PhDr. Adam Madleňák, PhD., MBA

odborný asistent

Doktor Adam Madleňák je absolventom bakalárskeho i magisterského štúdia na FMK UCM v Trnave, pričom v roku 2012 úspešne ukončil rigorózne konanie a v roku 2014 doktorandské štúdium. Rovnako je absolventom postgraduálneho štúdia v odbore Public Relations and Business Management na International School of Management. Ako vedecko-pedagogický zamestnanec v pozícii odborného asistenta pôsobí na FMK od roku 2015.

Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriava prevažne na oblasť projektového a inovačného riadenia v malých a stredných podnikoch. Bezprostredným predmetom jeho záujmu je oblasť inovačného manažmentu a riadenia ľudských zdrojov. Osobitne kladie dôraz na vzájomnú integráciu komunikačných nástrojov s cieľom zvyšovania známosti poskytovaných produktov a služieb podnikateľskými subjektmi v medzinárodnom kontexte. Je vedúcim projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied s názvom Manažment konceptu „spodnej vlny“ zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie (2021 – 2023). Súčasne je autorom a spoluautorom niekoľkých zahraničných i domácich monografických diel, vysokoškolských učebníc, recenzovaných vedeckých štúdií uverejnených v časopisoch a zborníkoch registrovaných v medzinárodne uznávaných databázach.

Rovnako sa podieľa na organizovaní série medzinárodných vedeckých konferencií o marketingu, marketingovej komunikácii a vplyve médií na spoločnosť s názvom Marketing & Media Identity. Posilňovanie vedeckej spolupráce realizuje v podobe svojho členstva v pozícii podpredsedu Nezávislého inštitútu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom vzájomného prepájania personálneho manažmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo väzbe na oblasť marketingovej a masmediálnej komunikácie. Popritom pôsobí aj ako tajomník Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingovej komunikácie. Je členom pracovnej skupiny pre rodovú rovnosť na FMK UCM v Trnave. 

Oblasti záujmu: inovácie, sociálne médiá, medzinárodný obchod, vedomostná spoločnosť, integrovaná marketingová komunikácia. 

 

Publikácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

The right to privacy in the context of the use of social media and geolocation services / Adam Madleňák, Jana Žuľová ; reviewers: Andrea Olšovská, Anna Zaušková, Marek Švec, Jan Horecký. - 1. vyd. - Budapešť : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 147 s. [9,45AH]. - ISBN 978-963-295-900-9.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Communication for open innovation : towards technology transfer and knowledge diffusion / Anna Zaušková, Adam Madleňák ; reviewers: Zbyněk Pitra, Jana Štofková, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. - 118 s. - ISBN 978-83-7729-248-8.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Otvorené inovácie : teória a prax : vedecká monografia / Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Alena Kusá. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. - 143 s. - ISBN 978-83-7729-188-7.

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok – učebnica pre vysoké školy, učebnica pre stredné školy, učebnica pre základné školy, skriptum, učebný text, pracovný zošit, didaktická príručka

Interná komunikácia II : komunikačné zručnosti a schopnosť (asertívne) vyjednávať pri riešení konfliktov v prostredí občianskych združení s osobitným charakterom / Adam Madleňák, Marek Švec ; recenzenti: Andrea Olšovská, Anna Zaušková, Jana Žuľová, Václav Kupec. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. - 94 s. [6,67AH] [online]. - ISBN 978-80-571-0449-0.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Interná komunikácia : rozvíjanie mediálnych a komunikačných kompetencií v prostredí občianskych združení s osobitným charakterom / Adam Madleňák, Marek Švec ; rec. Andrea Olšovská, Anna Zaušková ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. - 100 s. [6,90AH] [online]. - ISBN 978-80-571-0345-5.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Kreatívny projektový manažment / Anna Zaušková, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák, Dáša Mendelová ; recenzenti: Rudolf Rybanský, Michal Vaněk, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - 192 s. - ISBN 978-80-8105-555-3.

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Environmental protection and sustainable development in the Slovak republic / Anna Zaušková, Renáta Miklenčičová, Adam Madleňák, Zuzana Bezáková, Dáša Mendelová, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 153-159.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Netholism and Technological Interference as Manifestations of Communication in the Digital Environment / Vladimíra Hladíková, Adam Madleňák, 2022. - Príspevok je indexovaný v Scopus. DOI DOI 10.11114/smc.v10i1.5474.
In: Studies in Media and Communication. - ISSN 2325-8071, Roč. 10, č. 1 (2022), s. 74-82.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

How can the state support the innovations to build sustainable competitive advantage of the country / Anna Zaušková, Artur Bobovnický, Adam Madleňák, 2013.
In: Serbian Journal of Management. - ISSN 1452-4864, Roč. 8, č. 2 (2013), s. 255-267.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Security Risks Of Sharing Content Based On Minors By Their Family Members On Social Media In Times Of Technology Interference / Zuzana Bezáková, Adam Madleňák, Marek Švec, 2021.
In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 4, č. 1 (2021), s. 53-69.

Predmety

 • medzinárodný marketing a marketingová komunikácia – 1. Mgr. MARK
 • projektový manažment – 2. Mgr. AMES
 • propedeutika mediálnych štúdií – 1. Bc. MARK
 • seminár k záverečnej práci – 3. Bc. MARK
 • Projekty

 • VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie
 • IGA VŠFS: Digitální audit a řízení rizik v prostředí Průmyslu 4.0
 • VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách
 • VEGA: Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov
 • VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie
 • ClusterFY, Interreg Europe, Podpora klastrových organizácií na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
 • FPPV: Inovácie v marketingových a manažérskych procesoch spoločensky zodpovedných podnikov
 • Členstvá

 • tajomník a člen Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingu a marketingovej komunikácie
 • člen Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu
 • podpredseda Nezávislého inštitútu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • člen European Social Marketing Association
 • člen International Association for Media Education
 • člen POPAI Central Europe
 • člen České marketingové společnosti
 • člen Klubu učitelů marketingu
 • člen Slovenskej asociácie sociálnej antropológie
 • Pobyty

 • Vysoká škola finanční a správní, Fakulta ekonomických studií, Praha – Erasmus+ Teaching Mobility (2022)
 • Vysoká škola finanční a správní, Fakulta ekonomických studií, Praha – Erasmus+ Teaching Mobility (2019)
 • Nautillus – open innovation platform, technologické centrum, Hradec Králové – výskumný pobyt VEGA (2013)
 • Oznamy