Oznámenie o habilitačnej prednáške – PhDr. Denisa Jánošová, PhD.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16. marca 2017 sa v novej dolnej zasadačke rektora, Nám. J. Herdu 2 v Trnave, uskutoční:

  • o 13.00 hod. habilitačná prednáška PhDr. Denisy Jánošovej, PhD., odbornej asistentky FMK UCM v Trnave v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá na tému „Komunikačná stratégia v otvorenej a zatvorenej spoločnosti regionálnej samosprávy ovplyvňujúca regionálny rozvoj“,
  • obhajoba habilitačnej práce s názvom „Inovatívna marketingová komunikácia ako súčasť stratégie regionálneho rozvoja“.