Mgr. Zdenko Mago, PhD.

odborný asistent

Doktor Zdenko Mago pôsobí na FMK UCM od roku 2015. Vyštudoval marketingovú komunikáciu na FF UKF v Nitre, kde v roku 2015 úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu a získal titul PhD.

Vo svojej vedeckej činnosti sa primárne zaoberá hernými štúdiami a ich prepojením na marketingovú komunikáciu. Predovšetkým sa profiluje v oblasti advergamingu, v rámci ktorej mimo iných publikoval vedeckú monografiu World of Advergaming: Digitálne hry ako nástroje reklamy a skriptá Dizajn reklamnej hry (nielen) pre nezávislých vývojárov. Tomuto diskurzu sa venuje aj v kontexte širšej vizuálnej a audiovizuálnej pop-kultúry, implementovania kreativity v digitálnohernom sektore a skúma špecifické súčasti digitálnych hier, ako napríklad Easter eggs a achievementy.

V rokoch 2014 a 2017 bol členom programovej komisie medzinárodnej vedeckej konferencie Central and Eastern European Games Studies. V súčasnosti pôsobí ako šéfredaktor vedeckého časopisu Acta Ludologica, zameraného na komplexný diskurz hier a digitálnych hier.

Oblasti záujmu: herný marketing, game-based marketing, advergaming, gamifikácia, digitálne hry, herné štúdiá, vizuálna a audiovizuálna pop-kultúra (film, televízia, komiks).

 

Publikácie

ADE MAGO, Z. 2015. Games on social networks and the promotion within. In Studia Ekonomiczne : Marketing communication – selected issues. ISSN 2083-8611, 2015, roč. 14, č. 205, s. 49-58.

AFC MAGO, Z. 2014. Cieľová skupina hráčov počítačových (video) hier a jej vnímanie in-game advertisingu. In CONference 2013 : sborník z IV. ročníku odborné konference v oboru herních studií (tj. game studies), Brno 10. května 2013.  Brno : Flow, 2014. ISBN 978-80-905480-6-0, s. 94-107.

ADE MAGO, Z. – MIKULÁŠ, P. 2013. The Use of Computer Games for Promotional Purposes. In Jounalism and Mass Communication. ISSN 2160-6579, 2013, roč. 3, č. 1, s. 48 – 57.

AFC MAGO, Z. 2013. Marketing based on computer (video) games. In QUAERE 2013 : sborník z interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, Hradec Králové 20.-24. května 2013. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-905243-7-8, s. 92 – 104.

AFC MAGO, Z. 2013. Advergaming – marketingovo-komunikačné využitie počítačových hier. In (KO)media : vědecký sborník z mezinárodní vědecké konference, Praha 11. října 2012. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2013. ISBN 978-80-7408-067-8, s. 26 – 32.

AFD MAGO, Z. 2013. Storytelling v počítačových hrách ako súčasť advergamingu. In Súmrak médií - Problematika narácie v médiách : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 28. novembra 2012 na Žilinskej univerzite v Žiline. Žilina : Žilinská univerzita, 2013. ISBN 978-80-554-0759-3, S. 76-84.

 

ABD MIKULÁŠ, P. – Mago, Z. 2012. Hráči počítačových hier ako cieľová skupina marketingovej komunikácie. In Analýza a výskum v marketingovej komunikácii. Nitra : UKF, 2012. ISBN 978-80-558-0046-2, s. 209 – 234.

AFD MAGO, Z. – MIKULÁŠ, P. 2012. Počítačové hry ako marketingovo-komunikačné médiá (prípadová štúdia). In Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie 2011. Nitra : UKF, 2012. ISBN 978-80-558-0116-2, s. 76 – 82.

Predmety

  • Propedeutika digitálnych hier - 1. Bc TEDI
  • Kreativita v spracovaní digitálnych hier - 1. Mgr TEDI
  • Recipienti médií a ich používateľské návyky - 3. Bc AMES
  • Marketingová komunikácia digitálnych hier – 1. Mgr TEDIInteraktívne komunikáty pre deti a mládež I. a II. 1. Mgr AMESOdborná prax – – 2. Bc TEDIPreddiplomová prax – 2. Mgr TEDI

Projekty

KEGA 023UCM-4/2020: Rozvoj digitálnoherných štúdií a dizajnu. Doba riešenia: 2020 – 2022. Vedúci projektu: Mgr. Zdenko Mago, PhD.

VEGA 1/0708/18: Aspekty využívanie koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách. Doba riešenia: 2018 – 2020. Vedúca projektu: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.

VEGA 1/0283/20: Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií. Doba riešenia: 2020 – 2022. Vedúci projektu: doc. PhDr. Višňovský Ján, PhD.

KEGA 008UMB-4/2015: Ľudské práva a protipredsudková výchova. Doba riešenia: 2015 – 2017. Vedúca projektu: prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.

KEGA 035UKF-4/2015: Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu ako odrazu mediálnej kultúry. Doba riešenia: 2015 – 2016. Vedúca projektu: Mgr. Györgyi Janková, PhD.

Pobyty

január 2018 – visiting researcher, Ritsumeikan University, Kjóto, Japonsko

Oznamy