Ing. Tamás Darázs, PhD.

odborný asistent, riaditeľ laboratória spotrebiteľskej neurovedy

Inžinier Darázs pôsobí na FMK UCM od roku 2019, študoval na SPU v Nitre na Fakulta ekonomiky a manažmentu. Bakalársky titul dosiahol v odbore obchodné podnikanie a inžiniersky v odbore obchod a marketing. Štúdium ukončil s vyznamenaním.

V rámci pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti sa špecializuje na oblasť spotrebiteľskej neurovedy, ako aj tvorbe efektívnych značiek.

Prostredníctvom laboratória spotrebiteľskej neurovedy prispieva k vedeckým ambíciam fakulty, k prehlbovaniu vedomostí študentov v oblasti zberu presných dát o reakciách spotrebiteľov, ako aj k uspokojovaniu potrieb verejnosti, ktorej sú služby laboratória komerčne prístupné.

Oblasti záujmu: marketingový mix, regionálny marketing, neuromarketing, marketing v potravinárstve a poľnohospodárstve, štatistika, faktory spotrebiteľského správania a ich vplyv na nákupné rozhodovanie, ekonomika, financie, medzinárodný obchod, ceny a cenová politika, manažment.

 

Publikácie

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

The art of tourism marketing as a way to a sustainable restart after the pandemic / Jarmila Šalgovičová ... [et al.], 2021.
In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 11, č. 1 (2021), s. 278-286.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Testing of Standardized Advertising Slogans Within the Marketing Communication of Sustainable and Local Foods in Order to Reveal Consumer Preferences / Alena Kusá ... [et al.], 2021. DOI DOI 10.3389/fsufs.2021.703223.
In: Frontiers in Sustainable Food Systems. - ISSN 2571-581X, Roč. 5, č. júl (2021), s. [1-9] 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Impact of the corona crisis on marketing communication focused on tourism / Tamás Darázs, Jarmila Šalgovičová, 2021.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 12, č. 1 (2021), s. 148-160.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Consumer personality and its influence on consumer emotional behavior and decision-making in the food products market / Lenka Havettová, Tamás Darázs, 2021. DOI DOI 10.7441/dokbat.2021.17.
In: DOKBAT 2021 : 17th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : 17th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers / edited by Michael Fafílek. - 1. vyd. - Zlin : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. - ISBN 978-80-7678-025-5 (online). DOI DOI 10.7441/dokbat.2021, s. 196-202 [online].

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Consumer behaviour while watching an advertising spot / Tamás Darázs, Ľuboš Jurečka, 2020. DOI DOI 10.7441/dokbat.2020.08.
In: DOKBAT 2020 = proceedings : 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers = proceedings : 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers / edited by: Pavel Ondra. - 1. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. - ISBN 978-80-7454-935-9 (online). DOI DOI 10.7441/dokbat.2020, s. 88-100.

Predmety

 • psychologické a etické aspekty reklamy – 3. Bc. MARK
 • teória a prax marketingového výskumu - 3. Bc. MARK
 • marketing služieb I., II. - 2. Bc. MARK
 • procesy v marketingu a marketingovej komunikácii - 1. Mgr. MARK
 • Projekty

 • VEGA: Zmena preferencii v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie
 • VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky
 • Členstvá

  Členstvá v domácich a medzinárodných vedeckých spoločnostiach, asociáciách, radách a výboroch:

 • členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii ČMS
 • členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii Klub učitelú marketingu
 • členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii - POPAI Centra Europe
 • Členstvo v komisiách pre štátne skúšky:

 • bakalárske štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • magisterské štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • Pobyty

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2020
 • Ocenenia

  Oznamy