prof. Mgr. Lucia Spálová, PhD.

profesorka

Univerzitná profesorka doc. L. Spálová, PhD., ukončila doktorandské štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave v odbore psychológia, habilitačné a inauguračné konanie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore mediálne a komunikačné štúdiá. Viac ako 20 rokov pôsobí v akademickom prostredí so silnou afinitou k marketingovej a mediálnej praxi (2002 – 2022 FF UKF v Nitre ako spolugarantka prvého slovenského magisterského študijného programu digitálna marketingová komunikácia), od 2023 na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave ako zodpovedná osoba/garantka študijného programu teória digitálnych hier. Vyučuje predmety so zameraním na psychologické aspekty digitálnej komunikácie a metodológiu mediálnych a komunikačných štúdií.

V centre jej profesijného záujmu stojí holistický model tzv. brandingu, kreatívne formy digitálnej marketingovej komunikácie, participácia spotrebiteľov/prozumerov a sociálny aktivizmus značiek. Má dlhoročné skúsenosti s inováciami vo vzdelávaní študentov v aspekte požiadaviek kreatívneho priemyslu, je zakladateľkou významných kreatívnych študentských súťaží (napr. Inkubátor multimediálnej digitálnej tvorby), pri vedení kreatívnej tvorby študentov využíva koncepty biznis koučingu (certifikovaný kouč ICF) a metódy tzv. Design thinking.

Vo výskumnom zameraní zohľadňuje transdisciplinárny charakter ukotvený v sociálnych vedách (kritickej sociálnej psychológii – psychosémantické metódy, strojová analýza textu) a mediálnych a komunikačných štúdiách (digitálny marketing – neuromarketingové metódy). Nosnú tému výskumu tvorí strategická sociálne zodpovedná marketingová komunikácia a efektivita persuazívnych techník v digitálnej komunikácii. Má bohaté skúsenosti s vedením vedeckých tímov (viedla 5 vedeckých tímov, podieľala sa na riešení 20 vedeckých projektov), publikovala viac ako 90 vedeckých štúdií (USA, Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Veľká Británia a iné), absolvovala 18 vedeckých a prednáškových medzinárodných pobytov, prednášala na Boston University a Roger Williams University v USA, na University of Bergen v Nórsku, na the St. Pölten University of Applied Sciences v Rakúsku a i. Je členkou expertných pracovných skupín: hodnotiteľka Slovenskej akreditačnej agentúry, hodnotiteľka národných vedeckých agentúr Kega, VEGA, APVV, členka Ministerstva vnútra SR v oblasti hybridných hrozieb (dezinformácie a hoaxy).

Oblasti záujmu: narácia a archetypy, influencer marketing, digitálna participácia recipientov, insight, tone of voice značky, neuromarketing, spotrebiteľské správanie, dezinformácie a hoaxy, politický marketing.

 

Publikácie

SPÁLOVÁ Lucia et al.:Media – Migration – Politics Discursive Strategies in the Current Czech and Slovak Context. Studies in Communication and Politics. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2022 279 Vydavateľstvo zo zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry

SPÁLOVÁ Lucia et al.: Attitudes Towards Different Influencer Categories - Exploration of Generation Z. In  Communication Today, 2021, Vol. 12, No. 1.  ISSN 1338-130. Web of Science alebo SCOPUS

SPÁLOVÁ, LUCIA a Iveta Balážiová. Terminological and historical background of guerilla marketing as a marketing communication strategy. DOI 10.2478/sc-2020-0009 Social Communication. Vol. 6, no. 1 (2020), p. 81-92. ISSN 2299-5382. ERIH PLUS

SPÁLOVÁ, LUCIA a Oľga Púchovská. Research Report of Project VEGA 1/0192/18 Formation of Attitudes of Generation Y in the V4 Geographic Area to the Issue of Migrants Through Digital Communication on Social Networks. In Media Literacy and Academic Research. Vol. 2, no. 1 (2019), p. 114-119. ISSN 2585- Web of Science alebo SCOPUS

Szaboová, Veronika a LUCIA SPÁLOVÁ. Migration as an insight in the creative marketing campaigns. 2019. In: Economic and Social Development (Book of Proceedings) : 43rd International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Rethinking Management in the Digital Era: Challenges from Industry 4.0 to Retail Management", Aveiro, 15-16 July 2019. - Varazdin : Development and Entrepreneurship Agency, 2019. - ISSN 1849-7535, P. 219-229. Web of Science.

SPÁLOVÁ, LUCIA a Peter Szabo. Migration Policy in the European Union - Methodological Modification of Psychosemantic Methods. In: International Conference on European Integration 2018: proceedings from 4 th International Scientific Conference ICEI 2018, Ostrava, 17th - 18th May, 2018. Ostrava: VŠB, 2018, P. 1334-1342. ISBN 978-80-248-4169-4.  Web of Science,

SPÁLOVÁ, LUCIA, Zuzana Bačíková. Celebrities in social advertisement: Psychosemantic perspective. In: Economic and Social Development: Book of Proceedings from 20th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Prague, 27-28 April 2017. Varazdin: Varazdin Development and Enterpreneurship Agency, 2017, CD-ROM, p. 392-401. Web of Science.

Peter Szabo, Peter Mikuláš, Lucia Spálová : Comparative Media Discourse Analysis of a Selected Political Event in Slovakia, 2013. In. Studies in Communication and Politics : Political Communication in the Era of New Technologies. - Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 2013. - ISSN 2197-1684, No. 1 (2013), s. 261-279 Vydavateľstvo zo zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry

Predmety

 • psychológia a sociológia komunkácie - 1. Bc. TEDI
 • výskum médií a digitálnych hier - 1. Mgr. TEDI
 • sociologické a psychologické pôsobenie hier - 2. Mgr. TEDI
 • marketingová komunikácia - 1. Mgr. TEDI
 • vybrané problémy médií a marketingu - 1. PhD. TEDI
 • Projekty

 • VEGA 1/0650/22 Masmediálne komunikáty v digitálnej a printovej forme a ich komprehenzia u rôznych cieľových skupín ( riešiteľka)
 • KEGA 041UKF-4/2021 Digitálni influenceri - edukačné roviny rozvoja kritického myslenia a angažovanosti generácie Z (zodpovedná riešiteľka 2021, zástupkyňa od 2022)
 • Ukončené vedenie výzkumných tímov:

 • APVV-18-0257 Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie - recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov (2019 - 2022)
 • VEGA 1/0192/18 Formovanie postojov generácie Y v geografickom priestore V4 k problematike migrantov prostredníctvom digitálnej komunikácie na sociálnych sieťach (2018 - 2020)
 • KEGA 008UMB-4/2015 Ľudské práva a protipredsudková výchova (2015 - 2017)
 • VEGA 1/0399/11 Možnosti a nebezpečenstvá internetovej mediálnej komunikácie (2011 - 2013)
 • Členstvá

  Redakčná rada vedeckého alebo odborného časopisu

 • Studia de Cultura. ISSN 2083-7275 (print version), ISSN 2391-4432 (online version). Wydawnictvo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowe, Poľská republika
 • Členka redakčnej rady Media Literacy and Academic Research. ISSN 2585-8726 (print version) a ISSN 2585-9188 (online version), UCM Trnava, Slovenská republika
 • Členka redakčnej rady vedeckého časopisu Analýza a výskum v marketingovej komunikácii KMKaR FF UKF v Nitre
 • Členka redakčnej rady vedeckého časopisu dot.com vydávaného EAMMM Bratislava
 • Odborná spoločnosť

 • členka ICF =International Coach Federation, Lexington, Kentucky, USA
 • členka Klubu učitelů marketingu. Česká marketingová společnost. Praha, Česká republika
 • členka - Európska akadémia manažmentu, marketingu a médií, Bratislava
 • členka - Business Coaching College. Bratislava, Slovenská republika
 • Vedecká rada fakulty, univerzity, vedeckého ústavu v zahraničí

 • členka - Centrum pro studium mediální kultury Metropolitní univerzita Praha, Česká republika
 • členka - Akademická rada, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, U Santošky 17, 150 00 Praha 5, Česká republika
 • Odborová komisia

 • odborová komisia doktorandského štúdia pre študijný odbor 23 mediálne a komunikačné štúdiá, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • odborová komisia doktorandského štúdia pre študijný odbor 23. mediálne a komunikačné štúdiá, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Akreditačná komisia - pracovná skupina

 • členstvo v pracovnej skupina odborných posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy – SAAVS, mediálne a komunikačné štúdiá
 • Dekrétované komisie ministerstiev SR

 • Členstvo v pracovných skupinách Ministerstva vnútra SR. Národný konvert o EÚ. Pracovná skupina č.2. - tematický okruh "Dezinformácie a populizmus".
 • Členka skupiny odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok podaných v rámci prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie operačného programu ľudské zdroje – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia štrukturálnych fondov v EÚ: Komisia 1: špecifický cieľ 1.1.1., Komisia 2: špecifický cieľ 1.3.1., Komisia 3: špecifický cieľ 1.4.1.
 • Pobyty

 • Roger Williams University (prof Amiee Shelton) (2022). Výskumný pobyt v rámci projektu APVV Incubator of Multimedia Digital Production-Reciprocal Transfer of Science, Art and Creative Industries
 • Boston University College of Communication, PRLab: Student-Staffed Public Relations Agency. (Justin Joseph a Amy Shanler) (2022). Výskumný pobyt v rámci projektu APVV Incubator of Multimedia Digital Production-Reciprocal Transfer of Science, Art and Creative Industries
 • the St. Pölten University of Applied Sciences Department of Media and Digital Technologies (Mag. Dr. Georg Vogt) (2022). Výskumný pobyt v rámci programu Erazmus +
 • University of Bergen, Nórsko, (prof Leif Ove Larsen) (2019) . Výskumný pobyt v rámci projektu APVV Incubator of Multimedia Digital Production-Reciprocal Transfer of Science, Art and Creative Industries
 • Karlova univerzita Praha, Česká republika, Katedra elekronické kultury a sémiotiky, Fakulta humanitních studií, (doc. Jakub Češka – garant programu) (2019, 2022). Prednáškovo-výskumný pobyt v rámci programu Ceepus, Erazmus +
 • Metropolitní univerzita Praha, Česká republika, Katedra mediální komunikace, (prof. Jirák-garant programu) (2018, 2019, 202, 2022). Prednáškovo-výskumný pobyt v rámci programu Erazmus +
 • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Česká republika (PhDr. Jirí Kohoutek, PhD.) (2018). Prednáškovo-výskumný pobyt v rámci programu Ceepus
 • UTB v Zlíne na Multimediálnej fakulte, Česká republika. (doc. Jurášková, PhD.) (2017). Prednáškovo-výskumný pobyt v rámci programu Ceepus
 • Slezská univerzita v Opave, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav audiovizuálnej tvorby, Česká republika. (2015) Prednáškovo-výskumný pobyt v rámci programu Erazmus +
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra lingvistyki kulturowej i komunikacji społecznej, Krakow, Poľsko. (dr.hab. Stanislaw Kosiera prof UE) (2010). Prednáškovo-výskumný pobyt v rámci programu Erazmus +
 • Oznamy