Oznámenie o habilitačnej prednáške – PhDr. Jana Radošinská, PhD.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko- pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

  • dňa 18.decembra 2019 o 10.30 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z 0.3, Nám. J. Herdu 2 v Trnave, uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Jany Radošinskej, PhD., odbornej asistentky na FMK UCM v Trnave,
  • na tému „Globálny filmový priemysel ako priestor prezentácie nových foriem mediálnej zábavy“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Vývojové tendencie mediálnej zábavy v kontexte globalizovaného filmového priemyslu“ pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá.