Mgr. Viktória Hudáková

denná doktorandka

Mgr. Viktória Hudáková pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie od roku 2016. Oba stupne vysokoškolského štúdia absolvovala v študijnom programe marketingová komunikácia.

Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje najmä problematike mediálneho marketingu a reklamnej gramotnosti. Okrem toho sa aktívne zaujíma o rozhlasovú tvorbu, sociálne médiá či PR.

V súčasnosti je dennou doktorandkou na Katedre marketingovej komunikácie, moderátorkou a vedúcou vysielania vo fakultnom Rádiu Aetter. Spolupracuje na organizácii súťaže Mladý marketér a aktívne sa podieľa na fakultných eventoch ako moderátorka.

Popri štúdiu nadobúda skúsenosti z oblasti marketingu v PR agentúre. V minulosti spolupracovala na projektoch ako Festival letectva Piešťany či Spoločné majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike. 

Oblasti záujmu: marketing, mediálny marketing, médiá, rozhlasová tvorba, reklamná gramotnosť, PR.

 

Publikácie

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Marketingový mix / Viktória Hudáková, 2021.
In: Marketing II. / recenzenti: Dáša Franić, Slavka Pitoňáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0217-2, s. 9-52 [online].

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vplyv marketingovej komunikácie na prosperitu rozhlasovej stanice / Viktória Hudáková, 2021.
In: Marketing Identity : nové zmeny, nové šance : zborník z Medzinárodnej vedeckej konferencie 9. november 2021 : nové zmeny, nové šance : zborník z Medzinárodnej vedeckej konferencie 9. november 2021 / editori: Zuzana Bezáková, Daniela Kollárová, Peter Krajčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0219-6 (online), s. 52-63 [online].

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Rusko-ukrajinský konflikt: analýza príspevkov vybraných serióznych a alternatívnych médií na sociálnej sieti Facebook = Russia-Ukraine Conflict: Analysis of Contributions of Selected Serious and Alternative Media on the Social Network Facebook / Viktória Hudáková, Lukáš Pieš, 2022.
In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis masmedia & marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis masmedia & marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Lucia Magalová, Miroslav Macák, Patrik Kolenčík ; recenzenti: Hana Pravdová, Erika Moravčíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2022. - ISBN 978-80-572-0252-3, s. 284-301 [online].

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Reklamná gramotnosť Generácie Z = Advertising literacy of Generation Z / Viktória Hudáková, 2022.
In: QUAERE 2022 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů / [bez zostavovateľa]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2022. - ISBN 978-80-87952-36-8 (online), s. 67-76 [online].

Predmety

  • marketing I., II. – 1. Bc. MARK
  • mediálny marketing – 3. Bc. MARK, 2. Bc. KOMU
  • reklamná a spotrebiteľská gramotnosť – 1 Mgr. AMES
  • Projekty

  • VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie
  • Oznamy