Podklady k habilitačnému konaniu – PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Jany Galery Matúšovej za docentku pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá:

1. Žiadosť o vymenovanie za docenta:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

3. Téma habilitačnej práce 

Komunikačné stratégie vybraných značiek v rôznych štádiách ich životného cyklu.

4. Profesijný životopis:

5. Prehľad pedagogickej činnosti:

6. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:

7. Zoznam publikácií:

8. Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom:

9. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMK UCM pre začatie habilitačného konania:

10. Tézy habilitačnej prednášky:

Názov habilitačnej prednášky

Postavenie PR v komunikačnom mixe firiem.“

Tézy

O public relations sa predovšetkým v čase krízy hovorilo ako o nástroji marketingovej komunikácie, ktorý predbehne vo využívaní reklamu. Bolo to predovšetkým z hľadiska nižších nákladov, ktoré so sebou prináša. Ďalšie zmeny nastali s nástupom online PR. Prednáška sa bude preto zaoberať práve súčasným postavením PR v rámci firiem a novými úlohami PR pracovníkov. Pozrieme sa na využívanie PR v rôznych spoločnostiach a odvetviach, pretože aj od samotnej cieľovej skupiny spoločnosti závisí, ktoré z nástrojov PR využíva a v akej miere.

11. Oponenti:

Náhradníci:

  • prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc. – FMK UCM v Trnave,
  • prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. – FM PEVŠ Bratislava.

12. Habilitačná komisia:

  • prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. – FMK UCM v Trnave – predsedníčka komisie
  • prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. – VŠKK, Praha, ČR),
  • doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. – FF UK v Bratislave.

Náhradníci:

  • prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc. – FMK UCM v Trnave,
  • doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD. – FF UKF v Nitre.

13. Návrh habilitačnej komisie:

14. Rozhodnutie vedeckej rady:

15. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta:

16. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:
  • 19. decembra 2019 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave.