fmk

Zasadnutie akademickej obce FMK UCM v Trnave spojené s predstavovaním kandidátky na funkciu dekanky

Vážené členky a členovia akademickej obce Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave,

dovoľujem si vás pozvať na zasadnutie akademickej obce Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, spojené s predstavovaním kandidátky na funkciu dekanky FMK na obdobie 2023 – 2026, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 10. novembra 2022 o 10.00 hod. v kine OKO.

Zároveň členov a členky akademickej obce informujeme, že do 3. novembra 2022 do 12.00 hod. boli predsedovi Akademického senátu FMK UCM v Trnave doručené nasledujúce návrhy na funkciu dekana FMK. Volebná komisia konštatovala splnenie podmienok kandidatúry.

Kandidátka na funkciu dekanky FMK:

Po predstavení volebného programu bude nasledovať diskusia. Neanonymné otázky na kandidátku, ktoré sa týkajú výkonu funkcie dekanky FMK, môžu byť doručené predsedovi AS FMK aj elektronicky, a to do 9. novembra 2022 do 15.00 hod. e-mailom na jan.visnovsky(at)ucm.sk.

Priebeh volieb:

  1. Voľba kandidátky na funkciu dekanky FMK sa riadi vnútorným predpisom FMK UCM Volebným poriadkom pre voľby dekana na FMK, ktorý bol schválený AS FMK a nadobudol platnosť a účinnosť dňa 29. októbra 2018.
  2. Volebný poriadok pre voľby dekana FMK: https://fmk.sk/download/oficialne-dokumenty/Volebny-poriadok-pre-volby-dekana-na-FMK.pdf
  3. Voľba kandidátky na funkciu dekanky sa uskutoční na zasadnutí AS FMK dňa 10. novembra 2022, a to po zasadnutí akademickej obce fakulty.
  4. Výsledky volieb vyhlási volebná komisia bezprostredne po uskutočnení volebného aktu a zverejní ich na webovom sídle fakulty.

 

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.
predseda Akademického senátu FMK UCM v Trnave

Ing. Tomáš Fašiang, PhD.
predseda volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana