Oznámenie o habilitačnej prednáške – Ing. Andrej Trnka, PhD.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vo štvrtok 15. decembra 2016 sa v dolnej veľkej zasadačke rektora, Nám. J. Herdu 2 v Trnave, uskutoční o 13.00 hod. habilitačná prednáška  Ing. Andreja Trnku, PhD., odborného asistenta FMK UCM v Trnave v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá na tému „Analýza onlinového nákupného správania spotrebiteľov a možnosti využitia získaných dát v marketingovej komunikácii“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Inovatívne marketingové metódy analýzy onlinového nákupného správania“.