Oznámenie o habilitačnej prednáške – Mgr. Lukasz P. Wojciechowski, PhD.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko- pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.septembra 2019 sa v zasadačke rektora Z 0.3, Nám. J. Herdu 2 v Trnave, uskutoční

  •  o 9.30 hod. habilitačná prednáška Mgr. Lukasza P. Wojciechowskeho, PhD.., odborného asistenta FMK UCM v Trnave v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá na tému „Marketingová komunikácia v ambientných médiách a ich inšpirácia umením“
  • obhajoba habilitačnej práce s názvom „Ambientná reklama a jej percepcia generáciou Y“.