Mgr. Martin Klementis, PhD.

odborný asistent

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, m.č. JC 35

utorok, 12.15 - 14.00

Linked In: martin.klementis

Web: facebook.com/klementits

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB 001 Vybrané problémy marketingu v podnikateľskej praxi / Jurik, Mário - Klementis, Martin - Máliková, Iveta ; recenzenti: Tomáš Kajan, Ľudmila Čábyová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 130 s. - ISBN 978-80-8105-464-8.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADM 001 Mimicry of cultural production for the majority development tendencies of mainstream culture / Solík, Martin - Klementis, Martin, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 93-105.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFC 001 Význam farieb pri kvalite user experience vo webdizajne / Klementis, Martin = The importance of color in quality user experience in web design, 2013.
In: MMK 2013 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-87952-00-9, S. 453-461 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFD 001 Efektivita printovej reklamy pre produkt turistickej destinácie / Klementis, Martin, 2012.
In: Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Jozef Matúš. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-392-4, S. 33-45.

AFD 002 User Experience a User Interface ako nástroje na zvýšenie návštevnosti spravodajského portálu / Klementis, Martin - Minárik, Tomáš = User Experience and User Interface as a tool Increase Traffic to news portal, 2013.
In: Marketing identity : dizajn, ktorý predáva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 4. - 5. november 2013 / editori: Ľudmila Čábyová, Alena Kusá ; recenzenti: Vladimíra Jurišová, Veronika Hrabačková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-553-9, S. 82-94.

Predmety

  • Analýza a interpretácia reklamných komunikátov

Projekty

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

Oznamy