doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD.

docentka, zástupkyňa vedúceho Katedry mediálnej výchovy

Docentka Viera Kačinová pôsobí na Katedre mediálnej výchovy na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM od roku 2011. Magisterské štúdium ukončila v roku 1999 v študijnom odbore knižničná a informačná veda a pedagogika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na rovnakej fakulte absolvovala v roku 2002 rigorózne konanie v študijnom odbore pedagogika a získala akademický titul doktor filozofie (PhDr.). Téma rigoróznej práce bola „Mediálne kompetencie ako aktívna ochrana detí a mládeže pred vplyvom audiovizuálnych médií“. V rámci ďalšieho akademického rastu absolvovala v rokoch 1999 – 2001 na Viedenskej univerzite študijný plán so zameraním na mediálnu pedagogiku v študijnom odbore doktorandské štúdium filozofie/prírodných vied, študijný smer pedagogika. Vedeckú hodnosť philosophiae doctor (PhD.) získala v roku 2010 v odbore pedagogika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave s dizertačnou prácou s názvom „Mediálna výchova ako súčasť všeobecného školského vzdelávania“. Habilitačné konanie absolvovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v odbore masmediálne štúdiá v roku 2020. Téma habilitačnej práce: „Koncepcie rozvoja mediálnej kompetencie v kontexte nových trendov médií a paradigmatických zmien mediálnej výchovy“. Názov habilitačnej prednášky: „Mediálna kompetencia ako konvergovaná kľúčová kompetencia“.

Viera Kačinová sa dlhodobo venuje vedecko-výskumnej činnosti v oblasti mediálnej pedagogiky, mediálnej výchovy, didaktiky mediálnej výchovy, hodnotových aspektov médií, rozvoja mediálnych kompetencií a vzdelávania učiteľov v tejto oblasti. Externe pôsobila ako pedagóg mediálnej výchovy na viacerých slovenských vysokých školách. Bola autorkou a zodpovednou riešiteľkou výskumno-vývojových projektov z mediálnej výchovy na Štátnom pedagogickom ústave, podieľala sa tiež na tvorbe experimentálnych učebných textov a metodických materiálov pre nižší sekundárny stupeň vzdelávania. Bola členkou viacerých odborných skupín, napr. komisie pre mediálnu výchovu na ŠPÚ (2008 – 2010), expertnej skupiny MK SR na prípravu Koncepcie mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania (2009). V rokoch 2007 – 2011 pôsobila v Prahe ako lektorka mediálnej výchovy v Academii Bohemica v rámci programov ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Je tiež členkou odborného tímu IMEC – Medzinárodného centra mediálnej gramotnosti pri FMK UCM v Trnave, ako aj medzinárodnej profesijnej organizácie Spoločnosti pre mediálnu pedagogiku a komunikačnú kultúru (Die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK), a to v rámci odborných skupín: Global Media literacy, ktorá je spoluzakladajúcim členom medzinárodného fóra z mediálnej pedagogiky a gramotnosti: IAME (International Association for Media Literacy), odbornej skupiny zameranej na kvalitatívny výskum a odbornej skupiny pre oblasť školstva. Pôsobí ako členka redakčnej rady vedeckého časopisu Media Literacy and Academic Research – MLAR a vedeckého časopisu Bulletin of National University Lviv Polytechnic; Series: Journalistic Sciences, ako aj recenzentka vedeckého časopisu Communication Today.

Oblasti záujmu: mediálna pedagogika, mediálna výchova, mediálna didatika, mediálne a digitálne kompetencie, antropológia a axiológia médií, stratégie ekologického prístupu k médiám, fake news ako žurnalistický a edukačný problém.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB 001 Teória a prax mediálnej výchovy / Kačinová, Viera : mediálna výchova ako súčasť všeobecného školského vzdelávania ; recenzenti Elena Hradiská, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 253 s. - ISBN 978-80-8105-763-2.

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Teoretické východiská učenia (sa) o médiách / Kačinová, Viera ; recenzenti: Mária Matulčíková, Norbert Vrabec. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - 81 s. - ISBN 978-80-8105-910-0.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 2

ADF 001 Terminologické problémy mediálnej výchovy / Kačinová, Viera = Terminological problems of media education, 2012.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 3, č. 2 (2012), s. 25-39.

ADF 002 Stav výučby mediálnej výchovy na slovenských základných školách / Kačinová, Viera - Kolčáková, Viktória, 2013.
In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis. - ISSN 1335-0404, Roč. 22, č. 4-5 (2013), s. 12-14.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADM 001 Axiocentric media education as a strategy for the cultivation of media recipients / Kačinová, Viera - Kolčáková, Viktória - Petranová, Dana, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 1 (2014), pp. 103-116.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADN 001 Media competence as a cross-curricular competence / Kačinová, Viera, 2018.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 9, č. 1 (2018), s. 38-57.

AFB  Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFB 001 Od čitateľskej k mediálnej gramotnosti - výzva pre súčasnosť a budúcnosť / Kačinová, Viera, 2013.
In: Staré a nové médiá - starí a mladí používatelia : zborník štúdií o informačnej a mediálnej gramotnosti / zostavil: Pavol Rankov ; recenzentky: Ľubica Suballyová, Miriam Ondrišová. - Bratislava : STIMUL, 2013. - ISBN 978-80-8127-089-5, S. 49-60.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFC 001 The Condition of Media Education in Slovak Schools / Kačinová, Viera - Norisová, Viktória - Vrabec, Norbert, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Proceedings of the 2015 International Conference on Education Reform and Modern Management (ERMM2015) / editors: P. Shaw. - Paris : Atlantis Press, 2015. - (ASSEHR ; vol. 15). - ISBN 978-94-62520-66-0. - ISSN 2352-5398, S. 156-159.

AFC 002 Mediálna výchova ako súčasť inovovaného obsahu vzdelávania na slovenských základných školách / Kačinová, Viera = Media education as part of innovative educational content in Slovak primary schools, 2016.
In: Evropské pedagogické fórum 2016 : reflexe pedagogiky a psychologie : sborník příspěvků vědecké konference. ročník VI / odborní garanti, recenzenti Ľuba Pavelová, Piotr Cichoracki. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - ISBN 978-80-87952-16-0, S. 56-67 [CD-ROM].

AFC 003 Problém ponímania médií ako edukačných objektov verzus prostriedkov v kontexte školskej výučby / Kačinová, Viera = The problem of understanding the media as educational objects or means in the context of school education, 2017.
In: Evropské pedagogické fórum 2017 : koncepce vzdělávání a psychologie : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. ročník VII / edit, úprava, realizace Jiří Králik ; odborní garanti, recenzenti Ľuba Pavelová, Piotr Cichoracki. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. - ISBN 978-80-87952-21-4, S. 214-223 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 8

AFD 001 Médiá ako významné edukačné objekty a prostriedky - o východiskách zodpovednosti médií vo vzťahu k deťom a mládeži / Kačinová, Viera = Media as significant educational objects and means - on the basis of media responsibility in relation to children and young people, 2012.
In: Zodpovednosť v médiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Slavomír Magál. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-444-0, S. 46-53 [CD-ROM].

AFD 002 Spôsoby začlenenia mediálnej výchovy do obsahu školského vzdelávania na slovenských stredných školách / Kačinová, Viera - Kolčáková, Viktória = Methods of media education integration into Slovak secondary school curriculum, 2012.
In: Mediálna výchova a kultúrna identita - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Norbert Vrabec. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-393-1, S. 70-92.

AFD 003 Analýza súčasného stavu začlenenia mediálnej výchovy do obsahu vzdelávania na slovenských základných školách / Kačinová, Viera - Kolčáková, Viktória = The Analysis of contemporary status of Media Education´s integration Into Slovak Primary School Curriculum, 2013.
In: Dotyk zla: mediálna výchova a výchova médií - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Norbert Vrabec ; recenzenti zborníka: Juliána Laluhová, Ivan Dubnička. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-478-5, S. 87-108.

AFD 004 Internet ako výzva k aktívnej a hodnotnej participácii jednotlivca na komunikácii / Kačinová, Viera = Internet as a Challenge to an Active and Valuable Participation of Individuals in Communication, 2014.
In: Perspektívy ochrany mediálneho publika - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Viliam Končal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-587-4, S. 112-123.

AFD 005 Teoretické koncepcie mediálnej výchovy v reflexii pedagogickej praxe / Kačinová, Viera = Theoretical concepts of media education in reflection of pedagogical practice, 2015.
In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma I. : transformácia mediálnej záhrady : mediálne a marketingové hry oligarchov / editori zborníka: Dana Petranová, Jozef Matúš, Slavomír Gálik ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-721-2, S. 141-178 [CD-ROM].

AFD 006 Produktívne zameraná mediálna výchova ako súčasť výučbového procesu na slovenských školách / Kačinová, Viera = Production-oriented media education as part of the educational process in Slovak schools, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií I : médiá a gramotnosť : médiá a kreativita / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-797-7, S. 93-106.

AFD 007 O výchove detí ku kompetentnému zaobchádzaniu s televíziou prostredníctvom projektu Flimmo / Kačinová, Viera, 2017. - Popis urobený: 7. 3. 2018.
In: Médiá a text 6 : zborník príspevkov: II. časť / editori: Jozef Mergeš, Simona Šoltésová ; recenzenti: Terézia Rončáková, Daniela Slančová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017. - ISBN 978-80-555-1934-0, S. 41-50 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Merges1

AFD 008 Perspektívy rozvoja mediálnej výchovy v podmienkach Slovenska / Kačinová, Viera, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií II. : budúcnosť mediálnej výchovy : budúcnosť marketingu v kontexte médií / editori zborníka: Dana Petranová, Dáša Mendelová, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-863-9, S. 40-67.

AGI  Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Počet záznamov: 2

AGI 001 Súčasný stav začlenenia mediálnej výchovy do obsahu vzdelávania na stredných školách na Slovensku / Kačinová, Viera - Kolčáková, Viktória : záverečná správa z výskumu ; recenzenti: Mária Potočárová, Norbert Vrabec. - Trnava : IMEC - Medzinárodné centrum pre mediálnu gramotnosť, FMK UCM Trnava, 2013. - 38 s.

AGI 002 Súčasný stav začlenenia mediálnej výchovy do obsahu vzdelávania na základných školách na Slovensku / Kačinová, Viera - Kolčáková, Viktória : záverečná správa z výskumu ; recenzenti: Mária Potočárová, Norbert Vrabec. - Trnava : IMEC - Medzinárodné centrum pre mediálnu gramotnosť, FMK UCM Trnava, 2013. - 35 s.

BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEE 001 Slovak national report on the state of media literacy / Vrabec, Norbert - Petranová, Dana - Moravčíková, Mária - Kačinová, Viera - Brezovská, Lucia - Škripcová, Lucia, 2016.
In: Developing Media Literacy in Public Education : A Regional Priority in a Mediatized Age / Veronika Pelle (ed.). - Budapest : Corvinus University of Budapest, 2016. - ISBN 978-963-503-622-6, S. 191-208.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 XVII. Mediálna výchova ako edukačná téma / Kačinová, Viera, 2016.
In: Príručka pre uchádzača / editori: Jozef Matúš, Slavomír Magál, Dana Petranová ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-773-1, s. 394-420.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 3

GII 001 Učební materiály projektu Etika a filosofie - inovace výuky společenských věd na 3 gymnáziích JMK / Cardál, Roman - Fuchs, Jiří - Kačinová, Viera : učební texty. - Praha : Academia Bohemica, 2012. - 180 s.

GII 002 Učební materiály projektu Etika a filosofie - inovace výuky společenských věd na 3 gymnáziích JMK / Kačinová, Viera - Cardál, Roman - Fuchs, Jiří : metodické materiály. - Praha : Academia Bohemica, 2012. - 281 s.

GII 003 Editoriál / Kačinová, Viera, 2015.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 2, č. 2 (2015), s. 1.

Predmety

 • ekologické aspekty využívania médií a informácií - 3. Bc. AMES
 • mediálna výchova v rodine - 2. Bc. AMES
 • propedeutika mediálnej výchovy - 1. Bc. AMES
 • stratégie pozitívnej mediálnej výchovy - 2. Bc. AMES
 • antropológia médií - 1. Mgr. AMES
 • teória učenia o médiách I., II. - 1. Mgr. AMES
 • didaktika mediálnej výchovy - 1. Mgr. AMES
 • metódy a nástroje rozvoja mediálnych kompetencií - 1. Mgr. AMES
 • fact-checking v digitálnych médiách – PhD. MIK
 • ekológia médií – PhD. MIK

Projekty

 • Central European Digital Media Observatory (CEDMO), 2020, CEF TELECOM, Európska komisia, hl. riešiteľ Univerzita Karlova, členka riešiteľského kolektívu
 • KEGA 014UCM-4/2020 Internacionalizácia vyučovania študentov masmediálnej komunikácie, FMK UCM v Trnave (2020 – 2022)
 • KEGA 010UCM_4/2018 Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom mediálneho strediska na FMK UCM, FMK UCM v Trnave (2018 – 2020), zodpovedná riešiteľka.
 • APVV 0754-12 Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií monitorovania a evaluácie úrovne mediálnej gramotnosti v Slovenskej republike, FMK UCM v Trnave (2013 – 2015)
 • ESF ITMS 26120130025 Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove, Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava (2013 – 2015)
 • ESF projekt ITMS 26110230062 Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK UCM v Trnave, FMK UCM v Trnave (2012 – 2013)
 • ESF Etika a filozofie – inovace výuky společenských věd na 3 gymnáziích JMK, reg. č. projektu CZ. 1.01/1.1.02/03.0070, Academia Bohemica, o.p.s., Praha (2011 – 2012)
 • Mediálna výchova ako nepovinný a voliteľný predmet na základných školách a osemročných gymnáziách. Projekt experimentálneho overovania schválený MŠ SR pod č. CD-2005-6289/9671-1:091, Štátny pedagogický ústav, Bratislava (2005 – 2007), zodpovedná riešiteľka.
 • KEGA 3/0177/02 CESTY – Východiská, ciele a stratégie realizácie národného programu výchovy a vzdelávania, FMFaI UK, Štátny pedagogický ústav, Bratislava (2003 – 2005)
 • KEGA 3/1222/03 Východiská, ciele a koncepcia kurikulárnej prestavby predmetu slovenský jazyk a literatúra v základnej škole a strednej škole, PdF UK, Štátny pedagogický ústav, Bratislava (2004 – 2006)

Členstvá

 • členka medzinárodnej vedeckej spoločnosti Die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK)
 • členka redakčnej rady vedeckého časopisu Media Literacy and Academic Research – MLAR (WOS)
 • členka redakčnej rady vedeckého časopisu Bulletin of National University Lviv Polytechnic. Series: Journalistic Sciences
 • členka vedeckého výboru medzinárodnej konferencie Megatrends and Media (2020, 2021)
 • členka odborovej komisie Katedry žurnalistiky FF UK v Ružomberku
 • predsedníčka Atestačnej komisie na vykonanie atestácie z predmetu mediálna výchova pre kategóriu pedagogických zamestnancov: učiteľ, Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko v Trnave

Pobyty

 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Česká republika
 • Univerzita Jána Ámosa Komenského, Česká republika, 10. 5. - 15. 5. 2021

Ocenenia

Zahraničné a domáce pozvané prednášky a pobyty:

 • Hovorme o informačnom vzdelávaní II., Slovenská asociácia knižníc, 8. 2. 2022 (webinár)
 • Výzvy digitálnej komunikácie; medzinárodná konferencia Výzvy digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu, Ružomberok, 12. – 13. 10. 2017
 • Mit geschärftem Blick durch’s digitale Fenster gucken: Umgang mit dem Info- Dschungel (Zaostrene pozerať cez digitálne okno: zaobchádzanie s „informačnou džunglou“) (pozvaná prednáška); XV. stredoeurópska študentská konferencia Reality Check - Menschliche Identität in der realen und in der virtuellen Welt, Viedeň, Studentinnenheim und Kulturzentrum Währing, 8. – 11. 3. 2013
 • Výzvy digitálnej komunikácie (pozvaná prednáška); medzinárodná konferencia Výzvy digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu, Ružomberok, 12. – 13. 10. 2017
 • Od čitateľskej k mediálnej gramotnosti – výzva pre súčasnosť a budúcnosť (pozvaná prednáška); medzinárodné odborné sympózium Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied FF UK Staré a nové médiá – starí a mladí recipienti, Bratislava, 18. 6. 2013
 • Ako ďalej s mediálnou výchovou v slovenskom školstve? (pozvaná prednáška); medzinárodná konferencia Mediálna výchova v otvorenom priestore v rámci 20. ročníka medzinárodného televízneho festivalu programov pre deti a mládež Cena Dunaja, 21. – 22. 10. 2010
 • Mediálna výchova v rodine (pozvaná prednáška); svetová vedecká konferencia Rodina a médiá XXIII. Medzinárodný kongres rodiny, Ružomberok 5. – 7. 9. 2008

Oznamy