S čím sú pedagógovia na FMK UCM najviac spokojní? Pozrite si výsledky prieskumu

Henri Ford, ktorý sa preslávil svojim výrokom o investovaní do reklamy, o. i. povedal aj to, že spokojný zamestnanec urobí viac ako traja nespokojní. Spokojnosť zamestnancov je prioritou aj pre vedenie FMK UCM v Trnave, ktoré v uplynulom období zisťovalo spokojnosť pedagógov. Chcete vedieť, ako to dopadlo?

S prácou na FMK UCM v Trnave je spokojných takmer 80 % pedagógov. Celková spokojnosť dosiahla priemernú hodnotu 4,2 z 5 stupňovej škály. O pozitívnom postoji zamestnancov svedčí aj fakt, že takmer 81 % by chcelo na FMK UCM v Trnave pracovať aj o ďalších 5 rokov.

Najväčšia spokojnosť je s rozvrhom a prístupom vedenia

Najvyššia miera spokojnosti bola zistená s rozvrhom a prístupom vedenia. Viac ako 94 % zamestnancov je spokojných alebo skôr spokojných s rozvrhom. Tri štvrtiny pedagogických zamestnancov úplne alebo skôr súhlasí s tvrdením, že im fakulta vytvára dostatočné podmienky pre kvalifikačný rast a takmer 83 % úplne alebo skôr súhlasí s tvrdením, že fakulta podporuje vlastné nápady a inovácie.

Približne rovnaké percento oceňuje, že fakulta svojim zamestnancom vychádza v ústrety pri rodinných povinnostiach. Za ďalšie benefity zamestnanci považujú flexibilný pracovný čas, prepojenie akademického prostredia s praxou, možnosť kvalifikačného či kariérneho rastu, ale aj prístup zo strany vedenia a dobre vzťahy na pracovisku.

Zdroj: Aetter

Zaostáva technické vybavenie

S úrovňou študentov je skôr spokojných 48 % a skôr nespokojných takmer 37 %. Menšia miera spokojnosti je však s technickou vybavenosťou fakulty, či už pre potreby vzdelávania, výskumu alebo vybavenia kancelárií. Jednotlivé pracoviská však fakulta priebežne modernizuje, o čom svedčí aj multimediálne HD štúdio alebo nedávno zmodernizované štúdio rádia Aetter, ktoré od 17. 11. 2020 vysiela na FM vlnách. Novinkou je aj vybudovanie miestností pre projektové vyučovanie alebo neuromarketingový výskum.

Prechod na onlinovú výučbu

Prechod na dištančnú výučbu sa okrem študentov dotkol aj ich pedagógov. Takmer 63 % pedagógom takáto forma výučby vyhovuje, napriek tomu, že viac ako 82 % nemala s online výučbou pred prvou vlnou pandémie skúsenosti. Väčšina pedagógov by si však zvolila naspäť prezenčnú alebo by využila kombinovanú formu výučby.

Viac ako 90 % pedagógov oceňuje prípravu a podporu fakulty na onlinové vzdelávanie a pozitívne hodnotí prechod na túto formu výučby v čase mimoriadnych opatrení. Približne štvrtina pedagógov si však myslí, že príprava mohla byť lepšia.

Medzi najčastejšie problémy spojené s onlinovou výučbou patria menšia spätná väzba od študentov, problémy s internetovým pripojením alebo technické vybavenie, ale aj výučba praktických predmetov a pasivita študentov.

Naopak, za najväčšie výhody dištančnej formy výučby pedagógovia považujú možnosť zapojenia rôznych aplikácií a funkcionalít, ako napríklad využitie tzv. miestností pre tímovú prácu alebo dotazníky. Výhodou je aj úspora času alebo jednoduchšie získavanie hostí z praxe. Zaujímavým zistením je, že účasť študentov na prednáškach touto formou je vyššia, ako v prípade prezenčnej výučby.

Obľúbené priestory Jamy kvôli pandémii zívajú prázdnotou. Zdroj: FMK UCM

Spokojní, ale vyťažení

Viac ako dve tretiny pedagógov sa cíti primerane vyťažená. Zvyšok svoje pracovné zaťaženie vníma ešte intenzívnejšie, nad rámec svojich schopností. 

Z hľadiska zlepšenia by zamestnanci privítali viac teambuildingových aktivít, ale aj vzdelávacích podujatí pre pedagógov, či intenzívnejšiu komunikáciu a možnosť zdieľať svoje nápady. 

„Spätná väzba od našich kolegov je pre nás veľmi dôležitá. Sme radi, že pedagógovia sú vo väčšine prípadov spokojní. Vytvorenie priaznivých podmienok je pre nás prioritou, rovnako, ako aj riešenie nedostatkov a prípadných problémov,“ uviedol Andrej Brník, prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou na FMK UCM v Trnave.

Prieskum prebiehal od 16. 3. do 30. 10. 2020 a zúčastnilo sa ho 54 pedagógov z celkového počtu 67 pedagógov čo predstavuje 80% návratnosť hárkov Fakulta okrem pedagógov pravidelne organizuje aj prieskumy v nepedagogickej časti zamestnancov.