doc. Ing. Andrej Trnka, PhD.

docent

Docent Andrej Trnka sa venuje štatistickému spracovaniu údajov, dolovaniu dát, aplikáciám na dolovanie dát v marketingu a výskumu správania sa nakupujúcich v online prostredí. V oblasti vedy sa orientuje na metodológiu Six Sigma a aplikácie dolovania dát do tejto metodológie.

Pôsobil ako odborný asistent a prodekan na Katedre aplikovanej informatiky FPV UCM v Trnave. V AR 2017/2018 je prorektorom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu.

V súčasnosti na FMK UCM vyučuje predmety masmediálna informatika, mediálna informatika a základy algoritmizácie.

Oblasti záujmu: dolovanie dát, metodológia Six Sigma, aplikácie, štatistika.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB 001 Marketingové postupy pomocou dolovania dát v metodológii Six Sigma / Trnka, Andrej ; Anna Zaušková, Michal Kebísek. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - 123 s. - ISBN 978-80-8105-809-7.

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Základné štatistické metódy marketingového výskumu / Trnka, Andrej [elektronický zdroj] ; recenzenti: Pavol Tanuška, Anna Zaušková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. - Elektronická učebnica. - 1 CD-ROM (120 s.). - ISBN 978-80-8105-768-7.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 7

ADF 001 Fajčenie a postoje u vysokoškolských študentov UCM v Trnave / Ochaba, Róbert - Kovářová, Mária - Trnka, Andrej - Halenár, Róbert = Smoking and Attitude of College Students of the SCMU in Trnava, 2014.
In: Slovak Journal of Health Sciences : odborný a vedecký časopis v oblasti výskumu zdravia, zdravotného stavu a liečby chronických ochorení. - ISSN 1338-161X, Roč. 5, č. 2 (2014), s 14-21.

ADF 002 Sledovanie somatických, funkčných a motorických ukazovateľov a ich štatistické vyhodnotenie študentov IFBLR / Somorovský, Igor - Trnka, Andrej = Analysis of somatic, functional characteristics and physical activity in IFBLR students, 2014.
In: Physiotherapia Slovaca : časopis pre oblasť fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. - ISSN 1338-1601, Roč. 4, č. 2 (2014), s. 2-14.

ADF 003 Stručná štatistická analýza sčítania obyvateľstva z roku 1869 v obci Horné Zelenice / Trnka, Andrej = Short Statistical Analysis of the Census 1869 in Village Horne Zelenice, 2014.
In: Forum Statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - ISSN 1336-7420, Roč. 10, č. 2 (2014), s. 159-183.

ADF 004 Vplyv pohybovej aktivity študentov (mužov) IFBLR UCM v Trnave na vybrané zmeny somatických, funkčných a motorických ukazovateľov / Somorovský, Igor - Trnka, Andrej = Effect of physical activity students (men) IFBLR UCM in Trnava for selected somatic changes, functional and motor parameters, 2014.
In: Forum Statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - ISSN 1336-7420, Roč. 10, č. 1 (2014), s. 89-96.

ADF 005 Analýza intervalov cenzurovaných dát o prežívaní pomocou dolovania dát / Trnka, Andrej = Analyzing Interval-Censored Survival Data with Data Mining, 2015.
In: Forum Statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - ISSN 1336-7420, Č. 4 (2015), s. 53-59.

ADF 006 Logistická regresia ako nástroj pre klasifikáciu zákazníkov / Trnka, Andrej = Logistic regression as a Tool for Customer Classification, 2015. - Popis urobený: 17. 3. 2015.
In: Journal of Information Technologies. - ISSN 1337-7469, Vol. 8, no. 1 (2015), s. 1-7 [online].

Spôsob prístupu:
http://jit.efmk.sk

ADF 007 Nekalé praktiky on-line predaja a ich detekcia / Trnka, Andrej = Unfair practices of on-line shopping an[d] their detection, 2016. - Popis urobený: 23. 3. 2016.
In: Journal of Information Technologies. - ISSN 1337-7469, Vol. 9, no. 1 (2016), pp. 10-19.

Spôsob prístupu:
http://jit.efmk.sk

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 3

ADM 001 Big data analysis / Trnka, Andrej, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 143-148.

ADM 002 Comparison of relation of the youth to the mass media in 1965 and 2015 / Trnka, Andrej, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 189-199.

ADM 003 Big data for big marketing / Trnka, Andrej, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 191-196.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 3

AED 001 Index telesnej hmotnosti a konzumácia potravín vo vybranom súbore adolescentov / Kovářová, Mária - Kimmer, David - Trnka, Andrej = Body mass index and food consumption in a selected set of adolescents, 2017.
In: MedStat 2017 : monografia s tematickým zameraním na medicínsku štatistiku / editori: Jozef Chajdiak, Ján Luha, Štefan Madarász ; recenzenti: Jozef Chajdiak, Zuzana Hudáková. - 1. vyd. - Ružomberok : MedStat, 2017. - ISBN 978-80-972293-1-3, S. 53-65.

AED 002 Komunikácia v zdravotníckych zariadeniach pomocou Six Sigma / Trnka, Andrej = Communication in health care centers using Six Sigma, 2016.
In: MEDSTAT 2016 : monografia s tematickým zameraním na medicínsku štatistiku / editori: Jozef Chajdiak, Ján Luha, Štefan Madarász ; recenzenti: Jozef Chajdiak, Zuzana Hudáková. - Ružomberok : MedStat, 2016. - ISBN 978-80-972293-0-6, S. 118-122.

AED 003 Podvodné e-commerce aktivity v zdravotníctve / Trnka, Andrej = Fraudulent e-commerce activities in healthcare, 2017.
In: MedStat 2017 : monografia s tematickým zameraním na medicínsku štatistiku / editori: Jozef Chajdiak, Ján Luha, Štefan Madarász ; recenzenti: Jozef Chajdiak, Zuzana Hudáková. - 1. vyd. - Ružomberok : MedStat, 2017. - ISBN 978-80-972293-1-3, S. 147-152.

AFB  Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFB 001 Analýza viacnásobných odpovedí pomocou SPSS / Trnka, Andrej = Multi Response Analysis with SPSS, 2014.
In: Forum Statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - ISSN 1336-7420, Roč. 10, č. 1 (2014), s. 103-110.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFC 001 Vnímanie Nórskych grantov ako súčasť komunikácie k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu / Hrušková, Alena - Trnka, Andrej = Perception of Norwegian Grants as Part of Communications to Prosperity Slovakia-Ukrainian Border Region, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 88-99.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 5

AFD 001 Analýza neštruktúrovaných textových dát / Trnka, Andrej = Analysis of unstructured text data, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Digitálne inovácie & Zelené inovácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 4. - 5. november 2014 / editori: Anna Zaušková, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-668-0, S. 108-114.

AFD 002 Statistical analysis of online shopping behavior of students / Trnka, Andrej, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 283-292.

AFD 003 Pay per Click advertising as a medium for fraud / Trnka, Andrej, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Megatrends and Media : Critique in Media, Critique of Media : Conference Proceedings from International Scientific Conference 19th - 20th April 2016 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-796-0. - ISSN 2453-6474, S. 359-370.

AFD 004 Six sigma for marketing / Trnka, Andrej, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Brands we love - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-841-7. - ISSN 1339-5726, S. 302-307.

AFD 005 Factors affecting online shopping behaviour / Trnka, Andrej, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th-8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-918-6. - ISSN 1339-5726, S. 267-275.

BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 3

BCI 001 Tvorba webových stránok / Trnka, Andrej ; recenzenti: Igor Halenár, Norbert Vrabec. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - 98 s. - ISBN 978-80-8105-556-0.

BCI 002 Aspekty onlinového nakupovania na Slovensku / Trnka, Andrej ; recenzenti: Alena Kusá, Michal Kebísek. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - 69 s. - ISBN 978-80-8105-807-3.

BCI 003 Tvorba dynamicky generovaných stránok pre zlepšenie onlinových marketingových aktivít / Trnka, Andrej ; recenzenti: Robert Halenár, Michal Kebísek. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - 110 s. - ISBN 978-80-8105-808-0.

BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEE 001 Pohybová aktivita študentov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, jej reflexia na vybraných somatometrických ukazovateľoch / Kovářová, Mária - Vulganová, Katarína - Selecká, Lenka - Trnka, Andrej - Halenár, Róbert = Physical activity of the University Ss. Cyril and Methodius in Trnava students, it´s reflection on selected somatometric characteristics, 2014.
In: Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca : Metabolický syndrom - mezioborový problém : vědecká konference : Brno, 18.-20. 9. 2014. - ISSN 1210-5481, Vol. 23, Suppl. 3 (2014), pp. 157-163.

Predmety

  • marketingová informatika I., II. – 1. Bc. MARK
  • masmediálna informatika – 1. Bc. KOMU
  • mediálna informatika – 1. Bc. TEDI
  • základy algoritmizácie I. – 1. Mgr. TEDI
  • metódy výskumu a práca s dátami - 2 Bc. TEDI
  • výskum médií a počítačových hier - 1. Mgr. TEDI
  • práca s dátami v oblasti digitálnej komunikácie - 1. PhD. TEDI

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Príprava učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

KEGA: Model vyučovania matematiky s využitím nových technológií

KEGA: Model vyučovania matematických predmetov prostredníctvom IKT

VEGA: Využitie dolovania dát v riadení výrobných systémov

VEGA: Tvorba metodiky testovania dátových skladov v procese validácie

VEGA: Získavanie znalostí pre potreby hierarchického riadenia technologických a výrobných procesov

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka na trhu B2C v kontexte

Oznamy