Hodnotenie kvality OLD

Poslanie

Na Fakulte masmediálnej komunikácie sa neustále usilujeme zvyšovať kvalitu vzdelávania. Zároveň realizujeme projekt na vytvorenie systému merania kvality vysokoškolského vzdelávania v odbore marketingová komunikácia. Získané know-how potom aplikujeme na meranie a zvýšenie kvality ostatných študijných programov našej fakulty.

Rada Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave pre zabezpečovanie kvality je poradný orgán dekana FMK UCM v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Rada kvality pripravuje, kontroluje, hodnotí a koordinuje tvorbu, implementáciu a používanie vnútorného systému kvality vzdelávania, koordinuje zavedenie, používanie, funkčnosť a implementáciu systému manažérstva kvality na FMK UCM, navrhuje dekanovi fakulty nápravné a preventívne opatrenia, kontroluje efektívnosť všetkých aktivít spadajúcich do pôsobnosti zabezpečovania kvality a systému manažérstva kvality FMK. Činnosť Rady pre kvalitu koordinuje koordinátor kvality.

Členovia Rady kvality FMK

Predsedníčka Rady kvality FMK:
Mgr. Dáša Franić, PhD.

Interní členovia:
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
doc. Mgr. Lukasz Wojciechowski, PhD.
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD.
Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.
Mgr. Andrej Brník, PhD.
Mgr. Michal Kabát, PhD.

Zástupcovia študentov:
Mgr. Marianna Urmínová
Andrea Pavčová

Zástupcovia zamestnávateľov:
Mgr. Janette Štefánková, RTVS
Mgr. Martina Mazúchová, Digiline, spol. s. r. o. – online media agency

Výsledky

Hodnotenie kvality

V rámci zvyšovania kvality štúdia realizuje Fakulta masmediálnej komunikácie prieskum, ktorý sa zameriava na zisťovanie spokojnosti študentov s výučbou.

Cieľom prieskumu je zisťovanie názorov, potrieb a požiadaviek študentov na základe hodnotenia jednotlivých predmetov v študijnom odbore masmediálne štúdiá za účelom zlepšenia kvality štúdia na FMK UCM Trnava.

Správy o politike kvality:

Zápisnice:

Realizované prieskumy:

Akademicky senát FMK: študentská časť
Akademicky senát FMK: študentská časť

akademicky_senat_fmk_studenti.pdf

545.4 KB
0 Downloads
Detaily
Akademický senát FMK: študentská časť
Akademický senát FMK: študentská časť

akademicky_senat_fmk_studenti.docx

153.4 KB
0 Downloads
Detaily
 
Späť hore ↑