Vzdelávajú sa aj pedagógovia. Vedenie FMK pre nich pripravilo mimoriadne webináre a online školenia

Výučba na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave prebieha už druhý semester online. Dôvodom sú mimoriadne opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu.

V online prostredí prebiehajú nielen jednotlivé prednášky a semináre, ale tiež všetky ostatné aktivity, ktoré boli súčasťou bežného akademického roka. Ide o obľúbené podujatia, konferencie, ale aj rokovania akademických orgánov.

Priestor na vzdelávanie využili aj pedagógovia, pre ktorých vedenie FMK UCM zabezpečilo viaceré webináre a online školenia. Webináre sú zamerané na štatistické metódy v marketingovom výskume, projektový manažment a pokročilé funkcie v programe MS Excel, pri tvorbe PDF súborov a práce s Google docs.

Webináre sú určené pre pedagógov, doktorandov, ale i nepedagogických zamestnancov, ktorí majú záujem zvýšiť svoje digitálne zručnosti a vedomosti v niektorej z uvedených oblastí.

„Vo vzdelávacích aktivitách kolegov plánujeme pokračovať aj v budúcom roku. Naplánované je pokračovanie webinárov v začatých témach, ale aj workshopy na rozvíjanie prezentačných a komunikačných zručností,“ uviedla dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave Ľudmila Čábyová.

V spolupráci so spoločnosťou Google Slovensko v rámci projektu New Generations of Founders pripravila fakulta pre svojich pedagógov ďalšie možnosti onlinového vzdelávania. Koncom minulého týždňa to bol napríklad workshop zameraný na metódu design thinking, ktorá rozvíja kreativitu, tvorivé myslenie a pomáha pri riešení zložitých problémov.

Design thinking buduje schopnosť ľudí inovovať tým, že ich núti osvojiť si a precvičiť určité techniky, vďaka ktorým možno inovovať či navrhovať nové produkty, služby, prototypovať a testovať ich. Desigh thinking ponúka bohaté možnosti mnohých techník, ktoré je potom možné uplatniť rôznymi spôsobmi aj v rámci výučby jednotlivých predmetov alebo seminárov v onlinovej aj prezenčnej forme,“ spresňuje Vladimíra Jurišová, vedúca Katedry marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave.

Týždeň vedy a techniky. Zdroj: Martin Klementis

Okrem toho fakulta v rámci digitálneho vzdelávania prináša aj ďalšie možnosti rozvoja poznatkov a získavania nových informácií, nielen pre pedagógov, ale aj samotných študentov či širokú verejnosť.

Minulý týždeň pripravila v rámci Týždňa vedy a techniky sériu online prednášok s významnými odborníkmi z praxe. Pozvanie prijali napríklad Monika Tódová, Adam Valček, Michal Sabo či Alfie Bown. Diskutovať budú o aktuálnych a naliehavých témach z oblasti vedy, žurnalistiky, sociálnych sietí, digitálnych hier a marketingu.

Online prebehla aj medzinárodná vedecká konferencia Marketing Identity, ktorá tento rok nesie podtitul Covid 2.0. Priblíži dopady koronakrízy na spotrebiteľské správanie, marketing a mediálny trh. Aj tento rok prijali pozvanie najlepší spíkri z jednotlivých oblastí, medzi ktorými nechýbajú Pavol Zajac a Júlia Klukanová zo spoločnosti Nielsen, Pavol Minár z Inspirations Minar, Michal Mislovič z agentúry MEDIAN SK, Leo van de Polder z Shop Association, či Peter Jančárik z agentúry Seesame a ďalší.

„Dôraz na kvalitu a zlepšovanie všetkých aspektov vysokoškolského vzdelávania je pre nás prioritou aj v tomto náročnom období. Využili sme potenciál online prostredia nielen pre zefektívnenie niektorých činností, ale aj na ďalší rast našich pedagógov a študentov,“ doplnila dekanka FMK UCM Ľudmila Čábyová.

Týždeň vedy a techniky. Zdroj: Martin Klementis

Zoznam webinárov:

Termín: 4.11.2020 I 14,00
Lektor: Peter Krajčovič
Webinár sa zameria na využitie vybraných štatistických metód v marketingovom výskume. Ozrejmíme si, ako správne vypočítať veľkosť výberového súboru pri známej a neznámej veľkosti základného súboru, ako správne definovať hypotézy a ako ich vyhodnotiť. Webinár bude zameraný na štatistické vyhodnotenie závislosti medzi 2 premennými a určenie stupňa štatistickej závislosti.

Termín: 13.11.2020 I 13,00
Lektor: Anna Zaušková
Na webinári sa účastníci môžu naučiť ako efektívne využívať Pertov a Ganttov diagram pri tvorbe projektov, resp. v návrhových častiach záverečných prác našich študentov. Dozvedia sa ako dekomponovať čiastkové ciele projektu na konkrétne aktivity, ako vypočítať ich trvanie, čo je kritická cesta. Absolvovaním webinára získajú základné poznatky z oblasti manažmentu projektu.

Termín: 8.12.2020 l 13,00
Lektor: Zuzana Bezáková
Excel je nástroj, ktorý je v živote pedagóga veľmi nápomocný, obzvlášť v súčasnej situácii online vyučovania. Webinár reflektuje potreby pedagógov a zameriava sa na nástroje, ktoré napomôžu k zjednodušeniu realizácie niektorých úkonov, zautomatizovanie niektorých činností a využívanie ďalších nástrojov súvisiacich s pedagogickým procesom v Exceli. Využitie týchto nástrojov si vyskúšate nielen v Exceli, ale aj v online verzii tabuľkového editora, ktorý je bežne dostupný. Obsahom je aj práca s číslami, evidenciou, triedením, usporiadaním údajov, ako aj automatický výpočet hodnotenia študentov z predmetu.

Termín: 17.12.2020 l 13,00
Lektor: Andrej Brník
Webinár je zameraný na predstavenie a ukážku funkcií programu na prácu s PDF súbormi. Tieto súbory sa dajú nie len otvárať, ale aj upravovať, tvoriť, vymazať strany pridať obrázky, podpis, pečiatku a mnoho iného. Na webinári si prejdeme všetky kroky, od vytvorenia konta, inštalácie až po vysvetlenie jednotlivých funkcií.