Oznámenie o habilitačnej prednáške – PhDr. Daniela Kollárová, PhD.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, oznamuje, že:

Dňa 20.mája 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z 0.2, Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční:

  • habilitačná prednáška PhDr. Daniely Kollárovej, PhD., odbornej asistentky na FMK UCM v Trnave, na tému „Vplyv komunikácie miesta predaja na spotrebiteľské správanie“
  • a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Marketingová komunikácia v mieste predaja“ pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá.

Verejný audiovizuálny priamy prenos bude prístupný v deň konania na: meet.google.com/joo-qbpf-cjg