PhDr. Michal Kubovics, PhD.

odborný asistent

Doktor Kubovics pôsobí na FMK od roku 2014, kde absolvoval bakalárske, magisterské, rigorózne a doktorandské štúdium.

Vo svojej vedeckej činnosti sa zaoberá vizualizáciou dát, SOLOMO marketingom, spodnej vlne a digitálnemu marketingu. V predošlej pracovnej činnosti sa zaoberal digitálnym marketingom a marketingom mobilných aplikácií. Na FMK sa snaží o rozvíjanie digitálneho a onlinového marketingu.

Uplynulé roky pôsobil v reklamných agentúrach a ako freelancer, kde participoval na príprave marketingových aktivít spoločností.

Oblasti záujmu: onlinový marketing, digitálny marketing, UX, UI, webové systémy, mobilné aplikácie, vizualizácia, grafický dizajn, psychológia spotrebiteľa v digitálnom prostredí.

 

Publikácie

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Perception of Data from the Ecological Activities of Companies Using Innovative Communication Tools / Michal Kubovics, Anna Zaušková, Simona Ščepková, 2021. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 12, č. 2 (2021), s. 84-99.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Awareness of industry 4.0 and its tools across the V4 countries, Serbia and Bulgaria / Anna Zaušková ... [et al.], 2022. DOI DOI 10.5937/sjm17-36472. In: Serbian Journal of Management. - ISSN 1452-4864, Roč. 17, č. 1 (2022), s. 253-264.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Current state and prediction of the future of digitization as a part of industry 4.0 / Anna Zaušková ... [et al.], 2022. DOI DOI 10.5937/sjm17-36468. In: Serbian Journal of Management. - ISSN 1452-4864, Roč. 17, č. 1 (2022), s. 111-123.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Elements of Visual Communication of Educational Institutions on Social Networks / Martin Vanko, Anna Zaušková, Michal Kubovics, 2021. In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 9, č. 1 (2021), s. 98-111.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Possibilities of Display and Collection of Marketing Data From the Social Media / Michal Kubovics, Anna Zaušková, 2020. - Príspevok je indexovaný v Scopus. DOI DOI 10.34190/ESM.20.050. In: Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ECSM 2020 / edited by Christos Karpasitis, Christiana Varda. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-63-1. - ISSN 2055-7213, s. 144-153.

Predmety

 • digitálny marketing I., II. - 2. Bc. MARK
 • tvorba webových stránok I., II. - 2. Bc. KOMU
 • digitálne marketingové platformy a systémy I., II. - 2. Bc. MARK
 • Projekty

 • VEGA 1/0708/18: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách
 • VEGA, č. 1/0458/21: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie
 • V4 22110036: Possibilities and barriers for Industry 4.0 implementation in SMEs in V4 countries and Serbia
 • Erasmus KA 220: Podpora kreativity a kreatívneho myslenia v oblasti vzdelávania marketingovej komunikácie
 • FPPV-24-2021: Vizualizácia dát v žurnalistike
 • Členstvá

  LAG - Poľsko

  LAG - Česko

  Pobyty

 • Erasmus: Karlova univerzita, Marketingová komunikace a reklama
 • Študentská mobilita na Ukrajine (v Užhorode) v rámci projektu Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu.
 • Tomas Bata University - Zlín, Czech Republic - 30.03.2021 - 30.04.2021 - CEEPUS
 • Oznamy