Mgr. Igor Piatrov, PhD.

odborný asistent

Doktor Piatrov pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie ako odborný asistent od roku 2019. Je absolventom FMK UCM v bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni štúdia v študijnom programe marketingová komunikácia. 

Svoju pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť orientuje predovšetkým na oblasť digitálneho marketingu, sociálnych médií a marketingovej komunikácie. Zaoberá sa tiež spotrebiteľským správaním pripojených spotrebiteľov, a to najmä z pohľadu ich vzťahu k trendom marketingovej komunikácie.

Je spoluzakladateľom Kabinetu marketingu, ktorý na FMK zabezpečuje chod praktického kurzu online marketingu. Rozvíja spoluprácu s Asociáciou digitálnych marketingových agentúr (ADMA), s ktorou sa podieľajú na tvorbe bloku prednášok prepojených so slovenskými reklamnými a marketingovými agentúrami. 

Počas svojho štúdia pracoval ako Student Brand Manager v spoločnosti Red Bull, kde nadobudol praktické skúsenosti s kompletnou implementáciou marketingového mixu v špecifickej oblasti trhu. Po ukončení štúdia naďalej pôsobí v praxi, v rámci ktorej sa profesijne venuje digitálnemu marketingu.

Oblasti záujmu: marketingová komunikácia, digitálny marketing, sociálne médiá, obsahový marketing, spotrebiteľské správanie, pripojený spotrebiteľ.

 

Publikácie

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Community Management on Facebook: How to Solve Problems with Negative Reactions and Comments from Groundswell? / Vladimíra Jurišová, Igor Piatrov, 2022.
In: Proceedings of the 9th European Conference on Social Media : A Virtual Conference hosted by Pedagogical University of Krakow Poland 12-13 May 2022 / ed. Iwona Lupa-Wójcik, Marta Czyzewska. - 1. vyd. - Reading : Academic Conferences International Limited, 2022. - ISBN 978-1-914587-30-6. - ISSN 2055-7213, s. 74-81. Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Generation Y Communication Preferences of Environmental Topics on Social Networks / Igor Piatrov, 2020. DOI DOI 10.34190/ESM.20.053.
In: Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ECSM 2020 / edited by Christos Karpasitis, Christiana Varda. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-63-1. - ISSN 2055-7213, s. 206-211. Príspevok je indexovaný v Scopus.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Beyond the edge of the established stereotypes of communication of educational institutions / Igor Piatrov, Martin Vanko, 2020.
In: Megatrends and Media : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Zuzana Kvetanová, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0062-8. - ISSN 2729-7403, s. 421-432.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Perception of global environmental problems by Generation C and its marketing communication preferences / Alena Kusá, Igor Piatrov, 2020. DOI DOI 10.1051/shsconf/20207401021.
In: Globalization and its socio-economic consequences : sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings] : sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings] / Tomáš Klieštik (ed.). - 1 vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. - (ISSN 2261-2424, SHS Web of Conferences, ISSN 2261-2424 ; 74). - ISSN 2261-2424, s. 1-7. Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Creative approach of an education institution to Instagram communication / Igor Piatrov, 2019.
In: Creative strategy / strategy of creativity : trends in creative marketing communication : trends in creative marketing communication / editors: Dušan Pavlů, Petr Majerik. - Praha : Professional Publishing, Vysoká škola kreativní komunikace, 2019. - ISBN 978-80-88260-38-7, s. 206-213. Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Innovative Approach to Consumer Segmentation in a Digital Age and Their Attitude to Environmental Issues / Igor Piatrov, Alena Kusá, 2019. DOI DOI 10.34190/ECIE.19.170.
In: Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2019 / edited by Panagiotis Liargovas, Alexandros Kakouris. - [s.l.] : Academic Conferences and Publishing International, 2019. - ISBN 978-1-912764-34-1. - ISSN 2049-1050, s. 788-794. Príspevok je indexovaný v databáze Scopus

Predmety

 • Ddigitálny marketing I., II. – 2. Bc. MARK, 2. Bc. KOMU, 2. Bc. TEDI, 2. Mgr. AMES
 • obsahový marketing a sociálne médiá I., II. – 3. Bc. MARK, 1. Mgr. AMES
 • reklama na sociálnych médiách – 1. Mgr. MARK
 • Projekty

 • Erasmus+ KA 220: Podpora kreativity a kreatívneho myslenia v oblasti vzdelávania marketingovej komunikácie
 • VEGA: Manažment konceptu „spodnej vlny“ zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie
 • VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky
 • VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka na trhu B2C v kontexte s maximalizáciou trhového podielu v nákupnom spáde maloobchodu
 • FPPV: Vplyv marketingovej komunikácie na spotrebiteľské správanie a tvorbu hodnoty značky v špecifických segmentoch trhu
 • Členstvá

  Členstvá v domácich a medzinárodných vedeckých spoločnostiach, asociáciách, radách a výboroch:

 • člen medzinárodnej asociácie POPAI Central Europe
 • člen medzinárodnej profesijnej organizácie Českej marketingovej společnosti
 • člen medzinárodnej profesijnej organizácie Klubu učitelů marketingu
 • člen organizačného a programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing & Media Identity
 • Členstvo v komisiách pre štátne skúšky:

 • bakalárske štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • magisterské štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • Pobyty

 • University of Malaya, Kuala Lumpur, Malajzia
 • Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, Fakulta multimediálních komunikací, Česká republika
 • Oznamy