fmk kreatívne centrum

Skladová prejde rekonštrukciou, na FMK vznikne kreatívne centrum

Slúžiť bude na stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ako aj na rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.

Na vybudovanie kreatívneho centra získala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave nenávratný finančný príspevok z Ministerstva kultúry SR v rámci operačného programu IROP.

Centrum bude poskytovať služby inkubátora a akcelerátora, ako aj prezentáciu produktov a sieťovania s inými partnermi. Hlavným zámerom je v spolupráci s mentormi z praxe vytvoriť inkubačný program pre záujemcov o podnikanie alebo pre už začínajúcich či existujúcich podnikateľov pôsobiacich v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 

Vznikne prvé slovenské virtuálne múzeum či základňa pre e-športy

„Centrum bude poskytovať rozsiahly komplex služieb zameraných na podporu a rozvoj kreatívneho talentu, zručností a na uspokojenie dopytu po kreatívnej tvorbe v oblasti digitálnej produkcie hudby, hier a dizajnu, ako aj virtuálnu archiváciu kultúrnych pamiatok,“ uviedol Andrej Brník, prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou FMK UCM v Trnave. 

Ambíciou fakulty je v rámci kreatívneho centra zriadiť tzv. centrum digitálnych audiovizuálnych produktov, základňu pre elektronické športy a prvé slovenské virtuálne múzeum s archiváciou historických artefaktov múzeí, kostolov, synagóg a iných kultúrnych inštitúcií pôsobiacich v Trnavskom kraji.  

„Kreatívne centrum má ambíciu taktiež rozvíjať a naštartovať procesy, ktoré pomôžu premeniť kreatívny ľudský potenciál do komerčne využiteľného alebo verejne prospešného produktu alebo služby. V rámci digitálnej a audiovizuálnej tvorby plánujeme podporiť nepodnikateľské subjekty a eventuálne ich transformovať do malých alebo stredných podnikov,“ doplnil Brník. 

Coworkingové centrum aj nová technika

Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 1 437 322,97 eur. Z týchto prostriedkov bude napríklad kompletne prebudovaná časť priestorov fakulty na Skladovej ulici v Trnave, kde bude kreatívne centrum sídliť. Súčasťou prestavby bude vybudovanie coworkingového priestoru, kde sa budú môcť schádzať členovia kreatívneho centra, konzultovať svoje nápady a pracovať na projektoch.

Súčasťou budú aj prednáškové a konferenčné miestnosti pre verejnosť a nové technické vybavenie štúdií vrátane ozvučenia, virtuálnej reality a 3D skenovania. Prístup do všetkých priestorov bude zabezpečený aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Interiérové prvky budú navrhnuté taktiež s ohľadom na bezbariérovosť. 

skladová

Nákres prestavby budovy na Skladovej. Zdroj: FMK UCM v Trnave

Kreatívne centrum umožní prepojiť teoretické poznatky nadobudnuté počas štúdia s praktickými znalosťami a zároveň umožní širokej verejnosti rekvalifikovať sa a uplatniť sa na pracovnom trhu. Týmto prispeje k tvorbe nových podnikateľských a pracovných miest pre obyvateľov Trnavského kraja, ako aj ku vzniku nových projektov a inovatívnych nápadov,“ doplnila dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave Ľudmila Čábyová

Plánovaný termín začiatku prestavby je január 2022. Kreatívne centrum bude spustené na jar 2023.

Zmení sa bufet či vstup, pribudne infopoint

Pre kreatívne centrum bude vyčlenený blok B budovy na Skladovej ulici, ktorý prejde kompletnou rekonštrukciou. Priestory bývalej jedálne budú využité ako coworkingové centrum. Samostatný vchod do jedálne bude dispozične prepojený s priestorom budúceho open speace-u. Tento priestor, ako i ostatné priestory na poschodí, bude mať nový bezbariérový vstup

V rámci coworkingu bude vytvorené miesto pre pracovné tímy. Do priestoru by sa malo v jednom čase zmestiť viac ako 30 ľudí. V doobedňajších hodinách bude tento priestor slúžiť na výučbu. Vytvorená bude malá zasadacia miestnosť, vizuálne a akusticky oddelená zasklenou priečkou.

Súčasný bufet v hlavnej budove, ktorý je rozdelený na jedálenskú časť pre študentov a pre verejnosť, sa zmení na otvorený priestor pre návštevníkov kreatívneho centra. Tento priestor môže v čase výdaja jedla naďalej slúžiť aj ako jedáleň, bufet a kaviareň. Po zatvorení však bude slúžiť pre verejnosť a študentov ako viacúčelová miestnosť pre prednášky a skupinovú prácu alebo výstavy.

skladová

Pohľad na nový vstup do budovy. Zdroj: FMK UCM v Trnave

Priestor súčasného, ako i novovytvoreného vstupu bude zabezpečovať infopoint s informátorom, ktorý bude mobilný a umiestnený v rámci súčasnej vstupnej haly.

Zrekonštruované priestory budú vybavené novými elektrickými rozvodmi, novou vzduchotechnikou, ale aj novou technikou, pribudnú multifunkčné prednáškové miestnosti, budú modernizované HD štúdio a fotoateliér, zabezpečené nové technológie, ako Motion capture, virtuálna realita, 3D scan, počítače a nové ozvučenie prednáškových miestností. Priestory budú súčasne vybavené novým viacúčelovým inventárom.

Fakulta masmediálnej komunikácie tak súčasne vytvorí priestor pre implementáciu projektovo orientovanej výučby s nadväznosťou na inkubačné a akceleračné programy s podporou investorov.