Podklady k habilitačnému konaniu – PhDr. Viera Kačinová, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Viery Kačinovej za docentku pre odbor masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o vymenovanie za docenta: Žiadosť o začatie habilitačného konania – Dr. Kačinová 2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 3. Téma habilitačnej práce  Koncepcie rozvoja mediálnej kompetencie v … Viac →

Podklady k habilitačnému konaniu – PhDr. Daniela Kollárová, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Daniely Kollárovej za docentku pre odbor masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o vymenovanie za docenta: Žiadosť o začatie habilitačného konania – Kollárová 2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 3. Téma habilitačnej práce  Marketingová komunikácia v mieste predaja 4. Profesijný … Viac →

Podklady k habilitačnému konaniu – PhDr. Jana Radošinská, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Jany Radošinskej za docentku pre odbor habilitačného konania a inauguračného konanie masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o vymenovanie za docenta: Žiadosť o začatie habilitačného konania – Radošinská  2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 3. Téma habilitačnej práce  Vývojové … Viac →

Podklady k inauguračnému konaniu – doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Jaroslava Bednárika za profesora pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o vymenovanie za docenta: 2. Dátum, od ktorého je inauguračné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 3. Profesijný životopis: 4. Prehľad pedagogickej činnosti: 5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti: 6. … Viac →

Podklady k habilitačnému konaniu – PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Jany Galery Matúšovej za docentku pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o vymenovanie za docenta: 2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 3. Téma habilitačnej práce  Komunikačné stratégie vybraných značiek v rôznych štádiách … Viac →

Podklady k inauguračnému konaniu – doc. PhDr. Jozef Darmo, CSc.

Súbor podkladov a dokladov k inauguračnému konaniu docenta Jozefa Darma za profesora v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o vymenovanie za profesora: 2. Dátum, od ktorého je inauguračné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 11. júl 2019 Odstránenie nedostatkov: konanie je prerušené do lehoty odstránenia nedostatkov, najdlhšie však … Viac →

Podklady k habilitačnému konaniu – Mgr. Łukasz P. Wojciechowski, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Łukasza P. Wojciechowskeho za docenta v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o vymenovanie za docenta: 2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 3. Téma habilitačnej práce  Ambientná reklama a jej percepcia generáciou Y 4. Profesijný životopis: 5. … Viac →

Podklady k habilitačnému konaniu – PhDr. Denisa Jánošová, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu PhDr. Denisy Jánošovej, PhD. za docentku v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o vymenovanie za docentku: 2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 3. Profesijný životopis: 4. Prehľad pedagogickej činnosti: 5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti: 6. Zoznam … Viac →

Podklady k habilitačnému konaniu – Ing. Andrej Trnka, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Ing. Andrej Trnka, PhD. za docenta v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o vymenovanie za docenta: 2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 3. Profesijný životopis: 4. Prehľad pedagogickej činnosti: 5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti: 6. Zoznam publikácií: … Viac →

Podklady k inauguračnému konaniu – doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k vymenúvaciemu konaniu doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. za profesora v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá: 1. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesorku: 14.12.2015 2. Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 3. Profesijný životopis: 4. Prehľad pedagogickej činnosti: 5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti: 6. … Viac →