Zvyšovanie kvality vzdelávania

Na Fakulte masmediálnej komunikácie sa neustále usilujeme zvyšovať kvalitu vzdelávania. Realizujeme preto projekt na vytvorenie systému merania kvality vysokoškolského vzdelávania v odbore marketingová komunikácia. Získané know-how potom aplikujeme na meranie a zvýšenie kvality ostatných študijných programov našej fakulty.

Projekt Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia a monitoringu kvality v podmienkach FMK UCM vytvára priestor pre priame meranie kvality študijného programu marketingová komunikácia na základe vopred stanovených kritérií a zavedenie opatrení na zvýšenie kvality tohto študijného programu. Model systému hodnotenia je postavený na požiadavkách vyplývajúcich zo strategického dokumentu Normy a smernice na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

Projekt realizujeme na základe poskytnutého finančného príspevku z operačného programu Vzdelávanie zo zdrojov Európskej únie. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Cieľ a aktivity projektu

Strategický cieľ projektu

Podpora zvýšenia kvality vzdelávania s cieľom adaptácie na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.

Špecifický cieľ projektu: 
Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti. Špecifický cieľ projektu je odvodený od strategického cieľa, napĺňa ho prostredníctvom:

 • zavedenia systému priameho merania kvality študijného programu marketingová komunikácia,
 • zavedenia komplexu opatrení na zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom programe marketingová komunikácia,
 • odstránenia informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy k verejnosti,
 • vytvorenia cyklického systému hodnotenia kvality s využitím externých evalvačných nástrojov.

Aktivity projektu

 1. Návrh a overenie systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe marketingová komunikácia.
 2. Návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe marketingová komunikácia.
 3. Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy k verejnosti, týkajúcej sa vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe marketingová komunikácia.
 4. Návrh a overenie hodnotenia výsledkov opatrení na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe marketingová komunikácia založeného na systéme priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe marketingová komunikácia.

Viac informácií o projekte získate na webovej stránke http://kvalita.fmk.ucm.sk/info/

 

Projekt realizovaný na základe finančného príspevku z operačného programu Vzdelávanie
zo zdrojov Európskej únie.

Informačná kampaň

Informačná kampaň

V rámci projektu implementácia inovatívnych modelov hodnotenia a monitoringu kvality v podmienkach FMK UCM bola realizovaná aj Informačná kampaň. Jej cieľom bolo zvýšiť informovanosť študentov o možnostiach štúdia marketingovej komunikácie v podmienkach FMK UCM, poskytnúť im užitočné rady, podnety, informácie o aktivitách, ktoré sa uskutočňujú v prostredí stredných škôl, a o možnostiach štúdia. Študenti slovenských stredných škôl sa dozvedeli viac o študijnom programe marketingová komunikácia a o možnostiach štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM.

V tíme spolupracovali dobrovoľníci z radov doktorandov, ktorí pre budúcich uchádzačov a potenciálnych záujemcov o štúdium marketingu a masmediálnej komunikácie pripravili kreatívnu prezentáciu fakulty pod názvom Road Trip FMK.

 

Stručný scenár prezentácií na stredných školách

Bod 1: Krátke zoznámenie študentov s Fakultou masmediálnej komunikácie, študijným programom marketingová komunikácia a ďalšími študijnými programami, informácie o profile absolventa fakulty, o možnostiach jeho profesionálneho uplatnenia.

Bod 2: Prezentácia možností zapojenia sa do kreatívnych činností, individuálneho rozvoja a prípravy na budúce profesijné uplatnenie počas štúdia na FMK UCM:

 • Prezentácia Agentúry Attelier, ktorá umožňuje študentom už počas štúdia rozvíjať svoje tvorivé schopnosti v oblastiach, ktoré ich zaujímajú, a zároveň tak rozvíjať svoj potenciál v rámci budúceho profesijného uplatnenia.
 • Prezentácia študentského Rádia Aetter, v ktorom môžu získavať praktické skúsenosti študenti FMK UCM.
 • Prezentácia fakultnej televízie FMK TV a moderného HD štúdia, v rámci ktorých majú študenti možnosť rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a skúsenosti v oblasti audiovizuálnej tvorby.
 • Prezentácia možnosti rozvoja vlastnej kreativity v rámci fakultného FotoAteliéru.

Bod 3: Prezentácia úspešných absolventov FMK prostredníctvom 4 videoprezentácií a diskusie so študentmi.

Bod 4: Prezentačné videá o práci jednotlivých kabinetov, do ktorých sa môžu v rámci štúdia na FMK zapojiť študenti a získavať tak praktické skúsenosti z oblasti marketingu, public relations, výskumu, organizovania eventov a pod.

Bod 5: Prezentácia programu Erazmus a ďalších programov zameraných na medzinárodné mobility a spoluprácu študentov a pedagógov vysokých škôl

Bod 6: Možnosti podania prihlášky na Fakultu masmediálnej komunikácie a záverečné kolo otázok a odpovedí.

 
Späť hore ↑