Oznámenie o habilitačnej prednáške – PhDr. Ján Višňovský, PhD.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v pondelok 12. októbra 2015 sa v zasadacej miestnosti UCM, Nám. J. Herdu 2 v Trnave, uskutoční:

  • o 12.00 hod. habilitačná prednáška  PhDr. Jána Višňovského, PhD., odborného asistenta FMK UCM v Trnave v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá na tému „Teoreticko-empirické východiská recepcie žurnalistických celkov v tlači a na internete z pohľadu čitateľov“,
  • obhajoba habilitačnej práce „Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu“.