PhDr. Michal Kubovics

denný doktorand

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Pondelok 10:30 - 12:00 hod., JAMA 104

Doktorand Kubovics pôsobí na FMK od roku 2014, kde absolvoval bakalárske, magisterské aj rigorózne štúdium.

Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá vizualizáciou dát v ekoinováciach podnikateľských subjektov v rámci SOLOMO marketingu. V predošlých prácach sa zaoberal digitálnym marketingom a marketingom mobilných aplikácií. Na FMK sa snaží o rozvíjanie digitálneho a onlinového marketingu.

Uplynulé roky pôsobil v reklamnej agentúre digitask, kde participoval na príprave marketingových aktivít spoločností.

Oblasť záujmu: onlinový marketing, digitálny marketing, UX, UI, webové systémy, mobilné aplikácie, vizualizácia, grafický dizajn, psychológia spotrebiteľa v digitálnom prostredí.

 

Predmety

  • Kreatívny projektový manažment - 1. Mgr. MARK
  • Digitálne marketingové platformy a systémy - 2. Bc. MARK
  • Digitálny marketing - 2. Bc. MARK

Projekty

LAG - Poľsko

LAG - Česko

VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách

VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách

VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie

Členstvá

LAG - Poľsko

LAG - Česko

Pobyty

Erasmus: Karlova univerzita, Marketingová komunikace a reklama

Študentská mobilita na Ukrajine (v Užhorode) v rámci projektu Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu.

Oznamy