Oznámenie o habilitačnej prednáške – Dr. Roubal

Predseda Vedeckej rady Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vo štvrtok 30. apríla 2015 sa v dolnej veľkej zasadacej miestnosti rektora UCM, Nám. J. Herdu 2 v Trnave, uskutoční:

  • o 9.00 hod. habilitačná prednáška Mgr. Ondřeja Roubala, PhD., prodekana na Fakulte sociálnych štúdií, Vysokej školy finančnej a správnej v Prahe, v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá na tému Spotrebná kultúra a rola marketingovej komunikácie v procesoch mediálneho konštruovania ľudského šťastia a obhajoba habilitačnej práce „Sociologie marketingové komunikace. Individualizace a hledání štěstí ve společnosti blahobytu“.