných disciplín. Osvojíte si komunikačné a prezentačné zručnosti potrebné pre zvládnutie komunikácie s novinármi a odborné informácie budete schopní prezentovať v angličtine.

Uplatnenie

 • firemný špecialista pre styk s médiami,
 • pracovník vo vydavateľstve,
 • výkonný pracovník PR agentúry,
 • výkonný pracovník mediálnej agentúry.
 • Priemerné platy v segmente.

Podať elektronickú prihlášku

 

» Viac informácií o študijnom programe VZME aj v tomto videu.

Podrobný profil absolventa, ciele a výsledky vzdelávania a uplatniteľnosť TU.

AMES

Aplikované mediálne štúdiá

Profil absolventa bakalárskeho štúdia

Ako absolventi aplikovaných mediálnych štúdií na bakalárskom stupni sa budete vedieť orientovať v systéme fungovania médií a ich vplyve na spoločnosť. Získate vedomosti z oblasti mediálnej komunikácie, mediálnej výchovy, žurnalistiky, digitálnych médií, sociálnych sietí, e-learningového vzdelávania a ďalších oblastí. Osvojíte si praktické zručnosti v tvorbe a produkcii printových, audiovizuálnych aj digitálnych mediálnych obsahov. Osobitný dôraz kladieme na digitálne vzdelávacie hry, audiovizuálne programy vzdelávacieho charakteru, ako aj tvorbu rôznych inovatívnych programov pre deti a mládež.

Uplatnenie

 • odborník na využívanie digitálnych médií,
 • pracovník vo verejno-právnych médiách,
 • odborník na prevenciu online rizík,
 • špecialista na tvorbu relácií pre deti a mládež,
 • lektor vzdelávacích kurzov.

Profil absolventa magisterského štúdia

Ako absolventi magisterského štúdia sa z vás stanú odborníci na manažovanie mediálnych projektov a prípravu programov v rôznych formátoch (televízne a rozhlasové relácie, e-learningové kurzy, videá, webové projekty, mobilné aplikácie, digitálne hry ai.). Budete poznať ich silné a slabé stránky, ale aj príležitosti a riziká, ktoré do života prinášajú. Nadobudnuté poznatky a skúsenosti môžete využiť aj pri lektorskej a vzdelávacej činnosti.

Uplatnenie

 • manažér mediálnych projektov,
 • konzultant v oblasti digitálnych hier,
 • tvorca edukačných programov a didaktických pomôcok,
 • producent programov pre deti a mládež,
 • špecialista pre využívaní médií vo verejnom a súkromnom sektore,
 • lektor mediálnej, informačnej a digitálnej výchovy.

Podať elektronickú prihlášku

 

» Viac informácií o študijnom programe AMES aj v tomto videu.

Podrobný profil absolventa, ciele a výsledky vzdelávania a uplatniteľnosť TU.

TEDI

Teória digitálnych hier

Profil absolventa bakalárskeho štúdia

Ako absolventi bakalárskeho štúdia teórie digitálnych hier budete disponovať základnými vedomosťami nielen z oblasti grafiky, informatiky a zvuku, ale aj mediálnych štúdií, marketingovej a masmediálnej komunikácie. Budete poznať postupy pri vytváraní digitálnych formátov s pomocou najnovších technológií. Budete sa môcť v kreatívnom priemysle alebo v masmediálnej či marketingovej praxi.

Uplatnenie

 • dramaturg,
 • reklamný tvorca zameraný na osobitý segment počítačového trhu,
 • kreatívny odborník,
 • projektant.

Profil absolventa magisterského štúdia

Ako absolventi teórie digitálnych hier budete odborníci na túto oblasť. Budete mať množstvo teoretických vedomostí, praktických skúseností a zručností vo svojom odbore a budete schopní zastávať vyššie manažérske pozície, vytvárať, riadiť a koordinovať projekty a výskumy v digitálnej sfére a aplikovať ich výsledky v praxi.

Uplatnenie

 • špecialista na tvorbu digitálnych hier,
 • projektový manažér,
 • režisér,
 • analytik produkcie digitálnych hier,
 • výskumník produkcie,
 • scenárista.

Podať elektronickú prihlášku

 
 
 
Späť hore ↑