Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

odborná asistentka

Inžinierske štúdium absolvovala na Materiálovo-technologickej fakulte STU v Trnave, odbor Priemyselné inžinierstvo a manažment. Na FMK UCM absolvovala doktorandské štúdium v rokoch 2012 – 2015. Od roku 2015 pôsobila ako vedecko-výskumný pracovník a od roku 2016 ako odborný asistent na Katedre marketingovej komunikácie.

V oblasti vedy a výskumu sa venuje ekoinováciám a spôsobom ich marketingovej komunikácie v onlinovom a offlinovom prostredí. Rovnako sa špecializuje na onlinovú komunikáciu podnikov, neziskových organizácií a pod.

Na FMK sa venuje organizovaniu medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity a podieľa sa na prípravách zborníkov z konferencie, ktoré sú každoročne indexované vo WOS. Je členkou redakčnej rady časopisu indexovaného v databázach Scopus a WOS – Communication Today.

Na katedre umeleckej komunikácie vedie predmet Zborový spev a je dirigentkou univerzitného speváckeho zboru Unitty, ktorého členmi sú študenti, doktorandi, ale aj pedagógovia, či vedeckí pracovníci FMK. Počas doktorandského štúdia na FMK participovala na vybraných prednáškach z predmetov Inovačný manažment a Projektový manažment.

Okrem práci na fakulte sa aj v praxi venuje marketingovému manažmentu podnikov, onlinovej komunikácii, onlinovej komunikácii podnikov a neziskových organizácií, ako aj tvorbe webových stránok.

Oblasti záujmu: ekoinovácie, marketingová komunikácia ekoinovácií, spoločensky zodpovedný marketing, onlinová komunikácia podnikov, onlinová komunikácia neziskových organizácií, onlinová komunikácia umeleckých telies a organizácií.

 

Publikácie

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAA 001 Marketing communication in the eco-innovation process / Bezáková, Zuzana - Zaušková, Anna : communication in the process of designing and implementing of eco-innovations in Slovak business environment ; reviewers: Jana Štofková, Jarmila Šalgovičová, Andrej Miklošík. - 1. vyd. - Katowice : Wydawnictwo Unikat 2, 2016. - 139 s. - ISBN 978-83-62314-25-6.

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Kreatívny projektový manažment / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana - Madleňák, Adam - Mendelová, Dáša ; recenzenti: Rudolf Rybanský, Michal Vaněk, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - 192 s. - ISBN 978-80-8105-555-3.

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADC 001 Environmental protection and sustainable development in the Slovak republic / Zaušková, Anna - Miklenčičová, Renáta - Madleňák, Adam - Bezáková, Zuzana - Mendelová, Dáša, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 153-159.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADM 001 Problems of innovative thinking advocacy within the Christian doctrine / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam - Mendelová, Dáša - Bezáková, Zuzana, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 3 (2014), pp. 81-87.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2

AED 001 Nástroje na podporu zvyšovania ekoinovačnej výkonnosti / Bezáková, Zuzana = Tools to Support Increasing of Eco-innovation performance, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 35-41 [CD-ROM].

AED 002 Slovensko ako súčasť európskeho ekoinovačného priestoru / Bezáková, Zuzana = Slovakia as a Part of the European Eco-innovation Area, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 22-30.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 6

AFC 001 Green Computing Practices as a Part of the Way to the Sustainable Development / Bezáková, Zuzana, 2013.
In: Environmental Software Systems : Fostering Information Sharing : 10th IFIP WG 5.11 International Symposium, ISESS 2013, Neusiedl am See, Austria, October 2013 / Jiří Hřebíček ... [et al.] (eds.). - Heidelberg / New York / Dordrecht / London : Springer, 2013. - ISBN 978-3-642-41150-2, S. 579-587.

AFC 002 Marketingová komunikácia pri zavádzaní zelených inovácií / Bezáková, Zuzana = Marketing communication in the implementation of green innovation, 2012. - Popis urobený: 20. 6. 2013.
In: MMK 2012 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. - ISBN 978-80-905243-3-0, S. 881-886 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.magnanimitas.cz/

AFC 003 Cluster for innovation and green technologies / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana, 2014.
In: International May conference on strategic management : students symposium on strategic management : book of proceedings / editor: Živan Živković. - 1. vyd. - Belgrade : University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, 2014. - ISBN 978-86-6305-019-8, S. 137-144.

AFC 004 The specifics of eco-innovation process in the context of sustainability / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana, 2014.
In: Political sciences, law, finance, economics and tourism : conference proceedings. Volume IV. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-28-5. - ISSN 2367-5659, S. 813-820.

AFC 005 Meranie ekoinovačnej výkonnosti ako nástroj rozvoja a realizácie ekoinovácií / Bezáková, Zuzana = Measuring Eco-innovation as a Tool of Development and Implementation of Eco-innovation, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 9-17.

AFC 006 Online communication of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints / Bezáková, Zuzana - Mendelová, Dáša, 2018.
In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 183-186.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 16

AFD 001 Zelené inovácie - výzva pre trvalo udržateľný rozvoj Slovenska / Bezáková, Zuzana - Zaušková, Anna = Green innovations - a challenge for sustainable development of Slovakia, 2012.
In: Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Milan Rajčák, Daniela Kollárová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-430-3, S. 45-55.

AFD 002 Zelené inovácie a ich implementácia vo vybraných krajinách EÚ / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana = Green innovations nad their implementation in selected countries of the EU, 2012.
In: Nové trendy v marketingu : spoločenská zodpovednosť : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Jozef Matúš, Dana Petranová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-438-9, S. 322-337.

AFD 003 Ekodizajn - súčasť environmentálnej zodpovednosti podnikateľských subjektov / Bezáková, Zuzana = Eco Design - part of the environmental responsibility of business entities, 2013.
In: Marketing identity : dizajn, ktorý predáva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 4. - 5. november 2013 / editori: Rudolf Rybanský, Anna Zaušková ; recenzenti: Martin Klementis, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-554-6, S. 111-125.

AFD 004 Inovácie v kontexte trvalo udržateľného rozvoja / Zaušková, Anna - Mendelová, Dáša - Bezáková, Zuzana = Inovation in the context of sustainable development, 2013. - Popis urobený: 18. 11. 2013.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `13 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2013), s. 838-844 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 005 Klaster pre podporu inovatívnych a zelených technológií / Bezáková, Zuzana = Cluster for Innovation and Green Technologies, 2013.
In: Energetické zdroje regiónov - súčasnosť a budúcnosť : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou : 16. 10. 2013 / editori: Oliver Moravčík, Tibor Mikuš, Karol Balog ; recenzenti: Vojtěch Dirner, Milan Oravec. - Trnava : Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 2013. - ISBN 978-80-971439-3-0, S. 106-115.

AFD 006 Pohľad na ekoinovácie v celoeurópskom kontexte / Bezáková, Zuzana, 2013.
In: Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VIII. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove usporiadanej dňa 25. a 26. apríla 2013 v Prešove / editor Jozef Gajdoš ; recenzenti Soňa Hurná, Ladislav Lukáč, Adriana Czikosová. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2013. - ISBN 978-80-89372-50-8, S. 4-8.

AFD 007 Zelené inovácie - výzva pre marketing / Bezáková, Zuzana = Green innovations - a challenge for marketing, 2013.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Eva Odlerová, Vasko Kusin. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-486-0, S. 15-21 [CD-ROM].

AFD 008 Ekoinovačná výkonnosť na Slovensku a v krajinách Európskej únie / Bezáková, Zuzana = Eco-innovative Performance in Slovakia and the Countries of the European Union, 2014.
In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-578-2, S. 69-78.

AFD 009 Vplyv globalizácie na ekoinovačný proces / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana = Impact of globalisation on eco innovation process, 2014.
In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zborník zostavili: Katarína Zvaríková, Katarína Kočišová, Mária Mišanková ; recenzenti príspevkov: Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková. - [Žilina] : [Žilinská univerzita], 2014. - ISBN 978-80-554-0927-6, S. 687-693.

AFD 010 Green innovations and their implementation in the Slovak SMEs / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 442-454.

AFD 011 Marketing Communication in Eco-innovation Process / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana - Grib, Lukáš, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 1. 3. 2016.
In: Procedia Economics and Finance. - ISSN 2212-5671, Vol. 34 (2015), pp. 670-675 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671

AFD 012 Use of Digital Marketing in the Eco-Innovation Process of a Business / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana - Grib, Lukáš, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´15. Žilina: EDIS, 2015, s. 126. ISBN 978-80-554-1102-6.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 15th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Tomas Kliestik, Anna Krizanova. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2015. - ISBN 978-80-8154-145-2, S. 871-878.

AFD 013 Impact of the globalization on the process of creating marketing communication and its importance in the creation of innovation / Bezáková, Zuzana, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalization and its Socio-Economic Consequences : Book of Abstracts.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 16th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2016. - ISBN 978-80-8154-191-9, S. 175-182.

AFD 014 Eco-innovation in the light of globalization efforts / Bezáková, Zuzana, 2017.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 139-145.

AFD 015 K problematike tvorby a realizácie prvej časti ekoinovačného procesu / Bezáková, Zuzana - Mendelová, Dáša = The problems of realisation and implementation of the first phase of the eco-innovations process, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 7-23.

AFD 016 Využitie onlinového prostredia v procese realizácie ekoinovácií / Bezáková, Zuzana - Mendelová, Dáša, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 19-27.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 2

BEF 001 Zelené inovácie na Slovensku / Bellová, Daniela - Maslíková, Anna - Burešová, Ivana - Chlebáková, Kristína - Bezáková, Zuzana, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 143-165 [CD-ROM].

BEF 002 Environmentálny marketing / Gojdičová, Štefánia - Bezáková, Zuzana, 2015.
In: ŠVOaUK 2015 : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 26. marca 2015 / zostavovatelia: Imrich Jenča, Rudolf Rybanský ; interný recenzent: Daniela Kollárová, Juliána Mináriková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - ISBN 978-80-8105-690-1, S. 245-283 [CD-ROM].

Predmety

  • Marketingový manažment - 1. Mgr MARK

  • Riadenie vzťahov so zákazníkmi - 1. Mgr MARK

Oznamy