Oznámenie o habilitačnej prednáške – PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko- pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

  • dňa 18.decembra 2019 o 9.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z 0.3, Nám. J. Herdu 2 v Trnave, uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Jany Galera Matúšovej, PhD., odbornej asistentky na IFBLR UCM v Trnave,
  • na tému „Postavenie PR v komunikačnom mixe firiem“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Komunikačné stratégie vybraných značiek v rôznych štádiách ich životného cyklu“ pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá.