Podklady k habilitačnému konaniu – PhDr. Viera Kačinová, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Viery Kačinovej za docentku pre odbor masmediálne štúdiá:

1. Žiadosť o vymenovanie za docenta:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

3. Téma habilitačnej práce 

Koncepcie rozvoja mediálnej kompetencie v kontexte nových trendov médií a paradigmatických zmien mediálnej výchovy.

4. Profesijný životopis:

5. Prehľad pedagogickej činnosti:

6. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:

7. Zoznam publikácií:

8. Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom:

9. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMK UCM pre začatie habilitačného konania:

10. Tézy habilitačnej prednášky:

Názov habilitačnej prednášky:

Mediálna kompetencia ako konvergovaná kľúčová kompetencia.

Tézy:

Mediálna kompetencia je považovaná za jednu z kľúčových spôsobilostí umožňujúcich efektívne uplatnenie jednotlivca v súčasnej dynamickej informačnej, digitalizovanej spoločnosti. Potreba prípravy na život v danom spoločenskom kontexte s príznačnou konvergenciou a multiplikáciou médií a kreáciou nových foriem komunikačného správania v symbióze s novými edukačnými potrebami vyúsťuje do novodobých projekcií cieľových kategórií mediálnej výchovy. V posledných desaťročiach odborníci, aj rámec národných a medzinárodných edukačných politík v európskom kontexte, presadzujú konvergované konceptualizácie mediálnej kompetencie na úrovni: a) konvergencie tradičných (zodpovedajúcich ére analógových médií a masovej komunikácie) a nových kvalít (príznačných pre digitálne médiá a digitálnu komunikáciu), ako aj b) vzniku nových kumulovaných, multiplikovaných koncepcií či modelov. Analyzujúc nároky nového komunikačného prostredia a odborné koncepcie, je možné v prípade tzv. „nových kvalít“ identifikovať špeciálne tzv. kľúčové kompetencie, a teda suplementovať vyššie uvedenú kategorizáciu o c) konvergenciu životných kompetencií v mediálnej kompetencii, tak ako zodpovedá existencii tzv. holistických modelov a osobitne konceptu mediálnej kompetencie ako „konvergovanej kľúčovej kompetencie“ v podobe integrovaného modelu rozvoja osobnosti s dôrazom na kvalitu bytia a života digitalizovaného jednotlivca. Dosiahnutie hlavného edukačného zámeru podmieňuje valorizáciu významu ťažiskových kompetencií ako súčasti mediálnej kompetencie a ich rozvoj v procese mediálnej výchovy. Habilitačná prednáška sa sústredí na explanáciu uvedeného problému.

11. Oponenti:

 • prof. PhDr. Slavomír Gálik, CSc. – FMK UCM v Trnave
 • doc. PhDr. Elena Hradiská, PhD. – FM PEVŠ v Bratislave
 • prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. – GKTF PU v Prešove

V prípade potreby by jedného z oponentov mohli nahradiť:

 • doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. – FM PEVŠ v Bratislave,
 • prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. – FM PEVŠ v Bratislave ,
 • doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. – TU AD v Trenčíne,
 • prof. UE dr. hab. Zbigniew Widera – Universytet Ekonomiczny, Katovice, PL

12. Habilitačná komisia:

 • prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. – FMK UCM v Trnave – predsedníčka komisie
 • doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. – FF KU v Ružomberku
 • doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD. – FF UKF v Nitre

V prípade potreby by jedného z členov komisie mohli nahradiť:

 • prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. – FM PEVŠ v Bratislave,
 • prof. MgA. Martin Stoll Ph.D. FSV UK Praha, ČR.

13. Návrh habilitačnej komisie:

14. Rozhodnutie vedeckej rady:

15. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta:

16. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania: