Mgr. Matej Majerský

denný doktorand

Magister Matej Majerský na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave pôsobí na Katedre mediálnej výchovy ako denný doktorand od septembra 2023. Bakalársky a magisterský stupeň štúdia na FMK ukončil v odbore masmediálna komunikácia. 

Vo svojich záverečných prácach a publikačných výstupoch sa venoval problematike prezentovania tém ochrany životného prostredia a klimatickej zmeny v médiách. V rámci dizertačnej práce skúma inovatívne metódy výučby mediálnej výchovy. Okrem výučby a publikačnej činnosti sa venuje spravovaniu fakultných profilov na sociálnych médiách a taktiež pomáha s prípravou grafických podkladov vedeckého časopisu EJMAP. 

V rámci mimoškolských aktivít sa venuje najmä lektorskej činnosti vo vzdelávacích programoch Mladí reportéri pre životné prostredie, Roots & Shoots. Audiovizuálnu tvorbu taktiež vyučuje na základnej umeleckej škole Gaudia v Trnave.

Oblasti záujmu: audiovizuálna tvorba, multimédiá, grafický dizajn, udržateľný rozvoj, mediálna výchova, mediálne kompetencie, environmentálne výzvy.

 

Publikácie

BLAHÚT, D. – MAJERSKÝ, M.: Reflection of environmental topics in the broadcasting of public television. In: LABUDOVÁ, L. – SOLÍK, M.: Megatrends and Media 2021: HOME OFFICETAINMENT. FMK – UCM, 2021, s. 229-235. ISBN  978-80-572-0183-0.

MAJERSKÝ, M. – MAGÁLOVÁ, L.: Semiotická analýza traileru digitálnej hry – Death Stranding 2. In: Zborník ŠVOaUK 2023. FMK – UCM, 2023, s. 101 – 111. ISBN 978-80-572-0352-0.

BLAHÚT, D. – MAJERSKÝ, M.: “Greenwashingové” praktiky v prostredí médií. In: PROSTINÁKOVÁ HOSSOVÁ, M. – LABUDOVÁ, L. – MARTOVIČ, M. (eds.): Marketing identity: Metaverse je nový vesmír. FMK – UCM, 2022, s. 6-13. ISBN 978-80-572-0294-3.

Predmety

  • seminár multimediálnej tvorby – 1. Bc. VZME
  • Oznamy