Mgr. Simona Ščepková

denná doktorandka

Magisterka Simona Ščepková vyštudovala bakalársky aj magisterský stupeň štúdia v študijnom programe marketingová komunikácia FMK UCM v Trnave. Od roku 2021 pôsobí na Katedre marketingovej komunikácie FMK UCM ako interná doktorandka.  

Vo svojej dizertačnej práci sa zameriava na vplyv spodnej vlny na podnikateľské subjekty v čase technologickej interferencie. Vo svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa primárne zameriava na oblasti: spodná vlna v marketingovej komunikácii, digitálna marketingová komunikácia, inovácie v marketingovej komunikácii a komunikácia ekoinovačne orientovaných podnikateľských subjektov. Výsledky svojej činnosti publikuje vo vedeckých časopisoch a zborníkoch na Slovensku i v zahraničí. 

Na Fakulte masmediálnej komunikácie participuje na príprave textov pre Kariérne centrum FMK a taktiež je zodpovedná za komunikáciu Kariérneho centra FMK na sociálnej sieti Instagram. Spolu s ostatnými doktorandmi a pedagógmi sa podieľa na organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing and Media Identity a na príprave podujatia pre študentov Týždeň vedy a techniky

Počas štúdia na predchádzajúcich stupňoch FMK UCM pôsobila vo viacerých reklamných agentúrach, kde získala skúsenosti s tvorbou a prezentáciou marketingových kampaní zameraných na podporu predaja a budovanie značky. Má skúsenosti s nastavovaním komunikačnej stratégie pre slovenské podnikateľské subjekty v rôznych oblastiach (gastro, farmaceutické výrobky, kultúrne podujatia, zero waste). Posledné pracovné skúsenosti nadobudla v digitálnej marketingovej agentúre Weblauncher, pričom jej oblasťou záujmu bolo SEO. 

Oblasti záujmu: digitálny marketing, branding v online prostredí, spodná vlna a jej vplyv na marketingovú komunikáciu, inovácie v marketingovej komunikácii, mobilný marketing, environmentálny marketing, projektový manažment. 

 

Publikácie

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník

Groundswell: The cornerstone of interactive communication on social media / Anna Zaušková, Simona Ščepková ; reviewers: Ľudmila Nagyová, Zdenka Musová, Jana Přikrylová, Aleš Hes. - 1. vyd. - Budapešť : Wolters Kluwer, 2022. - Kategória do roku 2021 AAA. - 115 s. [7,57AH] [online]. - ISBN 978-963-594-139-1 (online).

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Tracking the Effects of Groundswell Communication on the Attitudinal and Purchasing Behaviour of Consumers of Eco-Friendly Products / Simona Ščepková, Anna Zaušková, 2023. - Kategória do roku 2021 AFC. Príspevok je indexovaný v Scopus. DOI DOI 10.34190/ecie.18.2.1824.
In: Proceedings of the 18th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. 2. part.. 2 : part. / [bez zostavovateľa]. - 1. vyd. - [s.l.] : Academic Conferences International Limited, 2023. - ISSN 2049-1069, s. 922-930 [online].

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Spodná vlna ako súčasť eWoM = Groundswell as part of eWoM / Michal Kubovics, Simona Ščepková, Anna Zaušková, 2023. - Kategória do roku 2021 AEC. In: Digitálny ekoaktivizmus: Sociálne médiá, udržateľný rozvoj a bezpečnosť na internete = Digital eco-activism: Social media, sustainable development and internet safety : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0458/21) s názvom Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0458/21) s názvom Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie / editori: Michal Kubovics, Adam Madleňák ; recenzenti: Denisa Jánošová, Edita Štrbová, Václav Kupec, Simona Dušeková Schuszteková. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2023. - ISBN 978-80-263-1773-9, s. 195-201 [print].

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Explorácia spodnej vlny vo virtuálnych komunitách na sociálnych médiách = Exploring the groundswell in virtual communities on social media / Simona Ščepková, 2023. - Kategória do roku 2021 AFC.
In: MMK 2023 = International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference = International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference / [bez zostavovateľa]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2023. - ISBN 978-80-87952-39-9, s. 83-93 [online].

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Dynamika virtuálnej komunity: možnosti socializácie internetového používateľ v kontexte spodnej vlny = Virtual community dynamics: opportunities for socialisation of the internet user in the context of the bottom wave / Simona Ščepková, Anna Zaušková, Renáta Miklenčičová, 2023. - Kategória do roku 2021 AFD. In: Digitálne platformy a digitálna transformácia : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov interdisciplinárnej medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 13. septembra 2023 v Bratislave : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov interdisciplinárnej medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 13. septembra 2023 v Bratislave / editori: Adam Madleňák, Marek Švec, Václav Kupec. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. - ISBN 978-80-571-0646-3 (online), s. 58-78 [online].

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

International cooperation as a prerequisite for the successful implementation of groundswell when creating and promoting open-source-based products / Simona Ščepková, Adam Madleňák, 2022. - Kategória do roku 2021 AFD.
In: Globalization and its socio-economic consequences : 22th international scientific conference : 22th international scientific conference / Tomas Kliestik. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2022. - ISBN 978-80-8154-332-6 (online), s. 1325-1330 [online].

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Groundswell monitoring as a supposition for successful brand communication with social media users / Anna Zaušková, Simona Ščepková, Michal Kubovics, 2022. - Kategória do roku 2021 AFD.
In: Globalization and its socio-economic consequences : 22th international scientific conference : 22th international scientific conference / Tomas Kliestik. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2022. - ISBN 978-80-8154-332-6 (online), s. 1591-1598 [online].

V2 Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Možnosti vizualizácie dát získaných z aktivity spodnej vlny v digitálnom prostredí / Michal Kubovics, Anna Zaušková, Simona Ščepková, 2021. In: Sociální dilema 2021. Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně / ed. Jan Horecký, Lenka Sochorova. - Brno : Právní institut, 2021. - ISBN 978-80-908357-0-2, s. 196-209.

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Changes in online marketing communication caused by the influence of the "groundswell" / Simona Ščepková, Anna Zaušková, Michal Kubovics, 2021. - Kategória do roku 2021 AFD.
In: Marketing Identity : New changes, new challenges : Conference Proceedings from the International Scientific Conference 9th November 2021 online : New changes, new challenges : Conference Proceedings from the International Scientific Conference 9th November 2021 online / editors: Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. - ISBN 978-80-572-0220-2, s. 645-661.

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Possibilities of visualization of the groundswell sentiment / Michal Kubovics, Anna Zaušková, Simona Ščepková, 2021. In: Marketing Identity : New changes, new challenges : Conference Proceedings from the International Scientific Conference 9th November 2021 online : New changes, new challenges : Conference Proceedings from the International Scientific Conference 9th November 2021 online / editors: Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. - ISBN 978-80-572-0220-2, s. 397-406.

Predmety

 • digitálny marketing I., II. – 2. Bc. MARK
 • projektový manažment I. – 2. Bc. TEDI
 • kreatívny projektový manažment I. – 1. Mgr. MARK
 • inovácie v marketingovej komunikácii I. – 1. Mgr. MARK
 • Projekty

 • VEGA: Vplyv a hodnota digitalizácie inovácií marketingovej komunikácie produktov pre generácie ekologických používateľov
 • APVV: Cestovná mapa digitálnej platformy zabezpečujúcej AI (Artificial Intelligence) automatizáciu rozhodovacích procesov v oblasti komunikačnej stratégie
 • VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie
 • Pobyty

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, INSTYTUT DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, 2024
 • Oznamy