Mgr. Zdenko Mago, PhD.

univerzitný docent, šéfredaktor Acta Ludologica

Doktor Zdenko Mago vyštudoval marketingovú komunikáciu na FF UKF v Nitre, kde v roku 2015 úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu a získal titul PhD. Na Katedre digitálnych hier FMK UCM v Trnave pôsobí od roku 2015, od roku 2021 na funkčnom mieste docenta.

Vo svojej vedeckej činnosti sa primárne zaoberá hernými štúdiami a ich prepojením na marketingovú komunikáciu. Predovšetkým sa profiluje v oblasti advergamingu, v rámci ktorej okrem iných publikoval vedeckú monografiu World of Advergaming: Digitálne hry ako nástroje reklamy a skriptá Dizajn reklamnej hry (nielen) pre nezávislých vývojárov. Tomuto diskurzu sa venuje aj v kontexte širšej vizuálnej a audiovizuálnej pop-kultúry, implementovania kreativity v digitálnohernom sektore a skúma špecifické súčasti digitálnych hier, ako napríklad Easter eggs a achievementy. Je autorom vysokoškolskej učebnice Úvod do štúdia digitálnych hier I.

V rokoch 2014 a 2017 bol členom programovej komisie medzinárodnej vedeckej konferencie Central and Eastern European Games Studies. V súčasnosti pôsobí ako šéfredaktor vedeckého časopisu Acta Ludologica, zameraného na komplexný diskurz hier a digitálnych hier.

Oblasti záujmu: herný marketing, game-based marketing, advergaming, gamifikácia, digitálne hry, herné štúdiá, vizuálna a audiovizuálna pop-kultúra (film, televízia, komiks).

 

Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

MAGO, Z.: World of Advergaming : digitálne hry ako nástroje reklamy. 1. vyd. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. 99 s. ISBN 978-80-8105-814-1.

ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v asopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách

MAGO, Z.: Virtuální herní a sociální světy. In SVĚTLÍK, J. a kol.: Reklama : teorie, koncepce, modely. 1. vyd. Rzeszow : WSIZ, 2017, s. 312-353. ISBN 978-83-64286-71-1.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

MIKULÁŠ, P., MAGO, Z.: Hráči počítačových hier ako cieľová skupina marketingovej komunikácie. In Analýza a výskum v marketingovej komunikácii. Nitra : UKF, 2012, s. 209-234. ISBN 978-80-558-0046-2.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

MAGO, Z.: Úvod do štúdia digitálnych hier I. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. 140 s. ISBN 978-80-572-0069-7.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

MAGO, Z.: New trends of marketing communication based on digital games. In European Journal of Science and Theology, 2016, roč. 13, č. 6, s. 171-182. ISSN 1841-0464.

MAGO, Z.: Violence and digital games: Facts beyond myths. In European Journal of Science and Theology, 2016, roč. 12, č. 5, s. 135-144. ISSN 1841-0464.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

MAGO, Z.: Fake-vertising and Mobile Games: Case Study of 'Pull the Pin' Ads. In Communication Today. 2020, roč. 11, č. 2, s. 132-147. ISSN 1338-130X.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

MAGO, Z.: Games on social networks and the promotion within. In Studia Ekonomiczne : Marketing communication – selected issues, 2015, roč. 14, č. 205, s. 49-58. ISSN 2083-8611.

MAGO, Z., MIKULÁŠ, P.: The Use of Computer Games for Promotional Purposes. In Jounalism and Mass Communication, 2013, roč. 3, č. 1, s. 48-57. ISSN 2160-6579.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

MAGO, Z.: Účelové z(ne)hodnocovanie Easter Eggs v digitálnych hrách. In Art Communication & Popculture, 2019, roč. 5, č. 1-2, s. 91-102. ISSN 1339-9284.

MAGO, Z.: Easter Eggs in Digital Games as a Form of Textual Transcendence (Case Study). In Acta Ludologica, 2019, roč. 2, č. 2, s. 48-57. ISSN 2585-8599.

MAGO, Z.: The Concept of Timelessness Applied to Advergames. In Acta Ludologica, 2018, roč. 1, č. 2, s. 18-33. ISSN 2585-8599.

MAGO, Z.: Seriózne a edukatívne hry v marketingovej komunikácii. In Analýza a výskum v marketingovej komunikácii, 2017, roč. 5, č. 1, s. 27-34. ISSN 1339-3715.

MAGO, Z.: Edukačný potenciál digitálnych hier. In Analýza a výskum v marketingovej komunikácii, 2016, roč. 4, č. 1, s. 45-51. ISSN 1339-3715.

KOPRDA, T., MAGO, Z., BAČÍKOVÁ, Z.: Komparácia slovenského a poľského herného prostredia. In Art Communication & Popculture, 2016, roč. 2, č. 2, s. 125-141. ISSN 1339-9284.

MAGOVÁ, L., MAGO, Z.: Výchova k rešpektovaniu ľudských práv a prosociálne aspekty digitálnych hier. In Dot.comm, 2015, roč. 3, č. 2, s. 49-56. ISSN 1339-5181.

MAGO, Z.: Implicitný in-game advertising: Nástroj pre self-promotion a cross-promotion v digitálnych hrách. In Analýza a výskum v marketingovej komunikácii, 2015, roč. 3, č. 1, s. 30-38. ISSN 1339-3715.

KÖRMENDI, E., MAGO, Z.: Grand Theft Auto V: Analýza marketingovej kampane najrýchlejšie predávaného zábavného produktu v histórii. In Analýza a výskum v marketingovej komunikácii, 2015, roč. 3, č. 2, s. 36-44. ISSN 1339-3715.

MAGO, Z.: Avatar ako genderizačný faktor vo virtuálnom prostredí digitálnych hier. In Dot.comm, 2014, roč. 2, č. 1-2, s. 33-42. ISSN 1339-5181.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

FILIPCZYK, G., MAGO, Z.: Wykorzystanie gier komputerowych w komunikacji organizacji. In Cyfrowa komunikacja organizacji. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020. ISBN 978-83-7875-612-5, s. 194-208.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

MAGO, Z., ŠIMONOVIČOVÁ, N.: Inovácie v oblasti propagácie zalesňovania a ochrany stromov s využitím SoLoMo herného dizajnu. In ZAUŠKOVÁ, A.,  MADLEŇÁK, A., MIKLENČIČOVÁ, R. (eds.): Výskumné štúdie a analýzy súvisiace s uplatnením komunikačných aktivít prezentujúcich environmentálne inovácie prostredníctvom konceptu SoLoMo. 1. vyd. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. ISBN 978-80-572-0037-6, s. 125-134 [CD-ROM].

MAGO, Z., KABÁT, M., ALFÖLDIOVÁ, A.: Využitie game jamov pri tvorbe ekoinovačných hier. In ZAUŠKOVÁ, A.,  MADLEŇÁK, A., MIKLENČIČOVÁ, R. (eds.): Výskumné štúdie a analýzy súvisiace s uplatnením komunikačných aktivít prezentujúcich environmentálne inovácie prostredníctvom konceptu SoLoMo. 1. vyd. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. ISBN 978-80-572-0037-6, s. 101-110. [CD-ROM].

MAGO, Z.: Komparácia marketingových nástrojov založených na SoLoMo stratégii v rámci propagácie ekoinovácií. In MADLEŇÁK, A. (ed.): Integrácia sociálnych médií, geolokačných služieb a mobilných zariadení v záujme podpory environmentálnych inovácií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikcie UCM v Trnave, 2018. ISBN 978-80-8105-975-9, s. 86-97.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

MAGO, Z.: Increasing Awareness and Learning About Eco-Innovations Through Digital Games. In ELBÆK, L., MAJGAARD, G., VALENTE, A., KHALID, Md. S. (eds.): The Proceedings of the 13th International Conference on Game Based Learning ECGBL 2019. Odense : ACPI, 2019, s. 1013-1015. ISBN 978-1-912764-38-9. ISSN 2049-0992.

MAGO, Z.: Tetris and Gamification in Marketing Communication. In BÁRTEK, T., MIŠKOV, J., ŠVELCH, J. (eds): New Perspectives in Game Studies: Proceedings of the Central and Eastern European Game Studies Conference Brno 2014. Brno : Masaryk University, 2015, s. 91-107. ISBN 978-80-210-8044-7.

MAGO, Z.: Cieľová skupina hráčov počítačových (video) hier a jej vnímanie in-game advertisingu. In CONference 2013 : sborník z IV. ročníku odborné konference v oboru herních studií, Brno 10. května 2013. Brno : Flow, 2014, s. 94-107. ISBN 978-80-905480-6-0.

MAGO, Z.: Marketing based on computer (video) games. In QUAERE 2013 : sborník z interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, Hradec Králové 20.-24. května 2013. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, s. 92-104. ISBN 978-80-905243-7-8.

MAGO, Z.: Advergaming – marketingovo-komunikačné využitie počítačových hier. In (KO)media : vědecký sborník z mezinárodní vědecké konference, Praha 11. října 2012. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2013, s. 26-32. ISBN 978-80-7408-067-8.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

MAGO, Z., KABÁT, M., ALFÖLDIOVÁ, A.: Game jams as a source of creativity in promoting eco-innovations. In BUČKOVÁ, Z., RUSŇÁKOVÁ, L., SOLÍK, M. (eds.): Megatrends and Media : Digital Universe : Conference Proceedings from the International Scientific Conference. 1. vyd. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. ISBN 978-80-572-0015-4, ISSN 2453-6474, s. 386-398.

MAGO, Z.: Bringing reality closer to gamers. In SOLÍK, M., RYBANSKÝ, R. (eds.): Megatrends and Media : Reality and Media Bubbles. 1. vyd. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. ISBN 978-80-8105-952-0. ISSN 2453-6474, s. 81-94.

PÚCHOVSKÁ, O., MAGO, Z.: Celebrity endorsement within digital games ́ commercials. In KUSÁ, A., ZAUŠKOVÁ, A., RUSŇÁKOVÁ, L. (eds.): Marketing Identity : Digital Mirrors – part II. 1. vyd. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. ISBN 978-80-8105-985-8. ISSN 1339-5726, s. 153-167.

WOJCIECHOWSKI, Ł. P., MAGO, Z.: Advertainment - the relation between guerrilla marketing and digital games. In PETRANOVÁ, D., RYBANSKÝ, R., MENDELOVÁ, D. (eds.): Marketing Identity : Online rules – part I. 1. vyd. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017, s. 437-447. ISBN 978-80-8105-917-9. ISSN 1339-5726.

MAGO, Z.: Self- and cross-promotion within digital games. In PETRANOVÁ, D., MATÚŠ, J., MENDELOVÁ, D. (eds.): Marketing Identity : Brands we love – part I. 1. vyd. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016, s. 336-345. ISBN 978-80-8105-840-0. ISSN 1339-5726.

MAGO, Z., MAGOVÁ, L.: Násilie v digitálnych hrách: ľudskoprávne aspekty v kontexte etickej výchovy. In KALISKÝ, J. (ed): Globalizovaná súčasnosť, jej morálne a osobnostné výzvy v kontexte etickej výchovy : zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum, 2016, s. 144-152. ISBN 978-80-557-1167-6.

MAGO, Z., KNAPCOVÁ, J.: In-game advertising within Alan Wake and its perception (case study). In ČÁBYOVÁ, Ľ., PETRANOVÁ, D. (eds): Marketing Identity : Digital Life - part I. 1. vyd. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015, s. 491-502. ISBN 978-80-8105-779-3. ISSN 1339-5726. Indexovaný v databáze Web of Science.

MAGO, Z.: Storytelling v počítačových hrách ako súčasť advergamingu. In Súmrak médií - Problematika narácie v médiách : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 28. novembra 2012 na Žilinskej univerzite v Žiline. Žilina : Žilinská univerzita, 2013, s. 76-84. ISBN 978-80-554-0759-3.

BCB Učebnice pre stredné a základné školy

SPÁLOVÁ, L., MIKULÁŠ, P., BALÁŽIOVÁ, I., MAGO, Z.: Digital a ľudské práva. [CD-ROM]. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISBN 978-80-557-1373-1.

BCI Skriptá a učebné texty

MAGO, Z., LEHOCKÝ, F.: Dizajn reklamnej hry (nielen) pre nezávislých vývojárov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2019. 138 s. ISBN 978-80-8105-997-1.

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

MAGO, Z., MAGOVÁ, L.: II./3 Didaktické možnosti využitia digitálnych hier. In POLÁKOVÁ, E. (ed): Ľudské práva a prosociálna výchova : metodická príručka pre učiteľov základných škôl. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum, 2016, s. 61-75. ISBN 978-80-557-1083-9.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

DOMANSKÝ, J., MAGO, Z.: Alternate reality games umenie v komunikačnej oblasti. In BEDNÁRIK, J., GRACA, M. (eds.): ŠVOAUK 2019 : študentská vedecká odborná a umelecká konferencia : študentská vedecká odborná a umelecká konferencia : sekcia marketingovej a masmediálnej komunikácie. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. ISBN 978-80-572-0008-6, s. 263-288.

MAGO, Z.: Digitálne hry a herné štúdiá. In ČÁBYOVÁ, Ľ., VIŠŇOVSKÝ, J., GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, S., ČMEHÝLOVÁ-RAŠOVÁ, D. (eds.): Masmediálne štúdiá : príručka na prijímacie skúšky. 1. vyd. Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-25-9, s. 220-234.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

MAGO, Z.: The Last of Us Part II. In Acta Ludologica. 2020, roč. 3, č. 2, s. 87-88. ISSN 2585-8599.

MAGO, Z.: Attentat 1942. In Apparatus. Film, Media and Digital Cultures in Central and Eastern Europe, 2019, č. 9. ISSN 2365-7758. [online]. Dostupné na: <http://www.

apparatusjournal.net/index.php/apparatus/article/view/181/444>. DOI: http://dx.doi.org/

10.17892/app.2019.0009.181.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

MAGO, Z., BRNÍK, A., PRIBILA, K. (eds.): ŠVOAUK 2020 : sekcia umeleckej komunikácie. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. 119 s. ISBN 978-80-572-0049-9.

VIŠŇOVSKÝ, J., WOJCIECHOWSKI, L. P., MAGO, Z. (eds.): ŠVOAUK 2018 : sekcia masmediálnej komunikácie. 1. vyd. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. 410 s. ISBN 978-80-8105-981-0.

MAGO, Z., BUČEK, S., KABÁT, M. (eds.): Digital Games´ Life & Afterlife : Abstract Proceedings of the Eastern European Game Studies Conference, September 28-30, 2017 Trnava, Slovak Republic. 1. vyd. Trnava : University Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2017. 111 s. ISBN 978-80-8105-873-8.

MAGO, Z. a kol. (eds.).: Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie IV [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov zo 4. ročníka vedecko-odborného seminára, Nitra 3.10.2014. 1. vyd. Nitra : UKF, 2015. 99 s. ISBN 978-80-558-0756-0.

BAČÍKOVÁ, Z., KIKOVÁ, H., MAGO, Z. (eds.): Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie III [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal 15. mája 2014 na UKF v Nitre. 1. vyd. Nitra : UKF, 2014. 67 s. ISBN 978-80-558-0576-4.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

MAGO, Z.: Found in Translation. In Acta Ludologica. 2019, roč. 2, č. 1, s. 90-91. ISSN 2585-8599.

MAGO, Z.: The „father“ of the Nintendo entertainment system in Slovakia for the first time : interview with Masayuki Uemura. In Acta Ludologica, 2018, roč. 1, č. 1, s. 52-54. ISSN 2585-8599.

Predmety

 • propedeutika digitálnych hier – 1. Bc. TEDI
 • marketing digitálnych hier – 2. Bc. TEDI
 • odborná prax – 2. Bc. TEDI
 • seminár k záverečnej práci I. – 3. Bc. TEDI
 • kreativita v spracovaní digitálnych hier – 1. Mgr. TEDI
 • marketingová komunikácia digitálnych hier – 1. Mgr. TEDI
 • preddiplomová prax – 2. Mgr. TEDI
 • interaktívne komunikáty pre deti a mládež I., II. – 1. Mgr. AMES
 • herné mechaniky - 1. Bc. TEDI
 • typologická charakteristika publika digitálnych hier - 1. PhD. TEDI

Projekty

 • KEGA 018UCM-4/2021: Umenie v masmédiách – ambientné média. Doba riešenia: 2021 - 2022. Vedúci projektu: doc. Mgr. Lukasz P. Wojciechowski, PhD.
 • KEGA 023UCM-4/2020: Rozvoj digitálnoherných štúdií a dizajnu. Doba riešenia: 2020 – 2022. Vedúci projektu: Mgr. Zdenko Mago, PhD.
 • VEGA 1/0708/18: Aspekty využívanie koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách. Doba riešenia: 2018 – 2020. Vedúca projektu: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
 • VEGA 1/0283/20: Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií. Doba riešenia: 2020 – 2022. Vedúci projektu: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
 • KEGA 008UMB-4/2015: Ľudské práva a protipredsudková výchova. Doba riešenia: 2015 – 2017. Vedúca projektu: prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
 • KEGA 035UKF-4/2015: Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu ako odrazu mediálnej kultúry. Doba riešenia: 2015 – 2016. Vedúca projektu: Mgr. Györgyi Janková, PhD.
 • APVV-21-0115: Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia. Doba riešenia: 2022 - 2026. Vedúca projektu: doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD.

Členstvá

 • šéfredaktor vedeckého časopisu Acta Ludologica (2018 – súčasnosť)
 • člen domácej vedeckej spoločnosti Európska Akadémia Manažmentu, Marketingu a Médií (2012 – súčasnosť)
 • člen Vedeckého výboru konferencie Megatrendy a médiá, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM (2017 – súčasnosť)
 • člen redakcie vedeckého časopisu Dot.comm (2013 – súčasnosť)
 • člen redakcie vedeckého časopisu Analýza a výskum v marketingovej komunikácii (2013 – 2015)
 • člen zahraničnej vedeckej spoločnosti Česká marketingová spoločnosť (2018)
 • inštitucionálne členstvo FMK v zahraničnej vedeckej asociácii Higher Education Video Game Alliance (HEVGA)
 • inštitucionálne členstvo FMK v zahraničnej vedeckej asociácii (Digital Games Research Association (DiGRA)
 • člen Rady pre študijný program teória digitálnych hier (2021 - súčasnosť)

Pobyty

 • január 2018 – visiting researcher, Ritsumeikan University, Kjóto, Japonsko
 • Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Fakulta scoiálních věd, Univerzita Karlova, Praha, 29. 11. - 3. 12. 2021, Erasmus+ Staff Mobility for Teaching

Oznamy