Podklady k habilitačnému konaniu – PhDr. Daniela Kollárová, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Daniely Kollárovej za docentku pre odbor masmediálne štúdiá:

1. Žiadosť o vymenovanie za docenta:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

3. Téma habilitačnej práce 

Marketingová komunikácia v mieste predaja

4. Profesijný životopis:

5. Prehľad pedagogickej činnosti:

6. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:

7. Zoznam publikácií:

8. Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom:

9. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMK UCM pre začatie habilitačného konania:

10. Tézy habilitačnej prednášky:

Komunikáciou sa zaoberajú mnohé vedné odbory, ktoré ju skúmajú z rôznych uhľov pohľadu a zameriavajú svoju pozornosť vždy na niektorú jej stránku. Neoddeliteľnou súčasťou komunikácie miesta predaja je systém tvorby nákupnej atmosféry. Okrem nákupného rozhodnutia to môžu byť práve atmosféra a prostredie miesta predaja, čo významne ovplyvnia spotrebiteľské právanie. Výsledky prieskumov potvrdzujú vysokú mieru akceptovanie komunikácie na mieste predaja. Celkom 87 % spotrebiteľov možno na mieste predaja ovplyvniť nielen v prospech konkrétnej značky, či obchodníka, ale aj v prospech životného prostredia. Pre mnoho spotrebiteľov je totiž nakupovanie spôsobom ako prejaviť svoju environmentálnu zodpovednosť. Na ovplyvňovanie správania sa používajú napr. výrazné osvetlenie, príjemná hudba, nevtieravá vôňa, spôsob vystavenia tovaru, personál. Objektom nášho skúmania je komunikácia miesta predaja vybraných maloobchodov. Hľadáme odpovede na otázky aké postavenie má komunikácia miesta predaja vo vzťahu k marketingovej komunikácii a ktoré ciele marketingovej komunikácie je schopná dosiahnuť alebo podporiť ich dosiahnutie.

Názov habilitačnej prednášky:

Vplyv komunikácie miesta predaja na spotrebiteľské správanie

Tézy:

11. Oponenti:

  • doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. – FMK UCM v Trnave,

Oponentský posudok D. Kollárová - Ľ. Čábyová [219.4 KB, application/pdf]

  • prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. – FF UKF v Nitre,

Oponentský posudok D. Kollárová - K. Fichnová [186.7 KB, application/pdf]

  • doc. Ing. Aleš Hes, CSc. –  FES VŠFS v Prahe,

Oponentský posudok D. Kollárová - A. Hes [232.0 KB, application/pdf]

  • V prípade potreby by jedného z oponentov mohol nahradiť prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. – FM PEVŠ v Bratislave.

12. Habilitačná komisia:

  • prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. – FMK UCM v Trnave – predsedníčka komisie,
  • prof. MgA. Martin Stoll Ph.D. – FSV UK v Prahe,
  • doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD. – FF UKF v Nitre,
  • V prípade potreby by jedného z členov komisie mohla nahradiť : doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.  – FF KU v Ružomberku.

13. Návrh habilitačnej komisie:

14. Rozhodnutie vedeckej rady:

15. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta:

16. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:
  • 26. augusta 2020 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave.