doc. Mgr. Zdenko Mago, PhD.

univerzitný docent, šéfredaktor Acta Ludologica

Docent Zdenko Mago vyštudoval marketingovú komunikáciu na FF UKF v Nitre, kde v roku 2015 úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu a získal titul PhD. Na Katedre digitálnych hier FMK UCM v Trnave pôsobí od roku 2015, od roku 2021 na funkčnom mieste docenta. V roku 2024 úspešne absolvoval habilitačné konanie na FF UKF v Nitre a bol mu udelený vedecko-pedagogický titul docent.

Vo svojej vedeckej činnosti sa primárne zaoberá hernými štúdiami a ich prepojením na marketingovú komunikáciu. Predovšetkým sa profiluje v oblasti advergamingu, v rámci ktorej okrem iných publikoval vedeckú monografiu World of Advergaming: Digitálne hry ako nástroje reklamy a skriptá Dizajn reklamnej hry (nielen) pre nezávislých vývojárov. Tomuto diskurzu sa venuje aj v kontexte širšej vizuálnej a audiovizuálnej pop-kultúry, implementovania kreativity v digitálnohernom sektore a skúma špecifické súčasti digitálnych hier, ako napríklad Easter eggs a achievementy. Je autorom vysokoškolských učebníc Úvod do štúdia digitálnych hier I. a Marketing digitálnych hier.

V súčasnosti pôsobí ako šéfredaktor vedeckého časopisu Acta Ludologica, zameraného na komplexný diskurz hier a digitálnych hier.

Oblasti záujmu: herný marketing, game-based marketing, advergaming, gamifikácia, digitálne hry, herné štúdiá, vizuálna a audiovizuálna pop-kultúra (film, televízia, komiks).

 

Publikácie

V1 (AAB) Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Mago, Z. (2016). World of advergaming : Digitálne hry ako nástroje reklamy. Univerzita sv. Cyrila a Metoda.

V2 (ABA) Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách

Mago, Z. (2017). Virtuální herní a sociální světy. In J. Světlík (Ed.): Reklama : teorie, koncepce, modely (s. 312-353). WSIZ.

P1 (ACB) Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Mago, Z. (2022). Marketing digitálnych hier. Univerzita sv. Cyrila a Metoda.

Mago, Z. (2020). Úvod do štúdia digitálnych hier I. Univerzita sv. Cyrila a Metoda.

P1 (BCI) Skriptá a učebné texty

Mago, Z., & Lehocký, F. (2019). Dizajn reklamnej hry (nielen) pre nezávislých vývojárov. Univerzita sv. Cyrila a Metoda.

V3 (ADM) Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Mago, Z., Wojciechowski, Łukasz P., Balážiková, M., & Shelton, A. J. (2023). Learning by playing. A case study of the education in photography by digital games. Journal of Education Culture and Society, 14(1), 465–479. https://doi.org/10.15503/jecs2023.1.465.479

V3 (ADN) Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Katarína, K., Mago, Z., & Lenghart, P. (2022). Perception of the higher education in digital games by Slovak high school students. Media Literacy and Academic Research, 5(2), 95-109.

Mago, Z. (2020). Fake-vertising and Mobile Games: Case Study of 'Pull the Pin' Ads. Communication Today, 11(2), 132-147.

Predmety

 • propedeutika digitálnych hier – 1. Bc. TEDI
 • marketing digitálnych hier – 2. Bc. TEDI
 • odborná prax – 2. Bc. TEDI
 • seminár k záverečnej práci I. – 3. Bc. TEDI
 • kreativita v spracovaní digitálnych hier – 1. Mgr. TEDI
 • marketingová komunikácia digitálnych hier – 1. Mgr. TEDI
 • preddiplomová prax – 2. Mgr. TEDI
 • interaktívne komunikáty pre deti a mládež I., II. – 1. Mgr. AMES
 • herné mechaniky - 1. Bc. TEDI
 • naratívny dizajn – 1. Bc. TEDI
 • procesy produkcie a postprodukcie I., II. – 1. Mgr. TEDI
 • typologická charakteristika publika digitálnych hier - 1. PhD. TEDI
 • Projekty

 • VEGA 1/0489/23: Inovatívny model monetizácie digitálnych hier v oblasti kreatívneho priemyslu. Doba riešenia: 2023 – 2025. Vedúca projektu: prof. PhDr. Pravdová Hana, PhD.
 • APVV-21-0115: Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia. Doba riešenia: 2022 - 2026. Vedúca projektu: doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD.
 • KEGA 018UCM-4/2021: Umenie v masmédiách – ambientné média. Doba riešenia: 2021 - 2022. Vedúci projektu: doc. Mgr. Lukasz P. Wojciechowski, PhD.
 • KEGA 023UCM-4/2020: Rozvoj digitálnoherných štúdií a dizajnu. Doba riešenia: 2020 – 2022. Vedúci projektu: Mgr. Zdenko Mago, PhD.
 • VEGA 1/0283/20: Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií. Doba riešenia: 2020 – 2022. Vedúci projektu: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
 • VEGA 1/0708/18: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách. Doba riešenia: 2018 – 2020. Vedúca projektu: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
 • KEGA 008UMB-4/2015: Ľudské práva a protipredsudková výchova. Doba riešenia: 2015 – 2017. Vedúca projektu: prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
 • KEGA 035UKF-4/2015: Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu ako odrazu mediálnej kultúry. Doba riešenia: 2015 – 2016. Vedúca projektu: Mgr. Györgyi Janková, PhD.
 • Členstvá

 • šéfredaktor vedeckého časopisu Acta Ludologica (2018 – súčasnosť)
 • člen domácej vedeckej spoločnosti Európska Akadémia Manažmentu, Marketingu a Médií (2012 – súčasnosť)
 • člen Vedeckého výboru konferencie Megatrendy a médiá, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM (2017 – súčasnosť)
 • člen redakcie vedeckého časopisu Dot.comm (2013 – súčasnosť)
 • člen redakcie vedeckého časopisu Analýza a výskum v marketingovej komunikácii (2013 – 2015)
 • člen zahraničnej vedeckej spoločnosti Česká marketingová spoločnosť (2018)
 • inštitucionálne členstvo FMK v zahraničnej vedeckej asociácii Higher Education Video Game Alliance (HEVGA)
 • inštitucionálne členstvo FMK v zahraničnej vedeckej asociácii (Digital Games Research Association (DiGRA)
 • člen Rady pre študijný program teória digitálnych hier (2021 - súčasnosť)
 • Pobyty

 • School of Digital Technologies, Tallinn University, Tallinn, Estónsko – 11.10.-15.10.2022, Erasmus+ Staff Mobility For Training
 • Business and Technology University, Tbilisi, Gruzínsko – 30.11.2021-3.12.2021, BTU International Teaching Week 2021
 • Centrum pro mediální studia, Fakulta scoiálních věd, Univerzita Karlova, Praha – 29.11.-3.12.2021, Erasmus+ Staff Mobility for Teaching
 • Ritsumeikan University, Kjóto, Japonsko – január 2018, visiting researcher
 • Oznamy