doktorandské štúdium na fmk

Poď študovať a zároveň robiť vedu. Prijímame prihlášky na doktorandské štúdium

Predĺžiš si mladosť na akademickej pôde, veľa (sa) naučíš, budeš sa spolupodieľať na organizovaní vedeckých podujatí a mnoho iného.

Či už si absolventom FMK UCM v Trnave, alebo inej univerzity, u nás máš dvere otvorené. O prijatie môže požiadať každý/á absolvent/ka magisterského alebo inžinierskeho štúdia na domácej alebo zahraničnej vysokej škole v odbore mediálne a komunikačné štúdiá či inom príbuznom odbore.

Prihlášky na doktorandské štúdium prijímame do 8. júla 2022, výberové konanie sa uskutoční v auguste.

Ako to prebieha?

Výberové konanie má formu pohovoru. Uchádzač/ka predstaví svoje motívy štúdia a projekt dizertačnej práce, pričom si vyberá z tém schválených v týchto študijných programoch:

  • masmediálna komunikácia, 
  • marketingová komunikácia
  • teória digitálnych hier,
  • mediálne a informačné kompetencie.

Témy nájdeš po kliknutí na tento odkaz.

Spolu s prihláškou treba poslať aj životopis, overenú kópiu vysokoškolského diplomu, zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, príp. ich posudky, projekt dizertačnej práce a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Záujemcovia o externé štúdium priložia aj potvrdenie o zamestnaní v príslušnom odbore. Všetky dôležité informácie nájdeš tu.

Čo robí doktorand/ka?

Tretí stupeň vysokoškolského štúdia je na FMK UCM v Trnave rozmanitý. Doktorandi majú pod palcom viacero aktivít; okrem štúdia a práce na svojej dizertačke sa venujú vedecko-výskumnej činnosti v podobe participácie na vedeckých projektoch, spoluorganizujú vedecké podujatia (napríklad konferenciu Quo Vadis), sú aktívnymi a plnohodnotnými členmi jednotlivých katedier.

Sú školiteľmi aj oponentmi bakalárskych prác, podieľajú sa aj na zostavovateľských a redakčných prácach vo fakultných časopisoch či konferenčných zborníkoch. Publikujú odborné príspevky na konferenciách, seminároch alebo v domácich aj zahraničných recenzovaných časopisoch. Participujú tiež na výučbe predmetov.

Všetky tieto aktivity sú primerane rozdelené do troch rokov (v prípade externistov do štyroch). 

doktorandské štúdium na fmk

Organizačný tím podujatia Týždeň vedy a techniky – doktorandi tvoria takmer polovicu (M. Kubovics, Z. Točená, B. Oprala, D. Mičuda). Zdroj: FMK UCM v Trnave

A čo po úspešnom absolvovaní PhD. štúdia?

V prípade, že úspešne zvládneš dizertačnú skúšku a obhájiš svoju dizertačnú prácu, môžeš si za meno hrdo písať PhD.

A teraz vážne. Nadobudneš množstvo poznatkov a zručností, ktoré ti pomôžu v budúcom zamestnaní v oblasti médií, marketingu, digitálnych hier či mediálnej výchovy.

Podrobné informácie o profile absolventa jednotlivých študijných profilov nájdeš tu: https://fmk.sk/doktorandske-studium/. Nepremýšľaj príliš dlho, čas máš do 8. júla.