Mgr. Igor Piatrov, PhD.

odborný asistent

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Streda 15:45 - 17:15 hod., Skladová, DT LAB1

Doktor Piatrov pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie ako odborný asistent od roku 2019. Je absolventom FMK UCM v bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni štúdia v študijnom programe marketingová komunikácia. 

Svoju pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť orientuje predovšetkým na oblasť digitálneho marketingu, sociálnych médií a marketingovej komunikácie. Zaoberá sa tiež spotrebiteľským správaním pripojených spotrebiteľov, a to najmä z pohľadu ich vzťahu k trendom marketingovej komunikácie.

Je spoluzakladateľom Kabinetu marketingu, ktorý na FMK zabezpečuje chod praktického kurzu online marketingu. Rozvíja spoluprácu s Asociáciou digitálnych marketingových agentúr (ADMA), s ktorou sa podieľajú na tvorbe bloku prednášok prepojených so slovenskými reklamnými a marketingovými agentúrami. 

Počas svojho štúdia pracoval ako Student Brand Manager v spoločnosti Red Bull, kde nadobudol praktické skúsenosti s kompletnou implementáciou marketingového mixu v špecifickej oblasti trhu. Po ukončení štúdia naďalej pôsobí v praxi, v rámci ktorej sa profesijne venuje digitálnemu marketingu.

Oblasti záujmu: marketingová komunikácia, digitálny marketing, sociálne médiá, obsahový marketing, spotrebiteľské správanie, pripojený spotrebiteľ.

 

Publikácie

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Percepcia environmentálneho marketingu spotrebiteľmi / Kusá, Alena - Piatrov, Igor = Perception of environmental marketing by consumers, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 156-163.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFC 001 Analýza potenciálu Košického a Prešovského samosprávneho kraja vo vybraných oblastiach / Kusá, Alena - Piatrov, Igor = Potential analysis of Košice and Prešov self-governing region in selected areas, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 175-185.

AFC 002 Marketingová komunikácia Košického samosprávneho kraja / Piatrov, Igor = Marketing communication of Košice self-governing region, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 226-235.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 8

AFD 001 Who is "Generation C" and the way banks communicate with it / Piatrov, Igor - Kusá, Alena, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Brands we love - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-841-7. - ISSN 1339-5726, S. 230-242.

AFD 002 Ako vnímajú hodnotu značky spotrebitelia v segmente generácie Y / Kusá, Alena - Grešková, Petra - Piatrov, Igor = How is brand equity perceived by consumers in generation Y segment, 2016. - Popis urobený: 21. 4. 2017.
In: Podniková ekonomika a manažment : elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - ISSN 1336-5878, Č. 2 (2016), s. 64-73 [online].

Spôsob prístupu:
http://ke.uniza.sk/el-casopis/

AFD 003 Discount shopping websites as a phenomenom of the internet age / Piatrov, Igor - Kusá, Alena, 2017.
In: Megatrends and Media : Media Future / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2017. - ISBN 978-80-8105-861-5, S. 304-317.

AFD 004 Global marketing trends in the context of the selected generation / Kusá, Alena - Piatrov, Igor, 2017. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku abstraktov Globalization and its socio-economic consequences. 2017, s. 98.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 1259-1266.

AFD 005 Increasing brand equity through innovative marketing communication tools in segment of the Generation Y / Grešková, Petra - Piatrov, Igor, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th-8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-918-6. - ISSN 1339-5726, S. 61-71.

AFD 006 Instagram: trend generácie C / Piatrov, Igor = Instagram: Trend of Generation C, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 267-275 [CD-ROM].

AFD 007 Meet Generation C and its brands / Grešková, Petra - Piatrov, Igor, 2017.
In: The 6th International Virtual Conference on Informatics and Management Sciences / editors: Michal Mokrys, Stefan Badura. - Zilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-554-1325-9. - ISSN 1339-9144, S. 15-19.

AFD 008 Vplyv integrovanej marketingovej komunikácie na difúziu inovácií / Kusá, Alena - Piatrov, Igor = The impact of integrated marketing communication on innovation diffusion, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 43-58.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 Využívanie online objednávkových systémov jedla študentmi FMK / Kopunec, Simon - Piatrov, Igor - Jánošová, Denisa, 2014.
In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie z dňa 10. apríla 2014 : (sekcia marketingovej komunikácie) / zostavovatelia: Rudolf Rybanský, Ľudmila Čábyová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - ISBN 978-80-8105-600-0, S. 215-239 [CD-ROM].

Predmety

  • Digitálny marketing I., II. – 2. Bc. MARK
  • Obsahový marketing a sociálne médiá I., II. – 3. Bc. MARK
  • Reklama na sociálnych médiách – 1. Mgr. MARK

Projekty

VEGA: Manažment konceptu „spodnej vlny“ zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka na trhu B2C v kontexte s maximalizáciou trhového podielu v nákupnom spáde maloobchodu

FPPV: Vplyv marketingovej komunikácie na spotrebiteľské správanie a tvorbu hodnoty značky v špecifických segmentoch trhu

Pobyty

Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, Fakulta multimediálních komunikací, Česká republika

Oznamy