prof. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.

profesor, vedúci Katedry mediálnej výchovy

Profesor Norbert Vrabec sa profesionálne zaoberá mediálnou výchovou, metodologickými aspektmi výskumu médií a mediálnej gramotnosti a problematikou mládeže v kontexte mediálnej komunikácie. Bol členom pracovnej skupiny na prípravu Koncepcie mediálnej výchovy v SR v kontexte celoživotného vzdelávania a odbornej komisie pre predmet mediálna výchova pri Štátnom pedagogickom ústave. Je spoluautorom akreditovaného vzdelávacieho programu Kvalifikačné štúdium predmetu mediálna výchova pre učiteľov stredných škôl.

Akademický titul philosophiae doctor (PhD.) získal v odbore marketingová  komunikácia a reklama na FF UKF v Nitre s témou dizertačnej práce Stav a vývinové trendy mediálnej výchovy. Habilitačné konanie absolvoval na FMK UCM v Trnave  s prácou Paradigmatické prístupy a súčasné trendy vo výskume mediálnej gramotnosti. V súčasnosti je riaditeľom Centra mediálnej gramotnosti IMEC, zároveň pôsobí ako vedúci Katedry mediálnej výchovy. Je autorom viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, učebných textov a článkov v karentovaných časopisoch. Participuje na domácich a zahraničných vedeckých projektoch z oblasti výskumu mediálnej gramotnosti, digitálnych technológií a online komunikácie. Je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Communication Today a odborným recenzentom viacerých domácich a zahraničných vedeckých periodík.

Docent Vrabec je členom a participuje na činnosti nasledovných vedeckých a odborných organizácií: European Communication Research and Education Association (ECREA), UNESCO-UNAOC UNITWIN Network for Media and Information Literacy, European Association for Viewers Interests (EAVI), The Slovak EU Kids Online Team, Media Literacy Expert Group and International Association for Media Education (IAME).

Oblasti záujmu: mediálna gramotnosť, mediálna výchova, mediálne štúdiá, digitálne médiá, digitálne platformy, online komunikácia, kritické myslenie.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB 001 Stratégie rozvoja mediálnej gramotnosti v európskych krajinách / Vrabec, Norbert ; recenzenti: Slavomír Gálik, Gabriel Paľa, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - 239 s. - ISBN 978-80-8105-634-5.

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABC 001 Životný štýl zrakovo postihnutých v kontexte používania médií / Vrabec, Norbert - Petkáčová, Paulína, 2015.
In: Otázky médií dnešní doby / Jana Gibarti (Ed) ; recenzenti: Zora Hudíková, Eva Jandová, Vladimír Bačišin. - 1. vyd. - Ostrava : ANAGRAM, 2015. - ISBN 978-80-7342-282-0, s. 174-191 [1,47 AH].

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 2

ADE 001 Age as a Factor in Evaluation of Media Literacy Levels in Slovakia / Petranová, Dana - Vrabec, Norbert, 2016. - Popis urobený: 18. 1. 2016.
In: International Journal of Media and Information Literacy. - ISSN 2500-106X, Vol. 1, iss. 1 (2016), pp. 18-26 [online].

Spôsob prístupu:
http://ejournal46.com/

ADE 002 Mobile applications in the context of the new evangelization / Vrabec, Norbert - Graca, Martin, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 4 (2017), pp. 123-135.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADM 001 Television broadcasting and its multimodal approach in relation to visual and hearing impairment in Slovakia / Vrabec, Norbert - Petkáčová, Paulína, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 4 (2016), pp. 203-213.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AEC 001 Evaluation and funding of media and information literacy / Aroldi, Piermarco - Mariño, Miguel Vicente - Vrabec, Norbert, 2017.
In: Public policies in media and information literacy in Europe cross-country comparisons / edited by Divina Frau-Meigs, Irma Velez, Julieta Flores Michel. - Abingdon : Routledge, 2017. - (Routledge Studies in European Communication Research and Education). - ISBN 978-1-138-64436-6, S. 194-224.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 7

AFC 001 Media Education as a Creative Tool for new Ageing Opportunities and Scenarios / Petranová, Dana - Vrabec, Norbert, 2015.
In: Creative Education : Advances in Education Sciences : Proceedings of 2015 2nd International Conference on Creative Education (ICCE 2015), June 27-28, 2015, London, UK. Volume 10 / edited by Bin Zhang. - Singapore : Singapore Management and Sports Science Institute, 2015. - ISBN 978-981-09-4799-6, S. 28-33.

AFC 002 The Condition of Media Education in Slovak Schools / Kačinová, Viera - Norisová, Viktória - Vrabec, Norbert, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Proceedings of the 2015 International Conference on Education Reform and Modern Management (ERMM2015) / editors: P. Shaw. - Paris : Atlantis Press, 2015. - (ASSEHR ; vol. 15). - ISBN 978-94-62520-66-0. - ISSN 2352-5398, S. 156-159.

AFC 003 Media education in formal education in Slovakia / Vrabec, Norbert, 2016.
In: Developing Media Literacy in Public Education : A Regional Priority in a Mediatized Age / Veronika Pelle (ed.). - Budapest : Corvinus University of Budapest, 2016. - ISBN 978-963-503-622-6, S. 60-71.

AFC 004 Technological Measures Restricting Minors´ Access to Media Content and its Use in the Context of Media Education in Slovakia / Petranová, Dana - Vrabec, Norbert, 2016.
In: 2016 International Conference on Education, Training and Management Innovation. - Lancaster : DEStech Publications, 2016. - ISBN 978-1-60595-395-3, S. 158-162.

AFC 005 The level of media literacy of children and adolescents in Slovakia / Vrabec, Norbert, 2017.
In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I : Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659, S. 261-268.

AFC 006 Úroveň, rozsah a štruktúra kľúčových kompetencií a odborných zručností populácie v Prešovskom a Košickom kraji / Vrabec, Norbert = Level, Scope and Structure of Core Competencies and Professional Skills of the Population in the Prešov and Košice region, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 286-295.

AFC 007 Using Google trends to research current trends in media literacy / Vrabec, Norbert, 2017.
In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I : Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659, S. 277-284.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 9

AFD 001 Data journalism as a tool to increase media literacy among media professionals / Vrabec, Norbert, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 544-552.

AFD 002 Implementation of mobile applications in education and possibilities of their use in media education / Vrabec, Norbert - Graca, Martin - Mazáková, Sláva, 2015.
In: Megatrends and Media : Media Farm - Totems and Taboo / Dana Petranová, Slavomír Magál (eds.). - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-720-5. - ISSN 2453-6474, S. 140-153.

AFD 003 Úroveň mediálnej gramotnosti dospelej populácie SR v súvislosti s rozvojom digitálnych zručností a používateľskej praxe v online prostredí / Vrabec, Norbert = The level of media literacy of adult population in Slovakia in the context of the development of digital skills and user experience in the online environment, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Digitálne inovácie & Zelené inovácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 4. - 5. november 2014 / editori: Anna Zaušková, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-668-0, S. 115-134.

AFD 004 Vybrané aspekty mediálnej gramotnosti dospelej slovenskej populácie / Vrabec, Norbert = Selected aspects of media literacy among the adult population of Slovakia, 2015.
In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma I. : transformácia mediálnej záhrady : mediálne a marketingové hry oligarchov / editori zborníka: Dana Petranová, Jozef Matúš, Slavomír Gálik ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-721-2, S. 402-424 [CD-ROM].

AFD 005 Personal distribution models of periodicals of Slovaks living abroad / Vrabec, Norbert - Hekelj, Marija, 2016.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 391-396.

AFD 006 Rozlišovanie faktov a názorov v kontexte rozvoja mediálnej gramotnosti / Vrabec, Norbert = Distinguishing facts and opinions in the context of the development of media literacy, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií I : médiá a gramotnosť : médiá a kreativita / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-797-7, S. 198-208.

AFD 007 Aktuálny stav televíznych programových služieb určených pre detského a dospievajúceho percipienta v podmienkach Slovenskej republiky / Vrabec, Norbert - Hekelj, Marija, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií II. : budúcnosť mediálnej výchovy : budúcnosť marketingu v kontexte médií / editori zborníka: Dana Petranová, Dáša Mendelová, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-863-9, S. 127-143.

AFD 008 Digital games as an integral part of the online presentation of TV channels for children and adolescents / Vrabec, Norbert - Hekelj, Marija, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 426-436.

AFD 009 Global trends in advertisement industry focused on child spectator / Vrabec, Norbert - Hekelj, Marija, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 2935-2942.

AGI  Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Počet záznamov: 2

AGI 001 Mediálna gramotnosť detí a dospievajúcich v SR / Vrabec, Norbert - Petranová, Dana [elektronický zdroj] ; recenzenti: Peter Mikuláš, Eva Odlerová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 1 CD-ROM (75 s.). - ISBN 978-80-8105-769-4.

AGI 002 Mediálna gramotnosť dospelej populácie v SR / Petranová, Dana - Vrabec, Norbert [elektronický zdroj] ; recenzenti: Miloš Mistrík, Milan Konvit. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 1 CD-ROM (201 s.). - ISBN 978-80-8105-759-5.

BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 2

BEE 001 Slovak national report on the state of media literacy / Vrabec, Norbert - Petranová, Dana - Moravčíková, Mária - Kačinová, Viera - Brezovská, Lucia - Škripcová, Lucia, 2016.
In: Developing Media Literacy in Public Education : A Regional Priority in a Mediatized Age / Veronika Pelle (ed.). - Budapest : Corvinus University of Budapest, 2016. - ISBN 978-963-503-622-6, S. 191-208.

BEE 002 4.27. SK - Mapping Media Literacy in Slovakia - National Summary / Vrabec, Norbert, 2016.
In: Mapping of media literacy practices and actions in EU-28 / editorial supervision Maja Cappello. - Strasbourg : European Audiovisual Observatory, 2016. - ISBN 978-92-79-64401-6, S. 360-369.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 XVIII. Internet - základné pojmy a súvislosti / Vrabec, Norbert, 2016.
In: Príručka pre uchádzača / editori: Jozef Matúš, Slavomír Magál, Dana Petranová ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-773-1, s. 421-447.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 3

GII 001 Výskum úrovne mediálnej gramotnosti dospelých / Vrabec, Norbert, 2016.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 3, č. 1 (2016), s. 40.

GII 002 7.28. SK - Slovakia / Vrabec, Norbert : answers of the national expert to the questionnaire, 2016.
In: Mapping of media literacy practices and actions in EU-28 / editorial supervision Maja Cappello. - Strasbourg : European Audiovisual Observatory, 2016. - ISBN 978-92-79-64401-6, S. 1227-1270.

GII 003 Editorial / Vrabec, Norbert, 2017.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 2 (2017), p. 2.

Predmety

  • digitálne médiá – 2. Bc. AMES
  • dátová gramotnosť a vizualizácia dát – 2. Bc. AMES
  • manažment informácií a mediálnych obsahov – 1. Mgr. AMES
  • kritické myslenie a médiá – 1. Mgr. AMES
  • edukácia v digitálnych hrách – 2. Mgr. TEDI
  • metodológia a etika vedeckej práce – PhD. MIK
  • metodológia výskumu mediálnych a informačných kompetencií – PhD. MIK
  • digitálne vzdelávanie prostredníctvom hier – PhD. TEDI

Projekty

  • APVV: Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií monitorovania a evaluácie úrovni
  • ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

Oznamy