Ing. Tamás Darázs

denný doktorand

Inžinier Darázs pôsobí na FMK UCM od roku 2019, študoval na SPU v Nitre – Fakulta ekonomiky a manažmentu. Bakalársky titul dosiahol v odbore obchodné podnikanie a inžiniersky v odbore obchod a marketing. V bakalárskom bádaní sa venoval marketingovému mixu v malom a strednom podnikaní, na inžinierskom štúdiu sa zaoberal neuromarketingovým výskumom. Štúdium ukončil ako premiant ročníku s vyznamenaním.

Túžba spoznávať nové možnosti rozvoja Slovenska prostredníctvom moderných a kreatívnych prístupov k marketingu ho motivovala stať sa plnohodnotným členom rodiny FMK UCM.

Počas doktorandúry sa chce hlbšie pozrieť na rozvoj slovenských regiónov pomocou rozvoja regionálnych identít prostredníctvom inovatívneho komunikačného mixu

Oblasti záujmu: marketingový mix, regionálny marketing, neuromarketing, marketing v potravinárstve a poľnohospodárstve, štatistika, faktory spotrebiteľského správania a ich vplyv na nákupné rozhodovanie, ekonomika, financie, medzinárodný obchod, ceny a cenová politika, manažment.

 

Predmety

Marketingové procesy - 1. Mgr MARK

Projekty

VEGA 1/0078/18 Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky, doba riešenia: 2018-2020, vedúci projektu: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.

Pobyty

Ocenenia

Oznamy