Podklady k habilitačnému konaniu – PhDr. Jana Radošinská, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Jany Radošinskej za docentku pre odbor habilitačného konania a inauguračného konanie masmediálne štúdiá:

1. Žiadosť o vymenovanie za docenta:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

3. Téma habilitačnej práce 

Vývojové tendencie mediálnej zábavy v kontexte globalizovaného filmového priemyslu

4. Profesijný životopis:

5. Prehľad pedagogickej činnosti:

6. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:

7. Zoznam publikácií:

8. Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom:

9. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMK UCM pre začatie habilitačného konania:

10. Tézy habilitačnej prednášky:

Názov habilitačnej prednášky:

Globálny filmový priemysel ako priestor prezentácie nových foriem mediálnej zábavy

Tézy:

Problematické rozlišovanie medzi mediálnou zábavou a inými druhmi komunikácie či interakcie rozširuje nielen súbor aktuálnych otázok mediálnych štúdií, ale aj našu slovnú zásobu. V ostatnom období sa môžeme stretnúť s viacerými neologizmami, ktoré sú výsledkom lexikálnej amalgamácie (angl. blending) a reprezentujú prenikanie zábavných foriem komunikácie do iných oblastí ľudských aktivít. Prednáška sa sústredí na princípy a procesy kreovania týchto hybridných zábavných foriem, ktoré sú následne využívané v naratívoch hollywoodskych filmov. Objasňuje príčiny vzniku jednotlivých zábavných hybridov, ich poslanie a ekonomický význam. Konkrétne príklady z oblasti americkej mainstreamovej kinematografie slúžia na objasnenie využitia jednotlivých foriem zábavnej komunikácie a mapovanie možností ich uplatnenia.

11. Oponenti:

V prípade potreby by jedného z oponentov mohol nahradiť prof. UE Dr. hab Zbigniew Widera – EU v Katoviciach.

12. Habilitačná komisia:

  • prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. – FMK UCM v Trnave – predsedníčka komisie,
  • prof. Ing. Jaroslav Světlík PhD. – VŠPaP, Ostrava,
  • doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. – FM PEVŠ v Bratislave.

V prípade potreby by jedného z členov komisie mohol nahradiť prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. – VŠKK, Praha.

13. Návrh habilitačnej komisie:

14. Rozhodnutie vedeckej rady:

15. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta:

16. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:
  • 19. decembra 2019 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave.