Mgr. Dáša Franić Mendelová, PhD.

odborná asistentka, prodekanka pre kvalitu, akreditáciu a doktorandské štúdium

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Utorok 10:30 - 12:00 hod., Nám J. Herdu 2, dekanát FMK, 119 d

Doktorka Dáša Franić na fakulte aktívne pôsobí od roku 2011, kedy nastúpila na doktorandské štúdium, ktoré v roku 2014 úspešne obhájila a kontinuálne nastúpila na pozíciu odborného asistenta. V súčasnosti pôsobí na FMK ako prodekanka pre kvalitu, akreditáciu a doktorandské štúdium.

Vyštudovala marketingovú komunikáciu na FMK UCM vo všetkých troch stupňoch, okrem toho v roku 2018 získala bakalársky titul na FF UCM v študijnom programe anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii. V rámci vedeckej, pedagogickej i publikačnej činnosti sa venuje skúmaniu nástrojov marketingovej komunikácie so zameraním na problematiku reklamy a vzťahov s verejnosťou s dôrazom na vzťahy s médiami.

Dlhé roky sa podieľa na príprave, organizácii i koordinácii medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity, ktorá je dnes renomovaným a obľúbeným podujatím s výstupmi indexovanými v databáze Web of Science. Rovnako spolupracuje na organizácii iných vedeckých podujatiach a podieľa sa aj na ďalších aktivitách smerujúcich k neformálnemu vzdelávaniu študentov. Od roku 2012 je členkou redakcie vedeckého časopisu Communication Today, kde pôsobí ako koordinátorka komunikácie s autormi, recenzentmi i členmi redakcie.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB 001 Inovácie v slovenskej reklame / Mendelová, Dáša - Zaušková, Anna ; recenzenti: Anna Križanová, Ľudmila Čábyová, Aleš Hes. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 142 s. - ISBN 978-80-8105-782-3.

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABC 001 Inovácie v mediálnom prostredí / Mendelová, Dáša, 2015.
In: Otázky médií dnešní doby / Jana Gibarti (Ed) ; recenzenti: Zora Hudíková, Eva Jandová, Vladimír Bačišin. - 1. vyd. - Ostrava : ANAGRAM, 2015. - ISBN 978-80-7342-282-0, s. 81-105 [1,82 AH].

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Kreatívny projektový manažment / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana - Madleňák, Adam - Mendelová, Dáša ; recenzenti: Rudolf Rybanský, Michal Vaněk, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - 192 s. - ISBN 978-80-8105-555-3.

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADC 001 Environmental protection and sustainable development in the Slovak republic / Zaušková, Anna - Miklenčičová, Renáta - Madleňák, Adam - Bezáková, Zuzana - Mendelová, Dáša, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 153-159.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADM 001 Problems of innovative thinking advocacy within the Christian doctrine / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam - Mendelová, Dáša - Bezáková, Zuzana, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 3 (2014), pp. 81-87.

ADM 002 Astroturfing as a controversial media relations tool / Mendelová, Dáša, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 175-184.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADN 001 Innovation in the Slovak advertising environment / Mendelová, Dáša - Zaušková, Anna, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 39-56.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Inovácie a inovačná výkonnosť na slovenskom mediálnom trhu / Mendelová, Dáša = Innovations and innovation performance on the Slovak media market, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 199-206 [CD-ROM].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 6

AFC 001 Papier, polygrafia, tlač / Mendelová, Dáša, 2013.
In: (Ko)media : Praha, 11. října 2012 : vědecký sborník z mezinárodní konference / editor: Dušan Pavlů ; recenzenti: Jaroslav Světlík, Dana Petranová. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2013. - ISBN 978-80-7408-067-8, [5 s.] [CD-ROM].

AFC 002 Čo sa nám páči a čo nie alebo inovácie v dizajne / Mendelová, Dáša = What do we like and what don´t or innovation in design, 2014.
In: Marketingová komunikace a společnost = Marketing communications and society : sborník 2. mezinárodní vědecké konference / editor: Dušan Pavlů ; recenzenti: Jaroslav Světlík, Katarína Fichnová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2014. - ISBN 978-80-7408-097-5, S. 377-386 [CD-ROM].

AFC 003 Mediálny trh a možnosti jeho inovácií / Mendelová, Dáša - Krajčovič, Peter - Kretiková, Eva, 2014.
In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 642-650 [CD-ROM].

AFC 004 Promotion of sacral sights in Trnava region / Mendelová, Dáša, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: ESRARC 2016 : 8th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Claudia Pelosi ... [et al.] ; [reviewers] Giorgia Agresti, Barbara Aquilani. - [Firenze] : Nardini Editore, 2016. - (kermesquaderni, ISSN 2036-1122). - ISBN 978-88-404-4377-5, S. 154-157.

AFC 005 Significance of Religious Events in the Town of Trnava / Mendelová, Dáša, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: ESRARC 2017 : 9th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Iulian Rusu ... [et al.] ; [reviewers] Giorgia Agresti, Nicolae Apostolescu. - Torino : Lexis Compagnia Editoriale, 2017. - ISBN 978-88-94206-44-9. - ISSN 2532-4381, S. 154-157.

AFC 006 Online communication of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints / Bezáková, Zuzana - Mendelová, Dáša, 2018.
In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 183-186.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 9

AFD 001 Doska: Dizajn. Online. Súťaž. Kreativita. Aplikácia / Mendelová, Dáša - Mužíková, Dáša - Hliboký, Matúš - Macko, Branislav = Doska: Design. Online. Competition. Creativity. Application, 2012.
In: Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Jozef Matúš. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-392-4, S. 63-68.

AFD 002 Nie je text ako text / Mendelová, Dáša - Mužíková, Dáša = The text is not always only a text, 2012.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Quo Vadis masmedia/Quo Vadis marketing - II. časť: sekcia marketingovej komunikácie / editori: Dana Petranová, Renáta Nováková, Hana Pravdová ; recenzenti: Daniela Kollárová, Viliam Končál. - 1. vyd. - ISBN 978-80-8105-384-9, S. 142-147 [CD-ROM].

AFD 003 Inovácie - kam nás privedú? / Mendelová, Dáša = Paper title in English, 2013.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Eva Odlerová, Vasko Kusin. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-486-0, S. 115-121 [CD-ROM].

AFD 004 Inovácie v kontexte trvalo udržateľného rozvoja / Zaušková, Anna - Mendelová, Dáša - Bezáková, Zuzana = Inovation in the context of sustainable development, 2013. - Popis urobený: 18. 11. 2013.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `13 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2013), s. 838-844 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 005 Kreativita a tvorivosť ako východisko k inováciám / Mendelová, Dáša, 2013.
In: Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VIII. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove usporiadanej dňa 25. a 26. apríla 2013 v Prešove / editor Jozef Gajdoš ; recenzenti Soňa Hurná, Ladislav Lukáč, Adriana Czikosová. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2013. - ISBN 978-80-89372-50-8, S. 67-72.

AFD 006 Kreativita ako jeden z východiskových prvkov dizajnu / Mendelová, Dáša = Creativity as one of the fundamental design elements, 2013.
In: Marketing identity : dizajn, ktorý predáva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 4. - 5. november 2013 / editori: Ľudmila Čábyová, Alena Kusá ; recenzenti: Vladimíra Jurišová, Veronika Hrabačková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-553-9, S. 107-117.

AFD 007 Ability to create and adopt innovative concepts on Slovak advertising market / Mendelová, Dáša, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 123-133.

AFD 008 K problematike tvorby a realizácie prvej časti ekoinovačného procesu / Bezáková, Zuzana - Mendelová, Dáša = The problems of realisation and implementation of the first phase of the eco-innovations process, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 7-23.

AFD 009 Využitie onlinového prostredia v procese realizácie ekoinovácií / Bezáková, Zuzana - Mendelová, Dáša, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 19-27.

AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Počet záznamov: 1

AFG 001 Inovacije u slovačkom medijskom okruženju / Višňovský, Ján - Radošinská, Jana - Mendelová, Dáša = Innovations in Slovak media environment, 2017.
In: Mediji i medijska kultura - europski realiteti : međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup : knjiga sažetaka / urednici (editors): Ivana Žužul, Željko Pavić, Ivana Bestvina Bukvić. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Odjel za kulturologiju, 2017. - ISBN 978-953-8154-02-7, S. 124-125.

BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 7

BDF 001 Biokvalita si hľadá spotrebiteľov len pomaličky / Mendelová, Dáša : presvedčovanie ľudí si vyžiada ešte čas, 2011.
In: progressLetter. - ISSN 1338-3191, Roč. 9, č. 6 (2011), s. 8.

BDF 002 Firmy sa vzdelávaniu zbytočne bránia / Mendelová, Dáša : krok po kroku smerom k stratégii, 2011.
In: progressLetter. - ISSN 1338-3191, Roč. 9, č. 2 (2011), s. 10-11.

BDF 003 Klastre - silní hráči cestovného ruchu / Mendelová, Dáša : ale i beh na dlhú trať, 2011.
In: progressLetter. - ISSN 1338-3191, Roč. 9, č. 4 (2011), s. 8.

BDF 004 Marketing cez mobily stále trendom / Solík, Martin - Mendelová, Dáša : konferencia Mobilný marketing 2012 opäť skvelá, 2012.
In: progressLetter. - ISSN 1338-3191, Roč. 10, č. 10 (2012), s. 12-13.

BDF 005 Nereflektujeme zmeny v komunikácii / Mendelová, Dáša, 2012.
In: Stratégie : o marketingu, reklame, online, médiách a out-of-home. - ISSN 1335-2016, príloha Výstavníctvo, november 2012, s. 13.

BDF 006 Skratka MICE pre Slovensko prínosom / Mendelová, Dáša : incentívna turistika zvyšuje prestíž krajiny, 2011.
In: progressLetter. - ISSN 1338-3191, Roč. 9, č. 4 (2011), s. 6.

BDF 007 Trendy prajú e-learningu / Mendelová, Dáša : nová generácia nemá problém s elektronizáciou vzdelávania, 2011.
In: progressLetter. - ISSN 1338-3191, Roč. 9, č. 2 (2011), s. 19.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 1

BED 001 Návrh reklamnej kampane pre nový produkt / Michelčíková, Mária - Krasińska, Vladimíra - Mitošinková, Nikoleta - Ulbrich, Adam - Mendelová, Dáša, 2012.
In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. II. časť : Sekcia marketingovej a masmediálnej komunikácie / editori: Milan Rajčák, Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ivan Dubnička, Alexander Plencner. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-378-8, S. 89-106 [DVD-ROM].

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 2

GII 001 Nové portály pre podnikateľov z dielne Vladimíra Tomeka / Tomek, Vladimír - Mendelová, Dáša ; [dotazovateľ Dáša Mendelová], 2012.
In: progressLetter. - ISSN 1338-3191, Roč. 10, č. 8 (2012), s. 16-17.

GII 002 Trnava Tourism: musíme ťahať za jeden povraz / Kotlárik, Andrej - Mendelová, Dáša ; [dotazovateľ Dáša Mendelová], 2012.
In: progressLetter. - ISSN 1338-3191, Roč. 10, č. 6 (2012), s. 8.

Predmety

  • Media relations I., II. - 2. ročník Bc. VZME
  • Public relations I., II. - 2. ročník Bc. VZME
  • Teória marketingovej komunikácie - 2. ročník Bc. MARK

Projekty

VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách

VEGA: Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie

FPPV: Praktická implementácia nástrojov marketingovej komunikácie

Pobyty

Erasmus: Pedagogická mobilita. Univerzita v Dubrovníku, Chorvátsko

Univerzita J. J. Strossmayera v Osijeku, Chorvátsko

Universidad de Matanzas, Kuba

Univerzita Hradec Králové, Česká Republika

Univerzita v Dubrovníku, Chorvátsko

Salzburg Academy on Media and Global Change, Rakúsko (Letná škola)

Oznamy