Ing. Tamás Darázs, PhD.

odborný asistent, koordinátor laboratória spotrebiteľskej neurovedy

Tamás Darázs pôsobí na FMK UCM v Trnave od roku 2019, študoval na SPU v Nitre na Fakulte ekonomiky a manažmentu. Štúdium ukončil s vyznamenaním.

V rámci pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti sa špecializuje na oblasť spotrebiteľskej neurovedy, ako aj tvorbe efektívnych značiek, najmä v oblasti regionálneho marketingu a cestovného ruchu.

Prostredníctvom laboratória spotrebiteľskej neurovedy prispieva k vedeckým ambíciám fakulty, k prehlbovaniu vedomostí študentov v oblasti zberu presných dát o reakciách spotrebiteľov, ako aj k uspokojovaniu potrieb verejnosti, ktorej sú služby laboratória komerčne prístupné.

Oblasti záujmu: marketingový mix, regionálny marketing, neuromarketing, marketing v potravinárstve a poľnohospodárstve, štatistika, faktory spotrebiteľského správania a ich vplyv na nákupné rozhodovanie, ekonomika, financie, medzinárodný obchod, ceny a cenová politika, manažment.

 

Publikácie

Procesy v marketingu a marketingovej komunikácii [elektronický zdroj] : vysokoškolská učebnica / Tamás Darázs, Jarmila Šalgovičová ; recenzenti: Jaromíra Vaňová, Pavol Molnár. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022. - Kategória do roku 2021 ACB. - 361 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-572-0292-9.

Teoretické vymedzenie spotrebiteľskej neurovedy a jej metodických prístupov = Theoretical Definition of Consumer Neuroscience and Its Methodological Approaches / Tamás Darázs, 2022. - Kategória do roku 2021 AFD. In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis masmedia & marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis masmedia & marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Lucia Magalová, Miroslav Macák, Patrik Kolenčík ; recenzenti: Hana Pravdová, Erika Moravčíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2022. - ISBN 978-80-572-0252-3 (online), s. 394-405 [online].

The position of neuroeconomics and neuromarketing in the universe of consumer neuroscience / Tamás Darázs, 2022. - Kategória do roku 2021 AFD. In: Marketing Identity. Metaverse is the new Universe : Conference Proceedings from the International Scientific Conference : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Monika Prostináková Hossová, Martin Graca, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2022. - ISBN 978-80-572-0297-4 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 398-407 [online].

Vplyv pohybu na vnímanie online reklamy = The Effect of Movement on the Perception of Online Advertising / Tamás Darázs, 2023. - Kategória do roku 2021 AFD. In: Quo Vadis 2023 : Generated by al : vedecká konferencia doktorandiek, doktorandov a mladých vedeckých osobností : Generated by AI : vedecká konferencia doktorandiek, doktorandov a mladých vedeckých osobností / editorky Bianka Francistyová, Lucia Furtáková ; recenzenti Lenka Ďurišová, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2023. - ISBN 978-80-572-0330-8 (online), s. 350-359 [online].

Vyhodnocovanie kreatívnej hodnoty objektov pre neuromarketingové testovanie: zabezpečenie porovnateľnosti objektov = Evaluating the Creative Value of Objects for Neuromarketing Testing: Ensuring Comparability of Objects / Tamás Darázs, 2023. - Kategória do roku 2021 AFD.In: Quo Vadis 2023 : Generated by al : vedecká konferencia doktorandiek, doktorandov a mladých vedeckých osobností : Generated by AI : vedecká konferencia doktorandiek, doktorandov a mladých vedeckých osobností / editorky Bianka Francistyová, Lucia Furtáková ; recenzenti Lenka Ďurišová, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2023. - ISBN 978-80-572-0330-8 (online), s. 360-369 [online].

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

The art of tourism marketing as a way to a sustainable restart after the pandemic / Jarmila Šalgovičová ... [et al.], 2021.
In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 11, č. 1 (2021), s. 278-286.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Testing of Standardized Advertising Slogans Within the Marketing Communication of Sustainable and Local Foods in Order to Reveal Consumer Preferences / Alena Kusá ... [et al.], 2021. DOI DOI 10.3389/fsufs.2021.703223.
In: Frontiers in Sustainable Food Systems. - ISSN 2571-581X, Roč. 5, č. júl (2021), s. [1-9] 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Impact of the corona crisis on marketing communication focused on tourism / Tamás Darázs, Jarmila Šalgovičová, 2021.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 12, č. 1 (2021), s. 148-160.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Consumer personality and its influence on consumer emotional behavior and decision-making in the food products market / Lenka Havettová, Tamás Darázs, 2021. DOI DOI 10.7441/dokbat.2021.17.
In: DOKBAT 2021 : 17th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : 17th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers / edited by Michael Fafílek. - 1. vyd. - Zlin : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. - ISBN 978-80-7678-025-5 (online). DOI DOI 10.7441/dokbat.2021, s. 196-202 [online].

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Consumer behaviour while watching an advertising spot / Tamás Darázs, Ľuboš Jurečka, 2020. DOI DOI 10.7441/dokbat.2020.08.
In: DOKBAT 2020 = proceedings : 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers = proceedings : 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers / edited by: Pavel Ondra. - 1. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. - ISBN 978-80-7454-935-9 (online). DOI DOI 10.7441/dokbat.2020, s. 88-100.

Predmety

 • psychologické a etické aspekty reklamy – 3. Bc. MARK
 • teória a prax marketingového výskumu - 3. Bc. MARK
 • marketing služieb I., II. - 2. Bc. MARK
 • procesy v marketingu a marketingovej komunikácii - 1. Mgr. MARK
 • Projekty

 • VEGA: Zmena preferencii v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie
 • VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky
 • Členstvá

  Členstvá v domácich a medzinárodných vedeckých spoločnostiach, asociáciách, radách a výboroch:

 • členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii ČMS
 • členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii Klub učitelú marketingu
 • členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii - POPAI Centra Europe
 • členstvo v kreatívnom fóre pre tvorbu cieľov a merateľných ukazovateľov kultúrnych politík
 • Členstvo v komisiách pre štátne skúšky:

 • bakalárske štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • magisterské štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • Pobyty

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2020
 • Ocenenia

 • Cena dekanky za publikačnú činnosť
 • Oznamy