Oznámenie o inauguračnej prednáške – doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vo štvrtok 14. apríla 2016 sa v Dolnej veľkej zasadačke rektora UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2 v Trnave, uskutoční o 9.30 hod. inauguračné konanie doc. PhDr. Hany Pravdovej, PhD., docentky FMK UCM v Trnave, v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá na tému „Tendencie vývoja mediálnej kultúry v postmiléniovom veku“.