Aplikované mediálne štúdiá/mediálne a informačné kompetencie

Rada pre študijný program aplikované mediálne štúdiá/mediálne a informačné kompetencie:
 • doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.
 • doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD. 
 • Mgr. Monika Hossová, PhD.
 • zástupca praxe: Mgr. Natália Babicová, Digitálna inteligencia
 • zástupca študentov: Bc. Peter Habšuda
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
 • doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.
Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:
 • doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., funkčné miesto profesora
 • doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., funkčné miesto profesora 
 • doc. PaedDr. Viera Kačinová, PhD., funkčné miesto docenta
 • doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD., funkčné miesto docenta
 • Mgr. Peter Krajčovič, PhD., funkčné miesto docenta

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu mediálne a informačné kompetencie – doktorandský stupeň štúdia

Profil absolventa

Špecifickou oblasťou záujmu vymedzujúcou profil absolventa študijného programu je vedecké skúmanie vplyvu médií a komunikovaných informácií na rôzne cieľové skupiny jednotlivcov a tiež koncipovanie stratégií a modelov, ako realizovať a optimalizovať edukačné pôsobenie médií a IKT na rôzne cieľové skupiny, najmä v procese zámerného učenia o médiách a za „asistencie“ médií. T. j. rozvíjať spôsobilosť efektívneho prístupu a používania médií a informačno-komunikačných technológií v súkromnom, odbornom i verejno-spoločenskom priestore s dôrazom na interpretačné, analyticko-kritické a produktívno-komunikačné schopnosti. Zároveň je profilovaný ako producent, poskytovateľ a evaluátor kvality rôznych typov informácií a informačných služieb (v printovej, vizuálnej, auditívnej a multimediálnej podobe), špeciálne v digitálnom priestore konvergovaných médií, disponujúci spôsobilosťou fact-checkingu s rozvinutou úrovňou aplikácie stratégií kritického prístupu s cieľom detekcie a eliminácie onlinových dezinformácií.

S ohľadom na aktuálnu spoločenskú významnosť predmetu študijného programu absolvent nájde profesijné uplatnenie vo vede, výskume, v rámci vysokoškolského vzdelávania v domácich i zahraničných špecializovaných inštitúciách zameraných na vymedzené oblasti. Absolvent má predpoklady uplatniť sa ako informačný a mediálny analytik, expert, vedecko-výskumný a vývojový pracovník, vysokoškolský pedagóg v oblasti rozvoja mediálnych, informačných a digitálnych kompetencií jednotlivcov, resp. učenia o médiách a fact-checkingu.

Teoretické vedomosti 

Absolvent študijného programu mediálne a informačné kompetencie na 3. stupni disponuje aktuálnymi poznatkami o stave vedeckého poznania (systém teórií, faktov, hypotéz, sústava objektov poznávania) v profilových vedeckých disciplínach teórie študijného programu: mediálne a komunikačné štúdiá, informačné štúdiá, pedagogika so zameraním na kritické učenie o médiách, resp. mediálne a informačné kompetencie. Je zorientovaný v širokom spoločensko-vednom základe (filozofia,  etika,   antropológia, sociológia, semiotika, psychológia, marketing) v aplikácii na oblasť komunikačných médií, informačných kanálov a edukáciu (učenie o médiách). Disponuje rozšírenými poznatkami z metodológie výskumu, vývoja a vyhodnocovania predmetného poznania študijného programu, vedecky správne formuluje problémy v odbore a koncipuje stratégie ich riešenia v súlade s pravidlami etiky vedeckej práce.

Praktické schopnosti a zručnosti 

Absolvent študijného programu mediálne a informačné kompetencie na 3. stupni je spôsobilý aplikovať v praxi na metodologicky požadovanej úrovni princípy samostatnej tvorivej vedeckej práce, rozvíjať objektívne poznávanie a praktické pretváranie oblastí predmetného študijného programu a tak prispievať k jeho rozvoju.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti 

Absolvent študijného programu mediálne a informačné kompetencie 3. stupňa je schopný pracovať efektívne a zodpovedne ako člen expertného vedecko-výskumného tímu na národnej a medzinárodnej úrovni, využívať poznatky kvalitatívne a kvantitatívne zameraných výskumov, prejavovať sociálne a komunikačné kompetencie pri nadväzovaní a udržiavaní vedeckej komunikácie, ako aj komunikácie s cieľovými skupinami svojho odborného pôsobenia, používať plynulo odborný cudzí jazyk, rovnako je schopný uplatňovať moderné vývojové trendy vo svojej disciplíne a pokračovať v ďalšom odbornom a profesionálnom raste.

Ciele vzdelávania

V nadväznosti na študijné programy aplikované mediálne štúdia – mediálna výchova a masmediálna komunikácia na 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia umožňuje svojím obsahom prehĺbené poznanie teoreticko-metodologických východísk problematiky učenia o médiách a ekológie médií v transdisciplinárnom kontexte. A to s osobitným dôrazom na poznanie princípov tvorby nového vedeckého poznania a rozvoj spôsobilosti absolventa zapojiť sa na požadovanej vedeckej úrovni do jednotlivých etáp inovačného cyklu v poznávaní a pretváraní reality, kde komunikačné médiá a informačné technológie vystupujú ako významné edukačné objekty i prostriedky vplyvu na rôzne cieľové skupiny jednotlivcov, resp. je možné zaznamenať ich formatívny vplyv v širšom spoločenskom rozmere.

Štúdium rozvíja samostatné tvorivé vedecké myslenie a schopnosti absolventa objektívne poznávať a pretvárať realitu v rámci samostatnej vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti v predmetnej oblasti, a to transdisciplinárnym spôsobom.

Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej, vedeckej a pedagogickej časti.

Doktorand v zmysle metodologickej reflexie:

 1. Osvojí si teóriu zo študijného programu a všetky jej základné oblasti výskumu (výskum inštitúcií, výskum obsahov, výskum skupín príjemcov a výskum účinkov).
 2. Získa prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálnych a komunikačných štúdií s osobitným zameraním na informačnú a mediálnu komunikáciu.
 3. Bude poznať pozíciu masmediálnej komunikácie v systéme vied, preukáže znalosť problematiky interdisciplinárneho výskumu a oboznámi sa s jednotlivými analytickými, interpretačnými a inými výskumnými metódami svojho odboru a príbuzných odborov, rovnako ako so spôsobom ich využitia.
 4. Osvojí si zručnosť kritického myslenia, bude schopný pomenovať a tematizovať aktuálne problémy a sám nachádzať tvorivé riešenia. 
 5. Naznačený všeobecný cieľ študijného programu, nadobudnuté poznatky, metódy, metodické a tvorivé zručnosti uplatňuje v procese tvorby dizertačnej práce a s ňou súvisiaceho výskumu a riešení.
 6. Stane sa odborníkom na problematiku teórie študijného programu s predpokladom ďalšieho vedeckého rastu.
Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu mediálne a informačné kompetencie na 3. stupni štúdia je profilovaný ako expert na skúmanie, projektovanie a pretváranie reality, súčasťou ktorej je jedinec ako objekt, resp. subjekt formačného vplývania v kontakte so všetkými druhmi médií alebo informačnými obsahmi (prostredníctvom výskumu a na ňom budovanej vedeckej teórie). Rôzne médiá a informačné kanály sú pritom vnímané ako edukačné objekty a prostriedky vo všetkých životných sférach jednotlivca, ktorých kvalitu je aktuálne potrebné skúmať, hodnotiť a definovať v súlade s optimálnym rozvojom osobnosti a v širšom ponímaní spoločenského úžitku. Osobitný význam nadobúda uvedené v rámci aktuálne diskutovaného strategického významu a prínosu rozvoja mediálnych, informačných a digitálnych kompetencií či mediálnej výchovy na európskej úrovni, a to v kontexte fenoménov globalizácie, špeciálne masívneho šírenia dezinformácií prostredníctvom onlinových médií. V rámci hľadania adekvátnych prostriedkov účinnej defenzívy pred týmito javmi predstavuje rozvoj mediálnych, informačných a digitálnych kompetencií, učenie o médiách, resp. mediálna výchova spôsob zvyšovania odolnosti voči rôznym typom dezinformácií, ale aj rôznym formám extrémizmu ako ich sprievodného javu. Vo viacerých európskych návrhoch opatrení (príkladom je „Boj proti dezinformáciám na internete: európsky prístup“, prijatý Európskou komisiou v roku 2018) je obsiahnutá požiadavka zvyšovania edukácie v mediálnej oblasti a rozvoji mediálnej spôsobilosti jednotlivcov, ako aj pracovníkov médií s dôrazom na rozvoj kritického myslenia a schopnosti fact-checkingu.

 
Späť hore ↑