Ing. Tamás Darázs

denný doktorand

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Streda 11:00 - 12:30 hod., Skladová, č. d. 204

Inžinier Darázs pôsobí na FMK UCM od roku 2019, študoval na SPU v Nitre na Fakulta ekonomiky a manažmentu. Bakalársky titul dosiahol v odbore obchodné podnikanie a inžiniersky v odbore obchod a marketing. Štúdium ukončil s vyznamenaním.

Túžba spoznávať nové možnosti rozvoja Slovenska prostredníctvom moderných a kreatívnych prístupov k marketingu ho motivovala stať sa plnohodnotným členom rodiny FMK UCM.

V rámci doktorandského štúdia sa chce hlbšie pozrieť na rozvoj slovenských regiónov pomocou rozvoja regionálnych identít prostredníctvom inovatívneho komunikačného mixu. 

Odborne sa venuje problematike neuromarketingu a s ním súvisiacej marketingovej komunikácie a spotrebiteľského správania ako integrálnej súčasti procesu strategického rozhodovania v oblasti komunikácie. Jeho pôsobenie v tejto oblasti sa prejavuje najmä vznikom nového laboratória neuromarketingových štúdií, ktoré aktívne buduje.

Oblasti záujmu: marketingový mix, regionálny marketing, neuromarketing, marketing v potravinárstve a poľnohospodárstve, štatistika, faktory spotrebiteľského správania a ich vplyv na nákupné rozhodovanie, ekonomika, financie, medzinárodný obchod, ceny a cenová politika, manažment.

 

Predmety

  • Procesy v marketingu a marketingovej komunikácii - 1. Mgr. MARK
  • Manažment a marketing - 2. Bc. KOMU

Projekty

VEGA: Zmena preferencii v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky

Pobyty

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2020

Ocenenia

Oznamy