PhDr. Adam Madleňák, PhD., MBA

odborný asistent

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Pondelok 10:50 - 12:20 hod., Skladová, č. d. 214 (vopred sa ohlásiť e-mailom)

Doktor Adam Madleňák je absolventom bakalárskeho i magisterského štúdia na FMK UCM v Trnave, pričom v roku 2012 úspešne ukončil rigorózne konanie a v roku 2014 doktorandské štúdium. Rovnako je absolventom postgraduálneho štúdia v odbore Public Relations and Business Management na International School of Management. Ako vedecko-pedagogický zamestnanec v pozícii odborného asistenta pôsobí na FMK od roku 2015.

Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriava prevažne na oblasť projektového a inovačného riadenia v malých a stredných podnikoch. Bezprostredným predmetom jeho záujmu je oblasť inovačného manažmentu i riadenia ľudských zdrojov. Osobitne kladie dôraz na vzájomnú integráciu komunikačných nástrojov s cieľom zvyšovania známosti poskytovaných produktov a služieb podnikateľskými subjektmi v medzinárodnom kontexte. Je vedúcim projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied s názvom Manažment konceptu „spodnej vlny“ zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie (2021-2023). Súčasne je autorom a spoluautorom niekoľkých zahraničných i domácich monografických diel, vysokoškolských učebníc, recenzovaných vedeckých štúdií uverejnených v časopisoch a zborníkoch registrovaných v medzinárodne uznávaných databázach.

Posilňovanie vedeckej spolupráce realizuje v podobe svojho členstva v pozícii podpredsedu Nezávislého inštitútu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom vzájomného prepájania personálneho manažmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo väzbe na oblasť marketingovej a masmediálnej komunikácie. Rovnako ako aj členstvom v pozícii tajomníka Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingovej komunikácie a členstvom v redakčnej rade vedeckého časopisu Central European Journal of Labour Law and Personnel Management.

Profesionálne skúsenosti a poznanie aplikačných problémov získava z pomerne bohatej praktickej činnosti pre verejný i súkromný sektor, a to najmä spoluprácou s podnikateľskými subjektmi či organizáciami tretieho sektora. V spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou participuje na medzinárodnom projekte v oblasti podpory procesu výmeny skúseností medzi priemyselnými klastrovými organizáciami.

Oblasti záujmu:
inovácie, medzinárodný obchod, regionálny marketing, integrovaná marketingová komunikácia, vedomostná spoločnosť.

 

Publikácie

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

AAA 001 Otvorené inovácie / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam : teória a prax : vedecká monografia ; recenzenti: Jana Štofková, Alena Kusá. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. - 143 s. - ISBN 978-83-7729-188-7.

AAA 002 Communication for open innovation / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam : towards technology transfer and knowledge diffusion ; reviewers: Zbyněk Pitra, Jana Štofková, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. - 118 s. - ISBN 978-83-7729-248-8.

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 3

ACB 001 Kreatívny projektový manažment / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana - Madleňák, Adam - Mendelová, Dáša ; recenzenti: Rudolf Rybanský, Michal Vaněk, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - 192 s. - ISBN 978-80-8105-555-3.

ACB 002 Pracovné právo pre klinické vzdelávanie / Švec, Marek - Žuľová, Jana - Madleňák, Adam : teoretické a praktické otázky pracovného práva a personálneho manažmentu ; recenzenti Andrea Olšovská ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - 181 s. [10,5 AH]. - ISBN 978-80-8168-521-7.

ACB 003 Základy pracovného práva pre študentov verejnej správy, manažmentu a marketingu / Švec, Marek - Mura, Ladislav - Madleňák, Adam : vysokoškolská učebnica ; oponenti: Anna Zaušková ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta ekonómie a podnikania, 2017. - 215 s. - ISBN 978-80-89453-36-8.

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADC 001 Environmental protection and sustainable development in the Slovak republic / Zaušková, Anna - Miklenčičová, Renáta - Madleňák, Adam - Bezáková, Zuzana - Mendelová, Dáša, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 153-159.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 2

ADE 001 How can the state support the innovations to build sustainable competitive advantage of the country / Zaušková, Anna - Bobovnický, Artur - Madleňák, Adam, 2013.
In: Serbian Journal of Management. - ISSN 1452-4864, Roč. 8, č. 2 (2013), s. 255-267.

ADE 002 The application of the open innovation concept in the Slovak Republic / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam = Uplatnenie konceptu otvorenej inovácie v Slovenskej republike, 2016.
In: Economics Management Innovation : Scientific-Technical Journal of Moravian University College Olomouc. - ISSN 1804-1299, Vol. 8, iss. 1 (2016), pp. 26-41.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 9

ADF 001 Lieky a výživové doplnky - kde je hranica akceptovateľnej marketingovej stratégie? / Szabová, Linda - Madleňák, Adam, 2012.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 3, č. 2 (2012), s. 25-28.

ADF 002 Odmietnutie výkonu práce zo strany zdravotníckeho zamestnanca / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2013.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 4, č. 4 (2013), s. 15-19.

ADF 003 Rozvoj ľudských zdrojov ako predpoklad uplatnenia spoločensky zodpovedného podnikania / Madleňák, Adam = The development of human resources as a base for application of corporate social responsibility, 2016.
In: Sociálno-ekonomická revue = Social and Economic Revue : vedecký časopis - Scientific Journal. - ISSN 1336-3727, Roč. 14, č. 2 (2016), s. [12-20].

ADF 004 Platenie zdravotného poistenia počas štrajku ako obmedzenie práva na združovanie fyzických osôb / Švec, Marek - Žuľová, Jana - Madleňák, Adam, 2017.
In: Justičná revue. - ISSN 1335-6461, Roč. 69, č. 8-9 (2017), s. 986-996.

ADF 005 Prekážka v práci na strane zamestnanca na výkon odborovej funkcie / Švec, Marek - Schuszteková, Simona - Madleňák, Adam = Obstacle at Employee´s Work in the Performance of Trade Union Function, 2017. - Popis urobený: 6. 3. 2018.
In: Societas et Iurisprudentia. - ISSN 1339-5467, Roč. 5, č. 4 (2017), s. 143-161 [online].

Spôsob prístupu:
http://sei.iuridica.truni.sk

ADF 006 Psychologické posúdenie spôsobilosti uchádzača o zamestnanie a zamestnanca na výkon práce / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2017.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 8, č. 2 (2017), s. 6-11.

ADF 007 Sťažnosť zamestnanca podľa Zákonníka práce a možné prípady jej uplatnenia u zamestnávateľa / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2018.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 9, č. 4 (2018), s. 15-20.

ADF 008 Účasť na štrajku - problémová prekážka v práci / Žuľová, Jana - Švec, Marek - Madleňák, Adam = Participation in a strike - problematic obstacle to work, 2018. - Popis urobený: 3. 4. 2018.
In: Studia Iuridica Cassoviensia. - ISSN 1339-3995, Roč. 6, č. 1 (2018), s. 111-120 [online].

Spôsob prístupu:
http://sic.pravo.upjs.sk/

ADF 009 Účasť zamestnanca na štrajku ako prekážka v práci / Švec, Marek - Žuľová, Jana - Madleňák, Adam, 2018.
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984, Roč. 101, č. 2 (2018), s. 181-192.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 3

ADM 001 Problems of innovative thinking advocacy within the Christian doctrine / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam - Mendelová, Dáša - Bezáková, Zuzana, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 3 (2014), pp. 81-87.

ADM 002 Strategic management and management of personnel costs: employing young people in the Slovak Republic / Mura, Ladislav - Žuľová, Jana - Madleňák, Adam, 2016.
In: Problems and Perspectives in Management. - ISSN 1727-7051, Vol. 14, iss. 1 (2016), pp. 79-84.

ADM 003 Legal frameworks for the phygital concept / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 209-217.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 6

AED 001 Model otvorenej inovácie ako prostriedok k dosiahnutiu konkurenčnej výhody / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 11-17 [CD-ROM].

AED 002 Riadenie inovačného procesu v kontexte dostupných foriem spolupráce subjektov hospodárskeho trhu / Madleňák, Adam = Management of innovation process in the context of available forms of cooperation within economic market, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 118-124 [CD-ROM].

AED 003 Integrácia reálneho a virtuálneho sveta prostredníctvom QR kódov / Madleňák, Adam = The integration of virtual and real world using QR codes, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 63-71.

AED 004 Manažment ľudských zdrojov v kontexte zvyšovania motivácie a produktivity v podnikoch / Madleňák, Adam - Štefančiková, Anna, 2017. - Popis urobený: 12. 7. 2017.
In: Právne nástroje odmeňovania v 21. storočí / editori: Marek Švec, Martin Bulla ; recenzenti: Anna Zaušková, Miloš Lacko, Peter Varga. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2017. - ISBN 978-80-89149-53-7, S. 92-107 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.laborlaw.sk/wp-content/uploads/2017/06/Pravne-nastroje-odmenovania-v-21-storoci.pdf

AED 005 Ochrana súkromia fyzických osôb v koncepcii phygital / Švec, Marek - Madleňák, Adam = Privacy protection of individuals in the Phygital concept, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 120-132.

AED 006 Prenos informácií cez QR kódy ako determinant automatizácie podnikových procesov / Madleňák, Adam, 2018. - Popis urobený: 30. 5. 2018.
In: Práca 4.0, digitálna spoločnosť a pracovné právo / editori: Marek Švec, Martin Bulla ; recenzenti: Peter Varga, Simona Schuszteková. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2018. - ISBN 978-80-89149-58-2, S. 100-110 [online].

Spôsob prístupu:
https://dusevnezdravie.upjs.sk/wp-content/uploads/2018/05/Formy-a-sp%C3%B4soby-v%C3%BDkonu-pr%C3%A1ce-pri-pou%C5%BE%C3%ADvan%C3%AD-informa%C4%8Dno-komunika%C4%8Dn%C3%BDch-technol%C3%B3gi%C3%AD-a-ochrana-zdravia-pri-pr%C3%A1ci.pdf

AFB  Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFB 001 K odvetvovému kolektívnemu vyjednávaniu a k rozširovaniu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa po náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky / Švec, Marek - Madleňák, Adam = Several remarks to sectoral collective bargaining and to extension of higher-level colletive agreements after ruling of the constitutional court, 2016.
In: Zákonník práce a jeho variácie : (vybrané inštitúty) / editori: Andrea Olšovská, Miriam Laclavíková ; recenzenti: Miloš Lacko, Jana Žuľová. - Bratislava : Veda, 2016. - ISBN 978-80-224-1567-9, S. 186-232.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 10

AFC 001 K problematike odlišností medzi open source a otvorenými inováciami / Madleňák, Adam = The issue of differences between open source and open innovation, 2012.
In: QUAERE 2012 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 14. - 18. května 2012 Hradec Králové, Česká republika. Vol. II. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. - ISBN 978-80-905243-0-9, S. 63-68 [CD-ROM].

AFC 002 Lokálpatriotizmus ako nástroj podpory rozvoja cestovného ruchu / Madleňák, Adam = Local patriotism as a tool for supporting of tourism development, 2012. - Popis urobený: 13. 2. 2013.
In: MMK 2012 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. - ISBN 978-80-905243-3-0, S. 562-567 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.magnanimitas.cz/

AFC 003 Postavenie marketingu v procese plánovania regionálneho rozvoja / Madleňák, Adam = Marketing position in the process of regional development planning, 2013.
In: QUAERE 2013 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 20. - 24. května 2013 Hradec Králové, Česká republika. Vol. III / recenzenti: Jiří Králík, Milan Muška. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-905243-7-8, S. 117-125 [CD-ROM].

AFC 004 The importance of the innovations as a source of competitive advantage and how Slovakia is supporting them / Zaušková, Anna - Bobovnický, Artur - Madleňák, Adam, 2013.
In: International may conference on strategic management : students symposium on strategic management : proceedings / editor-in-chief: Živan Živković. - Bor : University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 2013. - ISBN 978-86-6305-006-8, S. 598-607.

AFC 005 Vývoj právnej úpravy výskumnej činnosti v Slovenskej republike so zameraním na inovačný proces / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam = Development of regulatory research activities in the slovak republic focused on innovation process, 2013.
In: Obchod a finance 2013 = Trade and Finances 2013 : sborník : Praha, 18. - 19. 04. 2013 / editor: Štefan Toth ; recenzenti Aleš Hes, Ladislav Skořepa, Marta Regnerová. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. - ISBN 978-80-213-2383-4, S. 64-70.

AFC 006 Open "green" innovation as challenge for global development in the 21st century / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam, 2014.
In: International May conference on strategic management : students symposium on strategic management : book of proceedings / editor: Živan Živković. - 1. vyd. - Belgrade : University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, 2014. - ISBN 978-86-6305-019-8, S. 145-151.

AFC 007 Zosúla[ď]ovanie pracovného a rodinného života u zamestnancov starajúcich sa o iných členov rodiny (v podmienkach Slovenskej republiky) / Žuľová, Jana - Švec, Marek - Madleňák, Adam = Harmonization of work and family life of employees who take care of other family members (in Slovak Republic), 2015.
In: Pracovní právo 2015. Slaďování pracovního a rodinného života : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference / Dana Hrabcová (ed.) ; recenzent: Milan Galvas. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2015. - (Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická ; č. 543). - ISBN 978-80-210-8121-5, S. 210-219 [CD-ROM].

AFC 008 "Nekalý" marketing potravinových doplnkov vs. marketing liekov / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2016. - Popis urobený: 17. 1. 2017.
In: COFOLA 2016 : (sborník z konference) / eds. Tereza Kyselová ... [et al.] ; [recenzenti] Slavomír Halla, Konstantin Lavrushin. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Řada teoretická ; zv. 564). - ISBN 978-80-210-8363-9, S. 1097-1113 [online].

Spôsob prístupu:
https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2016/cofola2016.pdf

AFC 009 Environmental aspects of corporate social responsibility / Madleňák, Adam - Blišák, Ľuboslav - Lehotský, Filip, 2016.
In: "Environmental awareness as a universal European Value" / editor-in-chief: Ivan Mihajlović. - Bor : University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 2016. - ISBN 978-86-6305-044-0, S. 43-50.

AFC 010 Human resources in the light of current trends in labour law and personnel management in Slovakia / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2016.
In: RELIK 2016 : Conference Proceedings : reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti) / editoři Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. - ISBN 978-80-245-2166-4, S. 572-581 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 20

AFD 001 Open source - použitie otvoreného prístupu v inovačných procesoch / Madleňák, Adam = Open source - application of the open access in the innovation process, 2012.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Quo Vadis masmedia/Quo Vadis marketing - II. časť: sekcia marketingovej komunikácie / editori: Dana Petranová, Renáta Nováková, Hana Pravdová ; recenzenti: Daniela Kollárová, Viliam Končál. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-384-9, S. 129-134 [CD-ROM].

AFD 002 Open source - špecifická forma otvorenej inovácie / Madleňák, Adam, 2012. - Abstrakt príspevku vyšiel v zborníku abstraktov Podnikanie v konkurenčnom prostredí. Komárno : Univerzita J. Seleyho, 2012. ISBN 978-80-8122-026-5. s. 30.
In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí : zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012 / redakčné a zostavovateľské práce: Ladislav Mura, Zoltán Rózsa ; recenzenti: Ladislav Mura ... [et al.]. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-8122-025-8, S. 91-96.

AFD 003 Otvorené inovácie - nástroj zvyšovania inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam - Kusá, Alena = Open innovation - a tool for increasing innovation performance and innovation of business entities, 2012. - Popis urobený: 18. 10. 2012.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `12 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2012), [10 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 004 Otvorené inovácie ako prostriedok dosiahnutia trvalo udržateľného "zeleného" rastu / Madleňák, Adam - Zaušková, Anna = Open innovations as a mean of achieving sustainable "green" growth, 2012.
In: Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Milan Rajčák, Daniela Kollárová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-430-3, S. 151-161.

AFD 005 Súčasné výzvy a budúce smerovanie konceptu otvorenej inovácie / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam, 2012.
In: Nové trendy v marketingu : spoločenská zodpovednosť : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Jozef Matúš, Dana Petranová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-438-9, S. 338-347.

AFD 006 The application of the open innovation concept in the furniture industry / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam, 2012. - Full text je uverejnený na CD-ROM-e s ISBN 978-80-8105-374-0, ktorý je sprievodným materiálom zborníka abstraktov s ISBN 978-80-8105-375-7.
In: Wood and Furniture Industry in Times of Change - New Trends and challenges : Proceedings is the outcome of the International Conference WoodEMA 2012 ... / editors: Rudolf Rybanský, Renata Nováková ; reviewers: Jozef Matúš, Denis Jelačič, Dana Petranová. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava, 2012 + 1 CD-ROM (ISBN 978-80-8105-374-0). - ISBN 978-80-8105-375-7, [7 s.]

AFD 007 Legal aspects of corporate social responsibility in conditions of the European Union and the Slovak Republic / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam - Švec, Marek, 2013.
In: Marketing identity : design that sells : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2013 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2013. - ISBN 978-80-8105-546-1. - ISSN 1339-5726, S. 437-452.

AFD 008 Podpora inovácií prostredníctvom otvorených inovačných platforiem / Madleňák, Adam = Innovation support through the open innovation platforms, 2013.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Eva Odlerová, Vasko Kusin. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-486-0, S. 100-106 [CD-ROM].

AFD 009 Princíp "otvorenosti" ako špecifický prejav globalizácie v priestore Európskej únie / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam = Open principle as specific expression of globalization in the European union, 2013. - Popis urobený: 12. 11. 2013.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `13 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2013), s. 831-837 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 010 Otvorená inovácia ako predpoklad globálnej spolupráce subjektov v on-line prostredí / Madleňák, Adam, 2013.
In: Prístupy k manažmentu v novej ekonomike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / zostavil: Helena Kajanová ; recenzenti: Elena Delgadová, Erika Hančovská. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2013. - ISBN 978-80-8075-626-0, S. 85-90 [CD-ROM].

AFD 011 AIDC in the digital world or how to identify data via GTIN codes in retails and small enterprises / Madleňák, Adam - Radošinská, Jana, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 139-147.

AFD 012 Zástupcovia zamestnancov ako pilier sociálno-právnej ochrany ľudského kapitálu - vybrané problémy / Švec, Marek - Madleňák, Adam = Employee representatives as a pillar of social and legal protection of human capital - selected issues, 2014.
In: Sociálno-ekonomické aspekty rozvoja ľudského kapitálu : zborník z medzinárodnej vedeckej e-konferencie / editori: Rolf Karbach, Anna Štefančiková ; recenzenti: Herbert Strunz, Alena Kusá. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2014. - ISBN 978-80-8075-687-1, S. 397-407.

AFD 013 Application problems in performing a function of an employee representative / Madleňák, Adam - Hulajová, Ľubica, 2016.
In: Social Partnership in 21st Century: the Ways Forward = Sociálne partnerstvo v 21. storočí: cesta vpred / editors: Marek Švec, Martin Bulla ; reviewers: Peter Varga, Simona Schuszteková. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2016. - ISBN 978-80-89149-50-6, S. 72-81.

AFD 014 Economic context of collective bargaining and its impact on business expense optimisation / Olšovská, Andrea - Švec, Marek - Madleňák, Adam = Ekonomické súvislosti kolektívneho vyjednávania a jeho vplyv na optimalizáciu podnikových nákladov, 2016.
In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : medzinárodná vedecká konferencia Katedry podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu EUBA : zborník vedeckých prác / redakčné a zostaviteľské práce: Denisa Gajdová ; vedeckí recenzenti: Elena Fetisovová, Alena Tršťanská. - Bratislava : Ekonóm, 2016. - ISBN 978-80-225-4245-6, S. 827-835.

AFD 015 Marketing communication and consumer diversity / Madleňák, Adam - Švec, Marek - Schuszteková, Simona, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 98-107.

AFD 016 Koncepčné základy fenoménu digitalizácie a jej spoločenské prejavy (nielen) v marketingu / Madleňák, Adam - Švec, Marek, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 180-197.

AFD 017 Potential impacts of the collective bargaining act amendment on employers in business sector / Olšovská, Andrea - Švec, Marek - Madleňák, Adam = Potenciálne vplyvy novely zákona o kolektívnom vyjednávaní na zamestnávateľov v podnikateľskej sfére, 2017.
In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : zborník vedeckých prác / Štefan Majtán a kolektív ; vedeckí recenzenti: Elena Fetisovová, Alena Tršťanská. - Bratislava : EKONÓM, 2017. - ISBN 978-80-225-4422-1, S. 826-833.

AFD 018 The impact of globalisation on opensource innovations of marketing communication using hackathons / Madleňák, Adam - Zaušková, Anna, 2017. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku abstraktov Globalization and its socio-economic consequences. 2017, s. 107.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 1412-1419.

AFD 019 The rise of digitalisation in the global labour market and in human resources management / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2017.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 2586-2593.

AFD 020 K zrozumiteľnosti a vhodnosti informovania v pracovnom práve ako predpokladu splnenia zákonných informačných povinností / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2018.
In: Košické dni súkromného práva II. : recenzovaný zborník vedeckých prác / editori: Peter Vojčík, Peter Koromház, Erik Vadas ; recenzenti: Ján Husár, Daniela Gandžalová. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8129-088-6, S. 288-301.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 3

BEF 001 Komunikačné modely ako nástroje zvyšovania účinnosti marketingovej stratégie / Klinčeková, Silvia - Polakovičová, Barbora - Madleňák, Adam, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 317-340 [CD-ROM].

BEF 002 Psychologické aspekty vnímania marketingovej komunikácie v kontexte integrácie komunikačných nástrojov / Ščevíková, Ľubica - Tarkošová, Monika - Vančo, Martin - Madleňák, Adam, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 446-465 [CD-ROM].

BEF 003 Inovatívne zelené technológie ako predpoklad znižovania spotreby energie / Petranová, Dana - Madleňák, Adam = Innovative green technologies as a base for reducing energy consumption, 2015.
In: Energetické zdroje regiónov - súčasnosť a budúcnosť : IV. ročník / editor: Tibor Mikuš. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj, 2015. - ISBN 978-80-89759-20-0, S. 42-55.

Predmety

  • Medzinárodný marketing a marketingová komunikácia - 1. Mgr. MARK
  • Seminár k záverečnej práci – 3. Bc. MARK
  • Manažment a marketing mediálnych projektov – 2. Mgr. AMES
  • Propedeutika masmediálnych štúdií – 1. Bc. MARK

Projekty

VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie

IGA VŠFS: Digitální audit a řízení rizik v prostředí Průmyslu 4.0

VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách

VEGA: Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie

ClusterFY, Interreg Europe, Podpora klastrových organizácií na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni

FPPV: Inovácie v marketingových a manažérskych procesoch spoločensky zodpovedných podnikov

Pobyty

Vysoká škola finanční a správní, Fakulta ekonomických studií, Praha, Česká republika

Oznamy